นวัตกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและการตลาดประชารัฐต้นแบบ “หมู่บ้านเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน”

นวัตกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและการตลาดประชารัฐต้นแบบ “หมู่บ้านเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน”

ข้อมูลโครงการ

ชื่อนวัตกรรม นวัตกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและการตลาดประชารัฐต้นแบบ “หมู่บ้านเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน”
สถาบันอุดมศึกษาหลัก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
หน่วยงานหลัก ศูนย์นวัตกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและการตลาด มทร.อีสาน
หน่วยงานร่วม สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมิเดีย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
ชื่อชุมชน
ชื่อผู้รับผิดชอบ ดร.โสภณ. ผลประพฤติ, นายพีรวิชญ์ ผลประพฤติ
ที่อยู่ผู้รับผิดชอบ
ชื่อผู้ร่วมโครงการ/สาขา
การติดต่อ 086 868 2553
ปี พ.ศ. 2561
ระยะเวลาดำเนินโครงการ -
งบประมาณ 3,000,000.00 บาท

พื้นที่ดำเนินงาน

จังหวัดอำเภอตำบลลักษณะพื้นที่
นครราชสีมา โชคชัย ด่านเกวียน ชานเมือง place directions
นครราชสีมา place directions

รายละเอียดชุมชน

ข้อมูลพื้นฐาน
หมู่บ้านเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน
1) ภูมิปัญญา, องค์ความรู้
2) ศิลปวัฒนาธรรม
3) แหล่งท่องเที่ยว
4) ร้านอาหาร
5) โรงแรม, ที่พัก
6) ศูนย์เรียนรู้
7)สินค้า/บริการ
ข้อมูลศักยภาพ/ทรัพยากร
ในชุมชนมีองค์ความรู้ มีปราชญ์ชาวบ้าน มีดินเพื่อใช้ในการทำเครื่องปั้นดินเผา
ข้อมูลประเด็นปัญหา
สินค้าขายไม่ดี, นักท่องเที่ยวน้อย
ข้อมูลความต้องการเชิงพื้นที่

ประเด็นปัญหาหลัก

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง

องค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่ใช้ในการดำเนินโครงงาน

1) การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่น
2) การพัฒนาสื่อวีดิทัศน์
3) การพัฒนาแผนที่

ประเภทนวัตกรรม

นวัตกรรมชุมชน , นวัตกรรมเกษตร , นวัตกรรมแก้จน , นวัตกรรมสังคม

รายละเอียดโครงการ/หลักการและเหตุผล

คำสำคัญเพื่อการค้นหา

  • เครื่องปั้นดินเผา
  • ด่านเกวียน
  • นวัตกรรมชุมชน
  • นวัตกรรมส่งเสริมการตลาด
  • นวัตกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว

ภาพถ่าย

  • photo คำอธิบายภาพ
  • photo คำอธิบายภาพ

วีดิโอ

  • รายการเดินหน้าประเทศไทย_สัมภาษณ์ออกรายการ ชุมชนต้นแบบ Thailand 4.0
  • รายการเดินหน้าประเทศไทย สัมภาษณ์ออกรายการ

ไฟล์เอกสาร

โครงการขยายผล

นำเข้าสู่ระบบโดย Dr.Sopone Phonprapruit Dr.Sopone Phonprapruit เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2562 08:43 น.