สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

แผนที่การประเมินคุณค่าโครงการ

กำลังโหลดแผนที่!!!!
ข้อตกลงเลขที่รหัสโครงการปีจังหวัดชื่อโครงการสถานะโครงการ
1 2020 การติดตามและประเมินผลโครงการศูนย์วิชาการพัฒนานโยบายสาธารณะด้านการสร้างเสริมสุขภาพ : ประเด็นความมั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (การท่องเที่ยวโดยชุมชน) โดยการประยุกต์ใช้กระบวนการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (HIA) กำลังดำเนินโครงการ
2 2020 โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ เขต 1 กำลังดำเนินโครงการ
3 2020 แนวทางการบริหารจัดการขยะครัวเรือนอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา : บ้านหัวงัว ตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ กำลังดำเนินโครงการ
4 2020 กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยธนบุรีอาสาพัฒนาชุมชนผู้ปลูกดอกจำปี หนองแขม กรุงเทพมหานคร กำลังดำเนินโครงการ
5 2020 กาฬสินธุ์ “การยกระดับความรู้การคัดเมล็ดพันธุ์ข้าว เพื่อการผลิตข้าวที่มีคุณภาพ” กำลังดำเนินโครงการ
6 2020 กาฬสินธุ์ “อุ้มมือน้อย ใส่ใจสิ่งแวดล้อมในชุมชน” กำลังดำเนินโครงการ
7 2020 กาฬสินธุ์ การจัดการสิ่งแวดล้อมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน กำลังดำเนินโครงการ
8 2020 กาฬสินธุ์ การใช้เทคโนโลยีการอบแห้งในการพัฒนากระบวนการแปรรูปปลาเพื่อพัฒนาชุมชนต้นแบบการเกษตรและอาหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กำลังดำเนินโครงการ
9 2020 กาฬสินธุ์ การประยุกต์ใช้อากาศยานไร้คนขับ (Drone) ในการเกษตรกรรม เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร กำลังดำเนินโครงการ
10 2020 กาฬสินธุ์ การแปรรูปปลาตากแห้งคุณภาพตำบลหนองบัว อำเภอหนองกรุงศรี จังหวัดกาฬสินธ์ุ กำลังดำเนินโครงการ
11 2020 กาฬสินธุ์ การพัฒนานวัตกรรมการผลิตปุ๋ยเกษตรอินทรีย์เพื่อยกระดับวิสาหกิจชุมชนอย่างยั่งยืน กำลังดำเนินโครงการ
12 2020 กาฬสินธุ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกบ ปลา และเห็ด ของชุมชนบ้านสะพานหิน ตำบลนาบอน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์สู่ตลาดออนไลน์ กำลังดำเนินโครงการ
13 2020 กาฬสินธุ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนจากความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่น สู่ตลาดออนไลน์ กำลังดำเนินโครงการ
14 2020 กาฬสินธุ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์สู่สากล ในเขตพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ กำลังดำเนินโครงการ
15 2020 กาฬสินธุ์ การพัฒนาหมู่บ้านเกษตรอินทรีย์สำหรับเกษตรกรผู้ปลูกสมุนไพรแบบมีส่วนร่วมตามแนวพระราชดำริ กำลังดำเนินโครงการ
16 2020 กาฬสินธุ์ การยกระดับกลุ่มผู้ผลิตข้าวสู่มาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์อย่างครบวงจร กำลังดำเนินโครงการ
17 2020 กาฬสินธุ์ การวิเคราะห์และการจัดการปัญหายาเสพติดให้โทษในชุมชน กำลังดำเนินโครงการ
18 2020 กาฬสินธุ์ การส่งเสริมพลังงานทดแทนโดยการผลิตก๊าซชีวภาพระดับครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ตำบลลำคลอง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ กำลังดำเนินโครงการ
19 2020 กาฬสินธุ์ การส่งเสริมรูปแบบการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์แบบครบวงจร ชุมชนชาวผู้ไทย จังหวัดกาฬสินธุ์ กำลังดำเนินโครงการ
20 2020 กาฬสินธุ์ การส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากปลา ชุมชนบ้านนาเชือกเหนือ หมู่ 2 ตำบลนาเชือก อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ สู่การตลาดออนไลน์ กำลังดำเนินโครงการ
21 2020 กาฬสินธุ์ การส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากปลาด้วยโรงอบแห้งผลิตภัณฑ์แบบหลังคาโค้งพลังงานแสงอาทิตย์ ชุมชนบ้านท่าเรือภูสิงห์ หมู่ 9 ตำบลภูสิงห์ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ สู่การตลาดออนไลน์ กำลังดำเนินโครงการ
22 2020 กาฬสินธุ์ การอนุรักษ์และการสร้างมูลค่าจากภูมิปัญญาท้องถิ่น ชุมชนบ้านโคก หมู่ 6 ตำบลเนินยาง อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ สู่ตลาดออนไลน์ กำลังดำเนินโครงการ
