เห็ด สืบ สาส์น หมู่ที่ 4 ตำบลคูขวาง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี

เห็ด สืบ สาส์น หมู่ที่ 4 ตำบลคูขวาง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี

ข้อมูลโครงการ

ชื่อนวัตกรรม เห็ด สืบ สาส์น หมู่ที่ 4 ตำบลคูขวาง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
สถาบันอุดมศึกษาหลัก มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
หน่วยงานหลัก สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ
หน่วยงานร่วม -
ชื่อชุมชน หมู่ที่ 4 ตำบลคูขวาง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
ชื่อผู้รับผิดชอบ อาจารย์ภัทรเวช ธาราเวชรักษ์
ที่อยู่ผู้รับผิดชอบ เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180
ชื่อผู้ร่วมโครงการ/สาขา -
การติดต่อ 029093026
ปี พ.ศ. 2562
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 พฤศจิกายน 2561 - 30 กันยายน 2562
งบประมาณ 0.00 บาท

พื้นที่ดำเนินงาน

จังหวัดอำเภอตำบลลักษณะพื้นที่
ปทุมธานี ลาดหลุมแก้ว คูขวาง place directions

รายละเอียดชุมชน

ข้อมูลพื้นฐาน
ชุมชนหมู่ 4 บ้านคลองบางโพธิ์ ตำบลคูขวาง
อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานีมีสภาพภูมิ
ประเทศเป็นแบบหมู่บ้านรูปตัวยู (U) และมีคลอง
บางโพธิ์เลียบผ่านกลางหมู่บ้านเป็นแนวยาวเพื่อใช้
ในการทำเกษตรกรรม อย่างไรก็ ตามในชุมชนแห่งนี้
ไม่มีสถานที่สำคัญอื่น ๆ อาทิเช่น รพ.สต. โรงเรียน
และวัด มีเพียงแค่ศูนย์การเรียนรู้ด้านการปรับปรุง
ดินตั้งอยู่ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านเท่านั้น
ประเด็นสรุปสภาพบริบทชุมชน
ข้อมูลพื้นฐานของชุมชน
1. ประชากรมีจำนวน 325 คน
2. จำนวนครัวเรือนมี 76 หลังคาเรือน
3. ปลูกบ้านตามแนวชายคลองบางโพธิ์ที่เชื่อมมา
จากคลองพระอุดม
4. ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม
รับจ้างทั่วไป และพนักงานบริษัทเอกชน
ข้อมูลศักยภาพ/ทรัพยากร
มีความเข้มแข็งทางด้านการเกษตรกรรม ได้แก่
ทำนา เลี้ยงเป็ดไข่ เลี้ยงปลา ปลูกกล้วย และ
มะม่วง
หน่วยงานที่สนับสนุนชุมชน
เกษตรอำเภอลาดหลุมแก้ว พัฒนาชุมชนจังหวัด
ปทุมธานี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รางวัล อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านดีเด่น
กองทุนหมู่บ้าน
ข้อมูลประเด็นปัญหา
-ขาดความรู้ในการเพาะเห็ด
ข้อมูลความต้องการเชิงพื้นที่
จากการสนทนากลุ่มเพื่อวิเคราะห์ความต้องการจาก
ข้อเสนอแนะของประชากรในชุมชน และกำหนด
ประเด็นการพัฒนากลุ่มครัวเรือนเป้าหมาย พบว่า
ประชากรในชุมชนมีความต้องการให้ทางคณาจารย์
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ เข้าเผยแพร่องค์ความรู้ของการเพาะเห็ด
นางฟ้าภูฐาน เนื่องจากดูแลง่าย และมีผลกำไรดี
ตลอดจนจะสามารถยกระดับรายได้ของประชากรใน
ชุมชนได้อย่างยั่งยืน

ประเด็นปัญหาหลัก

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง

องค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่ใช้ในการดำเนินโครงงาน

Action Learning คือ การรวมกลุ่มของคนที่มีระดับของทักษะและประสบการณ์ที่แตกต่างกัน เพื่อวิเคราะห์ปัญหาและพัฒนาแผนการดำเนินงาน โดยการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติ และองค์ความรู้และกระบวนการทำการเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐาน และการประกอบอาชีพเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐานแบบมีส่วนร่วม

ประเภทนวัตกรรม

นวัตกรรมชุมชน , นวัตกรรมเกษตร , นวัตกรรมแก้จน , นวัตกรรมสังคม

รายละเอียดโครงการ/หลักการและเหตุผล

ตามที่ภาครัฐได้เชื่อมโยงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติเข้ากับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ของประเทศไทย และยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ ๒๐ ปี ระหว่างปี ๒๕๖๐ ถึง ปี ๒๕๗๙ โดยน้อมนำเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เน้นการพัฒนาแบบยั่งยืน โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมที่อยู่ และใช้หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดชบรมนาถบพิตร มาเป็นแนวทางในการดำเนินนโยบาย เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับรายได้ของประชาชน แก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร เสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร พัฒนาโภชนาการและความปลอดภัยด้านอาหาร เพื่อนำไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ของประชาชนและประเทศชาติ ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ ก็ทรงมีพระปณิธานแน่วแน่ที่จะสานต่อโครงการในพระราชดำริของพระราชบิดา เพื่อช่วยเหลือประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นมหาวิทยาลัยที่พระราชาประสงค์ให้เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นดังนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏมีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จึงได้จัดทำโครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชน สนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมแบบบูรณาการ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้คนในชุมชนสามารถบริหารจัดการชีวิตตนเองได้อย่างสมดุลและมีความเหมาะสม สามารถดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมกับการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น เพิ่มคุณค่าและมูลค่า เสริมเศรษฐกิจฐานรากในชุมชนให้มีความ เข้มแข็ง มั่นคง นำไปสู่การพึ่งพาตนเองและช่วยเหลือเกื้อกูลกันในชุมชนได้อย่างยั่งยืน ส่งผลให้ชุมชนหมู่บ้านมีคุณภาพชีวิตและรายได้ที่เพิ่มขึ้น โดยมี มหาวิทยาลัยราชภัฎเป็นแหล่งให้ความรู้และเป็นที่พึ่งพิงทางวิชาการ มีบุคลากร นักวิชาการที่มีศักยภาพในการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนที่พร้อมจะขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก บูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่

คำสำคัญเพื่อการค้นหา

 • จังหวัดปทุมธานี
 • ตำบลคูขวาง
 • สาส์น
 • สืบ
 • หมู่ที่ 4
 • เห็ดนางฟ้าภูฐาน
 • เห็ด
 • อำเภอลาดหลุมแก้ว

ภาพถ่าย

 • photo คำอธิบายภาพ
 • photo คำอธิบายภาพ
 • photo คำอธิบายภาพ
 • photo คำอธิบายภาพ
 • photo คำอธิบายภาพ
 • photo คำอธิบายภาพ
 • photo คำอธิบายภาพ
 • photo คำอธิบายภาพ
 • photo คำอธิบายภาพ
 • photo คำอธิบายภาพ

วีดิโอ

ไฟล์เอกสาร

โครงการขยายผล

นำเข้าสู่ระบบโดย learnoffice learnoffice เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 11:56 น.