ผังฟาร์มลดรายจ่ายที่บ้านทรายขาว

ข้อมูลโครงการ

ชื่อนวัตกรรม ผังฟาร์มลดรายจ่ายที่บ้านทรายขาว
สถาบันอุดมศึกษาหลัก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
หน่วยงานหลัก สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ
หน่วยงานร่วม
ชื่อชุมชน
ชื่อผู้รับผิดชอบ
ที่อยู่ผู้รับผิดชอบ
ชื่อผู้ร่วมโครงการ/สาขา
การติดต่อ
ปี พ.ศ. 2558
ระยะเวลาดำเนินโครงการ -
งบประมาณ 0.00 บาท

พื้นที่ดำเนินงาน

จังหวัดอำเภอตำบลลักษณะพื้นที่
นครศรีธรรมราช place directions

รายละเอียดชุมชน

ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลศักยภาพ/ทรัพยากร
ข้อมูลประเด็นปัญหา
ข้อมูลความต้องการเชิงพื้นที่

ประเด็นปัญหาหลัก

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง

องค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่ใช้ในการดำเนินโครงงาน

ประเภทนวัตกรรม

นวัตกรรมชุมชน , นวัตกรรมเกษตร , นวัตกรรมแก้จน , นวัตกรรมสังคม

รายละเอียดโครงการ/หลักการและเหตุผล

ชุมชนบ้านทรายขาว ร่วมทำโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ มีเป้าหมายให้ครัวเรือนลดรายจ่าย 500 บาทต่อเดือน มีการพัฒนาศักยภาพโดยการจัดทำบัญชีครัวเรือน การวิเคราะห์หนี้ครัวเรือน และการทำแผนลดรายจ่ายของครัวเรือน เกิดนวัตกรรม ดังนี้
1. “ปลาดุกร้า” มีวิธีการพัฒนา เกิดจากการรวมกลุ่มของคนในชุมชนที่นำเอาสิ่งที่มีในชุมชนมาพัฒนาให้เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างรายได้ให้กับครัวเรือน ผลการพัฒนาพบว่า มีการวางจำหน่ายและมีรายได้เพิ่มจากการแปรรูปปลาดุกร้า
2. “การลดใช้สารเคมีในภาคเกษตร” มีวิธีการพัฒนา การสำรวจข้อมูลโดยสภาผู้นำ กลุ่มเยาวชน และอสม. ดำเนินการโดยออกแบบสำรวจข้อมูลและสำรวจข้อมูลและสำรวจข้อมูลการใช้สารเคมี เรียนรู้เรื่องอันตรายและผลกระทบจากการใช้สารเคมีปลูกผัก เรียนรู้เรื่องสารเคมีมีผลอย่างไรกับร่างกายมนุษย์ สิ่งแวดล้อม เรียนรู้การสารที่เป็นธรรมชาติ/ชีวภาพแทนสารเคมีในกระบวนการทำการเกษตรโดยปราชญ์ชุมชน เรียนรู้ แลกเปลี่ยนกันเองระหว่างครัวเรือนที่สมัครเข้าร่วมโครงการ ร่วมกันค้นหาปัญหา อุปสรรค ในการลดการใช้สารเคมีในการเกษตร เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จ ผลการพัฒนาพบว่า เกิดกติกาการลดการใช้สารเคมีในการเกษตร เกิดครัวเรือนต้นแบบด้านการลดการใช้สารเคมีอย่างน้อย 10 ครัวเรือน

คำสำคัญเพื่อการค้นหา

 • ลดรายจ่าย

ภาพถ่าย

 • photo คำอธิบายภาพ
 • photo คำอธิบายภาพ
 • photo คำอธิบายภาพ
 • photo คำอธิบายภาพ
 • photo คำอธิบายภาพ
 • photo คำอธิบายภาพ
 • photo คำอธิบายภาพ
 • photo คำอธิบายภาพ
 • photo คำอธิบายภาพ
 • photo คำอธิบายภาพ

วีดิโอ

ไฟล์เอกสาร

โครงการขยายผล

นำเข้าสู่ระบบโดย ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์ ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 06:20 น.