23 2020 กาฬสินธุ์ เครื่องอบพริกแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบอัจฉริยะ สำหรับชุมชนตำบลลำคลอง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ กำลังดำเนินโครงการ
24 2020 กาฬสินธุ์ โครงการ การจัดการอาหารกลางวันพื้นบ้านอีสานสำหรับเด็กปฐมวัยโดยชุมชน กำลังดำเนินโครงการ
25 2020 กาฬสินธุ์ โครงการ การจัดการน้ำในพื้นที่การเกษตรโดยใช้เทคโนโลยีผสมผสานให้มีประสิทธิผลสูงสุด เพื่อลดต้นทุน และเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร กำลังดำเนินโครงการ
26 2020 กาฬสินธุ์ โครงการชุมชนต้นแบบปลอดขยะและสารพิษ ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ กำลังดำเนินโครงการ
27 2020 กาฬสินธุ์ โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อรักษาพันธุกรรมและแปรรูปข้าวหอมมะลิแบบครบวงจร : กรณีศึกษาตำบลเหล่ากลาง อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ กำลังดำเนินโครงการ
28 2020 กาฬสินธุ์ โครงการบริการวิชาการจัดทำบัญชีครัวเรือนและบัญชีต้นทุน ความรู้ ปรัชญา สู่การปฎิบัติ โดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กำลังดำเนินโครงการ
29 2020 กาฬสินธุ์ โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน กลุ่มทอผ้าเสื้อภูไทปักลายด้วยมือ ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ กำลังดำเนินโครงการ
30 2020 กาฬสินธุ์ โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อพัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชนตำบลกุดหว้า อำเภอกุฉินารายณ์ กำลังดำเนินโครงการ
31 2020 กาฬสินธุ์ โครงการส่งเสริมการแปรรูปมะม่วงพันธุ์มหาชนกเพื่อส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ไปสู่รูปแบบการเกษตรแบบยั่งยืนและเตรียมความพร้อมสำหรับการเกษตรในยุค 4.0 กำลังดำเนินโครงการ
32 2020 กาฬสินธุ์ โครงการส่งเสริมการลดการใช้สารเคมีในพืชสวนเพื่อเกษตรที่ยั่งยืน กำลังดำเนินโครงการ
33 2020 กาฬสินธุ์ โครงการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจชุมชนโดยจัดการการขยะเชิงพานิชย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม กำลังดำเนินโครงการ
34 2020 กาฬสินธุ์ โครงการอบรมยุวมัคคุเทศก์ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้นาเยาวชนบ้านโคกโก่ง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธ์ุ กำลังดำเนินโครงการ
35 2020 กาฬสินธุ์ โครงงานอาสาประชารัฐ: กิจกรรมเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและรายได้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น กำลังดำเนินโครงการ
36 2020 กาฬสินธุ์ เทคโนโลยีกังหันเติมอากาศแบบทุ่นลอยด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อใช้ประโยชน์ในชุมชนต้นแบบเลี้ยงกุ้งอัจฉริยะสีเขียว กำลังดำเนินโครงการ
37 2020 กาฬสินธุ์ ธุรกิจการเลี้ยงไก่ด้วยขมิ้นชัน เพื่อลดการใช้สารเคมีในการเลี้ยงไก่ของชุมชนบ้านโคกนางาม ตำบลภูดิน อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ตามแนวคิดห่วงโซ่อุปทาน กำลังดำเนินโครงการ
38 2020 กาฬสินธุ์ ธุรกิจการเลี้ยงสุกรด้วยขมิ้นชัน เพื่อลดการใช้สารเคมีในการเลี้ยงสุกรของชุมชนในบ้านหลุบ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ตามแนวคิดห่วงโซ่อุปทาน กำลังดำเนินโครงการ
39 2020 กาฬสินธุ์ บูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนเครือข่าย จังหวัดกาฬสินธุ์ กำลังดำเนินโครงการ
40 2020 กาฬสินธุ์ พัฒนาผลิตภัณฑ์จากเสื่อกกและบูรณาการสู่การเรียนรู้ในชุมชน ตำบลลำคลอง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ กำลังดำเนินโครงการ
41 2020 กาฬสินธุ์ ลดการเผา ลด PM2.5 โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน กำลังดำเนินโครงการ
42 2020 กาฬสินธุ์ เล่าขานตำนานเมืองฟ้าแดด..สู่เมืองกมลากาฬสินธุ์ด้วยยุวมัคคุเทศน์ท้องถิ่น กำลังดำเนินโครงการ
43 2020 กาฬสินธุ์ ส่งเสริมเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาท้องถิ่นเพื่อโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร กำลังดำเนินโครงการ
44 2020 กาฬสินธุ์ อนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาป่าสมุนไพรชุมชนในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ กำลังดำเนินโครงการ
45 2020 กาฬสินธุ์ อาสาประชารัฐ “การพัฒนาการแปรรูปสิ่งทอและหัตถกรรมท้องถิ่น” กำลังดำเนินโครงการ
46 2020 กาฬสินธุ์ อาสาประชารัฐ “ส่งเสริมเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ” กำลังดำเนินโครงการ
47 2020 ขอนแก่น โครงการป่าหวายนั่ง(ในใจโลก) : พัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชน และสื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์ สู่ตลาดสากลยุค ๔.๐ ชุมชนบ้านป่าหวายนั่ง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น กำลังดำเนินโครงการ
48 2020 ชัยภูมิ โครงการบริการชาการ เชิงปฏิบัติการบูรณาการทางวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน กำลังดำเนินโครงการ
49 2020 ชุมพร โครงการส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนเชิงสร้างสรรค์ ต่อยอดการสร้างความเข้มแข็งชุมชนหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร กำลังดำเนินโครงการ
50 2020 เชียงราย การขับเคลื่อนสุขภาวะชุมชนผ่านการเรียนรู้ในรูปแบบ Inter-professional Education กำลังดำเนินโครงการ
51 2020 เชียงใหม่ โครงการชุมชนรักษ์น้ำ กำลังดำเนินโครงการ
52 2020 นครนายก โครงการเศรษฐกิจพอเพียง กำลังดำเนินโครงการ
53 2020 นครสวรรค์ โครงการอาสาประชารัฐเพื่อพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืนของผู้ประกอบการปลากัดไทยในเขตภาคเหนือ กำลังดำเนินโครงการ
54 2020 นราธิวาส การพัฒนาเยาวชนขยะความดีสู่การพัฒนาอาชีพ กำลังดำเนินโครงการ
55 2020 ปทุมธานี โครงการสร้างเสริมชุมชนรอบรู้สุขภาพ กำลังดำเนินโครงการ
56 2020 สุรินทร์ การส่งเสริมพลังงานทดแทนชุมชนโดยการผลิตเชื้อเพลิงเขียวจากวัสดุชีวมวลเหลือใช้ในท้องถิ่น กรณีศึกษา : บ้านตานบ ต.ทุ่งกุลา อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ กำลังดำเนินโครงการ
57 2020 สุรินทร์ ผลการฝึกด้วยโปรแกรมทักษะว่ายน้ำที่มีต่อความสามารถในการว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอดสำหรับการป้องกันตนเองจากการจมน้ำของเยาวชนในเขตทะเลสาบทุ่งกุลา จ.สุรินทร์ กำลังดำเนินโครงการ
58 2020 สุรินทร์ พัฒนาผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากรังไหมและสมุนไพรพื้นบ้านและการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กำลังดำเนินโครงการ
59 2019 โครงการ ๑ ตำบล ๑ นวัตกรรมเกษตร: การยืดอายุส้มผักเสี้ยนโดยการทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง กำลังดำเนินโครงการ
60 2019 โครงการ ๑ ตำบล ๑ นวัตกรรมเกษตร:การพัฒนาเมล็ดบัวเคลือบปรุงรส กำลังดำเนินโครงการ
61 2019 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ถ่านผลไม้หอมปรับอากาศ: กรณีศึกษากลุ่มเตาเผ่าถ่านและน้ำส้มควันไม้บ้านจอมทอง ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู กำลังดำเนินโครงการ
62 2019 โครงการหมู่บ้านราชมงคลอีสาน กำลังดำเนินโครงการ
63 2019 กรุงเทพมหานคร โครงการบริการวิชาการแก่สังคมหรือชุมชน บัญชีครัวเรือน คณะบัญชี ม.ศรีปทุม กำลังดำเนินโครงการ
64 2019 กรุงเทพมหานคร โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง กำลังดำเนินโครงการ
65 2019 กาฬสินธุ์ การใช้ประโยชน์จากวัตถุดิบอาหารสัตว์ในท้องถิ่นเป็นอาหารสัตว์ กำลังดำเนินโครงการ
66 2019 กาฬสินธุ์ การพัฒนาหมู่บ้านเกษตรอินทรีย์สำหรับเกษตรกรผู้ปลูกสมุนไพรแบบมีส่วนร่วมตามแนวพระราชดำริ กำลังดำเนินโครงการ
67 2019 กาฬสินธุ์ การยกระดับบริการบ้านพักชุมชนสู่การเป็นโฮมสเตย์มาตรฐานประเทศไทย ณ หมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านหนองแวงภูปอ เทศบาลตำบลภูปอ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ กำลังดำเนินโครงการ
68 2019 กาฬสินธุ์ โครงการกระบวนการจัดการนวัตกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลาแบบมีส่วนร่วมของคนในชุมชน เพื่อเป็นเศรษฐกิจชุมชนต้นแบบ จังหวัดกาฬสินธุ์ กำลังดำเนินโครงการ
69 2019 กาฬสินธุ์ โครงการการใช้ความรู้พื้นฐานทางบัญชี สร้างวิถีการออมและเสริมสร้างค่านิยมการใช้จ่ายเงิน ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในอำเภอเมืองสมเด็จ ในจังหวัดกาฬสินธุ์ กำลังดำเนินโครงการ
70 2019 กาฬสินธุ์ โครงการการถ่ายทอดผลงานวิจัย:นวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารปลอดกลูเตนจากข้าวดอกมะลิ 105 และข้าวไรซ์เบอร์รี่จังหวัดกาฬสินธุ์ กำลังดำเนินโครงการ
71 2019 กาฬสินธุ์ โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากมะม่วงมหาชนก กำลังดำเนินโครงการ
72 2019 กาฬสินธุ์ โครงการพัฒนาการจัดการขยะอินทรีย์ชุมชน โดยการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน กำลังดำเนินโครงการ
73 2019 กาฬสินธุ์ โครงการพัฒนาทักษะการตลาดทางตรงและการตลาดทางออนไลน์ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดกาฬสินธุ์ กำลังดำเนินโครงการ
74 2019 กาฬสินธุ์ โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Early - Stage) ปี 2562 กำลังดำเนินโครงการ
75 2019 กาฬสินธุ์ โครงการอบรมการพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนระบบปฏิบัติการแอนดรอย์ขั้นสูง กำลังดำเนินโครงการ
76 2019 กาฬสินธุ์ แนวทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตามแนวพระราชดำริ เพื่อการสร้างอาชีพที่ยั่งยืน กำลังดำเนินโครงการ
77 2019 ฉะเชิงเทรา Start up Plus A จังหวัดฉะเชิงเทรา กำลังดำเนินโครงการ
78 2019 ชลบุรี otop product champion กำลังดำเนินโครงการ
79 2019 ชลบุรี Start up Plus A จังหวัดชลบุรี กำลังดำเนินโครงการ
80 2019 ชลบุรี การเตรียมความพร้อมผลิตภัณฑ์เข้าสู่กระบวนการคัดสรร OTOP Product Champion กำลังดำเนินโครงการ
81 2019 ชลบุรี โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์OTOPกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา กำลังดำเนินโครงการ
82 2019 ชลบุรี บัญชีครัวเรือน กำลังดำเนินโครงการ
83 2019 ชลบุรี มหาวิทยาลัยประชาชน กำลังดำเนินโครงการ
84 2019 เชียงใหม่ การพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการอนุรักษ์และจัดสรรน้ำทางการเกษตรในพื้นที่นอกเขตชลประทาน อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ กำลังดำเนินโครงการ
85 2019 นครนายก 1. โครงการพัฒนาคุณภาพการดูแลสุขภาพ ภาวะโภชนาการและการพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยใช้ครอบครัวเป็นศูนย์กลางของผู้ปกครองและครูพี่เลี้ยง (พ.ศ. 2560 - 2562) กำลังดำเนินโครงการ
86 2019 นครนายก โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร กำลังดำเนินโครงการ
87 2019 นครนายก โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตจากห้องเรียนสู่ชุมชน กำลังดำเนินโครงการ
88 2019 นครราชสีมา การพัฒนานวัตกรรมภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่การสร้างรายได้ของผู้สูงอายุและทุกคนในชุมชน กำลังดำเนินโครงการ
89 2019 นครราชสีมา การพัฒนานวัตกรรมสนับสนุนการขายผลิตภัณฑ์ไหมกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ กำลังดำเนินโครงการ
90 2019 นครราชสีมา โครงการเทศกาลภาพยนตร์นานาชาตินครชัยบุรินทร์ ครั้งที่ 2 กำลังดำเนินโครงการ
91 2019 นนทบุรี โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการธุรกิจชุมชน กำลังดำเนินโครงการ
92 2019 แม่ฮ่องสอน โครงการค่าย Digital Media Workshop ครั้งที่ 9 กำลังดำเนินโครงการ
93 2019 ระยอง Start up Plus A จังหวัดระยอง กำลังดำเนินโครงการ
94 2019 ลำปาง การประเมินการจัดการพลังงานในกระบวนการผลิตของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพาะเห็ดบ้านทุ่งบ่อแป้นต่อการปรับเปลี่ยนเตาผลิจไอน้ำก้อนเห็ด กำลังดำเนินโครงการ
95 2019 สกลนคร โครงการ Sanook Farmer Market : การเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนตน 2 ภายใต้กิจกรรมที่ 3 การพัฒนานวัตกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวอินทรีย์เพื่อสุขภาพและปลอดภัยในพื้นที่กลุ่มจังหวัด กำลังดำเนินโครงการ
96 2019 สกลนคร โครงการการผลิตภัณฑ์โลชันจากสารสกัดใบเม่า ภายใต้โครงการบริการความรู้ นวัตกรรม สู่ชุมชน กำลังดำเนินโครงการ
97 2019 สกลนคร โครงการการผลิตแมลงเบียนเพื่อกำจัดแมลงวัน ภายใต้โครงการบริการความรู้ นวัตกรรมสู่ชุมชน กำลังดำเนินโครงการ
98 2019 สกลนคร โครงการการผลิตสบู่เกลือมะตูมที่มีคุณสมบัติในด้านผิวกระจ่างใสในการเพิ่มมูลค่าในเชิงพาณิชย์สู่การขอมาตรฐานเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน ตำบลกุดเรือคำ จังหวัดสกลนคร ภายใต้โครงการบริการความรู้ นวัตกรรมสู่ชุมชน กำลังดำเนินโครงการ
99 2019 สกลนคร โครงการบริการคำปรึกษาและบริการข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กำลังดำเนินโครงการ
100 2019 สกลนคร โครงการเพิ่มศักยภาพการค้าสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indications : GI) จังหวัดสกลนครแบบครบวงจรและยั่งยืน ภายใต้กิจกรรมส่งเสริมการผลิตและยกระดับคุณภาพการผลิตสินค้า GI กำลังดำเนินโครงการ
101 2019 สกลนคร โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชนเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 กิจกรรมหลักที่ 1 อบรมพัฒนาผลิตภัณฑ์และร่วมกันค้นหาอัตลักษณ์ของชุมชนสร้างสรรค์แนวคิดการพัฒนาสินค้าให้ได้มาตรฐานสูง เพื่อยกระดับหัตถกรรมการท่องเที่ยวของชุมชนอย่างยั่งยืน กำลังดำเนินโครงการ
102 2019 สงขลา โครงการจัดงานการส่งเสริมความรักสามัคคี ความมีระเบียบวินัยเข้าใจสิทธิหน้าที่ ของตนเองและผู้อื่น กำลังดำเนินโครงการ
103 2019 สงขลา โครงการเห็ดอินทรีย์ วิถีพอเพียงโรงเรียนวัดบางศาลา (โรงเรียนวัดบางศาลา) กำลังดำเนินโครงการ
104 2019 สงขลา อบรมวิถีเศรษฐกิจพอเพียงและสร้างอาชีพเสริมเพื่อยกระดับรายได้กลุ่มผู้มีรายได้น้อย ตำบลรำแดง อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา กำลังดำเนินโครงการ
105 2019 สมุทรสงคราม โครงการเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชนบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม กำลังดำเนินโครงการ
106 2019 สระแก้ว การพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP กำลังดำเนินโครงการ
107 2019 สระแก้ว การพัฒนาผลิตภัณฑ์OTOP กำลังดำเนินโครงการ
108 2019 สระแก้ว โครงการการพัฒนาบุคลากรด้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพในชุมชน : ผลิตภัณฑ์เครื่องประดับ (ปีที่ 1) (ปี 2561) กำลังดำเนินโครงการ
109 2019 สระแก้ว โครงการพัฒนาแกนนำสร้างความสุขสู่ชุมชน : สยามหัวเราะ กำลังดำเนินโครงการ
110 2019 สระแก้ว โครงการศิลป์อาสาพัฒนาชุมชน (2560-2562) กำลังดำเนินโครงการ
111 2018 โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนสู่เยาวชนและคนในชุมชน กำลังดำเนินโครงการ
112 2018 โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตสู่อาเซียน (ASEAN University Youth Summit: AUYS) กำลังดำเนินโครงการ
113 2018 กาฬสินธุ์ การถ่ายทอดการผลิตน้ำมันรำข้าวเหนียวสกัดเย็นจากภูมิปัญญาท้องถิ่นวิวัฒนาการสู่ระดับอุตสาหกรรม กำลังดำเนินโครงการ
114 2018 กาฬสินธุ์ โครงการการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเชิงบูรณาการจากไม้ผล/ประมง/ปศุสัตว์ : ทางเลือกใหม่ให้เกษตรกรสวนยางในเขตพื้นที่ริมแม่น้ำโขง กำลังดำเนินโครงการ
115 2018 กาฬสินธุ์ โครงการการใช้ความรู้พื้นฐานทางบัญชี สร้างวิถีการออมและเสริมสร้างค่านิยมการใช้จ่ายเงินตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับนักเรียนมันธยมศึกษา ในจังหวัดกาฬสินธุ์ กำลังดำเนินโครงการ
116 2018 กาฬสินธุ์ โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการบริหารการตลาดของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดกาฬสินธุ์สู่ธุรกิจแฟร์นไซต์ให้สามารถขยายตลาดสู่มาตรฐานสากล กำลังดำเนินโครงการ
117 2018 ขอนแก่น โครงการพัฒนารูปแบบเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ชุมชนบ้านศรีฐาน ตำบลบ้านสาวะถี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น กำลังดำเนินโครงการ
118 2018 ชลบุรี OTOP นวัตวิถี กำลังดำเนินโครงการ
119 2018 ชลบุรี มหาวิทยาลัยประชาชน กำลังดำเนินโครงการ
120 2018 เชียงใหม่ โครงการจิตอาสาทำดีด้วยหัวใจ กำลังดำเนินโครงการ
121 2018 นครนายก โครงการทดสอบในพื้นที่ กำลังดำเนินโครงการ
122 2018 นครราชสีมา นวัตกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและการตลาดประชารัฐต้นแบบ”หมู่บ้านเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน” กำลังดำเนินโครงการ
123 2018 นครราชสีมา สร้างศักยภาพชุมชนสู่ความมั่งคั่ง และยั่งยืน กำลังดำเนินโครงการ
124 2018 นนทบุรี โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนบางขนุน (การป้องกันโรคไข้เลือดออก) กำลังดำเนินโครงการ
125 2018 พัทลุง โครงการถ่ายทอดระบบการทำเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียงชุมชนเครือข่ายขยายผลสู่ชุมชนบ้านพร้าว ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง กำลังดำเนินโครงการ
126 2018 พัทลุง โครงการเรื่อง การจัดการดินและปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต กำลังดำเนินโครงการ
127 2018 พัทลุง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ สร้างสรรค์งานศิลป์สู่การอนุรักษ์ทรัพยากรในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน กำลังดำเนินโครงการ
128 2018 สกลนคร โครงการกิจกรรมขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยแห่งการประกอบการ ภายใต้โครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ที่มีการเติบโตสูง (Innovative Startup):โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตสู่การเป็นนวัตกร กำลังดำเนินโครงการ
129 2018 สกลนคร โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชอินทรีย์แบบครบวงจร ภายใต้กิจกรรมหลักที่ 3 การสร้างแบรนด์ที่มีการเชื่อมโยงการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างบูรณาการ กำลังดำเนินโครงการ
130 2018 สกลนคร โครงการเพิ่มศักยภาพทางการค้าผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรมจังหวัดสกลนครสู่สากล กำลังดำเนินโครงการ
131 2018 สกลนคร โครงการหนึ่งภาควิชาหนึ่งบริการวิชาการประจำปีงบประมาณ 2561 คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร กำลังดำเนินโครงการ
132 2018 สงขลา โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาความเป็นเลิศทางด้านดนตรีของโรงเรียนเทศบาล1(บ้านเขาแก้ว) กำลังดำเนินโครงการ
133 2018 สงขลา โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง พัฒนาผลิตภัณฑ์เครืองแกงเกาะแต้ว ณ อาคารผลิตภัณฑ์เครื่องแกงเกาะแต้ว ตำบลเกาะแต้ว อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา กำลังดำเนินโครงการ
134 2018 สตูล โครงการการจัดการความรู้และข้อมูลด้านศักยภาพของฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลชายฝั่ง จังหวัดสตูล ต่อการประยุกต์ใช้ระบบโซล่าเซลล์เพื่อนำไปสู่การใช้พลังงานทดแทนอย่างยั่งยืน กำลังดำเนินโครงการ
135 2018 สตูล โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่มขึดความสามารถของชุมขน (Community Capactiy) เพื่อรองรับการเกิดภัยพิบัติในพื้นที่ชายฝั่งจังหวัดสตูล กำลังดำเนินโครงการ
136 2018 หนองคาย การผลิตถ่านจากชานอ้อย : กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนครอบครัวอิสาน หมู่บ้านโพธิ์เงิน ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย กำลังดำเนินโครงการ
137 2018 หนองคาย การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากฟักข้าว : กรณีศึกษากิจการน้ำฟักข้าวครูไพรินทร์ ตำบลหาดคำ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย กำลังดำเนินโครงการ
138 2018 หนองคาย การพัฒนาผลิตภัณฑ์ดูแลผิวกายจากเปลือกกล้วย กรณีศึกษา : ชุมชนสีกาย ตำบลสีกาย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย กำลังดำเนินโครงการ
139 2018 หนองคาย โครงงานการพัฒนาน้ำหมักชีวภาพทดแทนกรดฟอร์มิก : กรณีศึกษาสวนยางพารา นายสมพร เขียววารี ตำบลนาทับไฮ อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย กำลังดำเนินโครงการ
140 2018 หนองบัวลำภู การแปรรูปอาหารแพะเพื่อลดต้นทุน กรณีศึกษา : ฟาร์มคุณพ่อโส บ้านนามะเฟือง อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวภู กำลังดำเนินโครงการ
141 2018 อุดรธานี การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเศษไม้ กรณีศึกษา : ร้านหนองเม็กวัสดุก่อสร้าง ตำบลหนองเม็ก อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี กำลังดำเนินโครงการ
142 2018 อุดรธานี การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกล้วยหอมทองข้าวเกรียบกล้วย กำลังดำเนินโครงการ
143 2018 อุดรธานี การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกล้วยหอมทองข้าวเกรียบกล้วย กำลังดำเนินโครงการ
144 2018 อุดรธานี การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเศษผ้าม่าน : กรณีศึกษา ร้านเจริญทรัพย์ ผ้าม่าน ตำบลบ้านเลื่อม อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี กำลังดำเนินโครงการ
145 2018 อุดรธานี การศึกษาการพัฒนาก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้าเพื่อลดต้นทุน กรณีศึกษา ฟาร์มเห็ดหนองแสง บ้านทับกุง ตำบลทับกุง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี กำลังดำเนินโครงการ
146 2018 อุดรธานี โครงการจ้างที่ปรึกษาเพิ่มผลิตภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่อุตสาหกรรม 4.0 กำลังดำเนินโครงการ
147 2018 อุดรธานี โครงงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์ดูแลผิวจากมะนาว กรณีศึกษา: สวนมะนาวแม่สายลม บ้านไชยวาน ต.ไชยวาน อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี กำลังดำเนินโครงการ
148 2018 อุดรธานี โครงงานพัฒนากลยุทธ์สำหรับกิจการนวดแผนไทย : กรณีศึกษาร้านนวดแผนไทยบ้านจั่น ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี กำลังดำเนินโครงการ
149 2018 อุดรธานี ผลิตภัณฑ์กระเป๋าแปรรูปจากเสื่อกก บ้านห้วยเกิ้ง อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี กำลังดำเนินโครงการ
150 61-ข-055 61-ข-055 2017 การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ กรณีศึกษา โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี กำลังดำเนินโครงการ
151 2017 โครงการ “พัฒนาการเกษตรกลุ่มจังหวัดภายใต้ประชาคมอาเซียน กิจกรรมศูนย์กลางแปรรูปอาหารกลุ่มสนุก ๔.๐ กำลังดำเนินโครงการ
152 2017 กาฬสินธุ์ การสร้างอาชีพเสริมด้วยผลิตภัณฑ์อาหารว่างจากเห็ด กำลังดำเนินโครงการ
153 2017 กาฬสินธุ์ โครงการการใช้กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของเยาวชนในจังหวัดกาฬสินธุ์เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ท้องถิ่น กำลังดำเนินโครงการ
154 2017 กาฬสินธุ์ โครงการการใช้มันสำปะหลังหมักยีสต์ในส่วนผสมอาหารสัตว์เพื่อใช้ในการผลิตไก่ลูกผสมพื้นเมืองของเกษตรกรรายย่อยจังหวัดกาฬสินธุ์ กำลังดำเนินโครงการ
155 2017 กาฬสินธุ์ โครงการการเลือกใช้และการทดสอบบรรจุภัณฑ์อย่างง่ายสำหรับผลิตภัณฑ์ประเภทอาหาร กำลังดำเนินโครงการ
156 2017 กาฬสินธุ์ โครงการฝึกอบรมยุวมัคคุเทศก์ กำลังดำเนินโครงการ
157 2017 กาฬสินธุ์ โครงการพัฒนาและปรับปรุงร้านค้าปลีกท้องถิ่นเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้ประกอบการร้านค้าปลีกท้องถิ่น จังหวัดกาฬสินธุ์ กำลังดำเนินโครงการ
158 2017 กาฬสินธุ์ โครงการหมู่บ้านมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กำลังดำเนินโครงการ
159 2017 ขอนแก่น โครงการหมู่บ้านราชมงคลอีสานต้นแบบ เรื่อง การแปรรูปต้นกกให้เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ (บ้านโคกสี หมู่ 2 ) กำลังดำเนินโครงการ
160 2017 ฉะเชิงเทรา อบรมยุวมัคคุเทศก์ท้องถิ่น กำลังดำเนินโครงการ
161 2017 นครนายก โครงการเสริมสร้างทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น กำลังดำเนินโครงการ
162 2017 นครราชสีมา โครงการหมู่บ้านต้นแบบ หมู่บ้านราชมงคลต้นแบบบ้านศาลา ภายใต้โครงการหมู่บ้านราชมงคลอีสาน ตำบลดงใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา กำลังดำเนินโครงการ
163 61-ข-067 2017 พัทลุง โครงการการขยายผลรูปแบบการดำเนินงานบูรณาการระบบอาหารปลอดภัยใน ต.นาท่อม อ.เมือง จ.พัทลุง กำลังดำเนินโครงการ
164 2017 สกลนคร การแปรรูปผลผลิตเป็นเครื่องดื่มผสมมะนาวพร้อมดื่ม : กรณีศึกษาสวนมะนาวตู้มหา บ้านหนองชาด-ทรายทอง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร กำลังดำเนินโครงการ
165 2017 อุดรธานี การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรจากกล้วยน้ำว้า กรณีศึกษา : ไร่กล้วยสุขสมใจ ต.นากว้าง อ.เมือง จ.อุดรธานี กำลังดำเนินโครงการ
166 2017 อุดรธานี การแปรรูปผลิตภัณฑ์เห็ดทอดกรอบปรุงรส : กรณีศึกษาธุรกิจบ้านฟาร์มเห็ด เต้าหู้ & ฟ้า บ้านดงสัมพันธ์ ตำบลเพ็ญ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี กำลังดำเนินโครงการ
167 2017 อุดรธานี การแปรรูปมะนาวสดเป็นน้ามะนาวพร้อมดื่ม : กรณีศึกษาสวนมะนาวไร่ภูตะวัน บ้านอีหลุ่ง ต้าบลเชียงยืน อ้าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี กำลังดำเนินโครงการ
168 2017 อุดรธานี การแปรรูปและเพิ่มมูลค่าถั่วลิสงที่ไม่ได้มาตรฐาน : กรณีศึกษากลุ่มแม่บ้าน เกษตรกรบ้านหนองฆ้อง ตำบลขอนยูง อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี กำลังดำเนินโครงการ
169 2017 อุดรธานี การพัฒนากลยุทธ์การตลาดสำหรับธุรกิจจำหน่ายพันธุ์ไม้ กรณีศึกษา : ร้านณรงค์ทิพย์พันธุ์ไม้ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี กำลังดำเนินโครงการ
170 2017 อุดรธานี การพัฒนาความหลากหลายของรสชาติผลิตภัณฑ์ถั่วตัด : กรณีศึกษา กลุ่มแปรรูปถั่วลิสงเมืองเพีย ตำบลเมืองเพีย อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี กำลังดำเนินโครงการ
171 2017 อุดรธานี การพัฒนาน้ำหมักชีวภาพเพื่อรักษาเชื้อราในโรงเห็ดฟาง กรณีศึกษา โรงเห็ดฟางบ้านข้าวสาร ตำบลโนนสูง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี กำลังดำเนินโครงการ
172 2017 อุดรธานี การพัฒนาผลิตภัณฑ์ดูแลผิวกายดาวอินคา กรณีศึกษาไร่พรปวีณ์ อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี กำลังดำเนินโครงการ
173 2017 อุดรธานี การพัฒนาสูตรปุ๋ยชีวภาพเพื่อป้องกันรากผักเน่า กรณีศึกษา สวนผักบ้านห้วยสำราญ ตำบลหนองไฮ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี กำลังดำเนินโครงการ
174 2017 อุดรธานี โครงการสันตพลจิตอาสาร่วมพัฒนาสังคม ปีการศึกษา 2560-2562 กำลังดำเนินโครงการ
175 58-00-2397 58-04288 2016 แผนงานกลาง ระบบอาหาร นครศรีธรรมราช พัทลุง และสงขลา ดำเนินการเสร็จสิ้น
176 59-ข-028 2016 กระบี่ การประเมินผลกระทบการท่องเที่ยวชุมชน จังหวัดกระบี่ ดำเนินการเสร็จสิ้น
177 2016 กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยธนบุรีอาสาพัฒนาชุมชนกองขยะหนองแขม กรุงเทพมหานคร กำลังดำเนินโครงการ
178 2016 กาฬสินธุ์ โครงการกระบวนการพัฒนาแนวคิดสู่การเป็นนวัตกรชุมชน กำลังดำเนินโครงการ
179 2016 กาฬสินธุ์ พัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชนในจังหวัดกาฬสินธุ์ กำลังดำเนินโครงการ
180 59-ข-027 2016 ตรัง วิจัยการท่องเที่ยวชุมชนเชิงนิเวศยั่งยืนภูมินิเวศน์เขา ป่า นา เล จังหวัดตรัง ดำเนินการเสร็จสิ้น
181 2016 นครราชสีมา โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนบ้านศาลา ตำบลดงใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา กำลังดำเนินโครงการ
182 59-ข-050 59-ข-050 2016 นครศรีธรรมราช การจัดการข้อมูลด้านอาหารและโภชนาการในระดับตำบล (ตำบลไสหร้า อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช) กำลังดำเนินโครงการ
183 59-ข-048 2016 นครศรีธรรมราช การจัดการข้อมูลด้านอาหารและโภชนาการในระดับตำบล (เทศบาลตำบลจันดี อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดำเนินการเสร็จสิ้น
184 59-ข-049 2016 นครศรีธรรมราช การจัดการข้อมูลด้านอาหารและโภชนาการในระดับตำบลเขาแก้ว อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช ดำเนินการเสร็จสิ้น
185 59-ข-051 2016 นครศรีธรรมราช ตำบลบูรณาการอาหารตำบลหูล่อง นครศรีธรรมราช ดำเนินการเสร็จสิ้น
186 - - 2016 ปัตตานี การจัดการสุขภาวะท่ามกลางวิกฤตความรุนแรง ดำเนินการเสร็จสิ้น
187 59-ข-039 59-ข-039 2016 ปัตตานี โครงการถอดบทเรียนการบริการสุขภาพในพหุวัฒนธรรมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ดำเนินการเสร็จสิ้น
188 59-ข-029 2016 พัทลุง โครงการขับเคลื่อนยุทธ์ศาสตร์ข้าวอินทรีย์ จ.พัทลุง ดำเนินการเสร็จสิ้น
189 2016 สกลนคร การอบรมเชิงปฏิบัติการชุมชนต้นแบบ "ชุมชนปลอดขยะ กำลังดำเนินโครงการ
190 2016 สกลนคร โครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำหนองหารโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน กำลังดำเนินโครงการ
191 59-ข-032 2016 สงขลา โครงการพัฒนาเครือข่ายสื่อสาธารณะภาคใต้ ดำเนินการเสร็จสิ้น
192 2016 สงขลา แผนยุทธศาสตร์ระบบอาหารจังหวัดสงขลา กำลังดำเนินโครงการ
193 59-ข-037 59-00-02 2016 สุราษฎร์ธานี โครงการเสริมศักยภาพกลไกคณะทำงานพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นด้วยการจัดการความรู้เขต 11สุราษฎร์ธานี (ภาคใต้ตอนบน) ดำเนินการเสร็จสิ้น
194 2015 โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนบ้านศาลา ตำบลดงใหญ่ อำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมา กำลังดำเนินโครงการ
195 2014 โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนบ้านศาลา ตำบลดงใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา กำลังดำเนินโครงการ