สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการยกระดับการขับเคลื่อนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ ปี 2564 เขต 12

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
11 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65 กิจกรรมทางกาย จ.ยะลา 0 0.00 -
12 ต.ค. 64 ประชุมพี่เลี้ยงจังหวัดงาน PA ( พี่เลี้ยงอำเภอหนองจิก , อำเภอเมือง, อำเภอยะหริ่ง) 4 1,360.00 1,360.00
22 ต.ค. 64 ประชุมชี้แจงวางแผนการทำงานพี่เลี้ยงกิจกรรมทางกายจังหวัดสงขลาครั้งที่ 1 8 5,000.00 5,000.00
25 ต.ค. 64 กิจกรรมทำแผนสุขภาพกิจกรรมทางกายกองทุนตำบลท่าหมอไทร อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 8 3,720.00 3,720.00
25 ต.ค. 64 กิจกรรมทำแผนสุขภาพกิจกรรมทางกายกองทุนตำบลป่าชิง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 8 3,720.00 3,720.00
25 ต.ค. 64 ประชุมคณะทำงานจังหวัดยะลา ครั้งที่ 1 10 4,000.00 -
26 ต.ค. 64 กิจกรรมทำแผนสุขภาพกิจกรรมทางกายกองทุนตำบลนาหว้า อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 8 3,720.00 3,720.00
26 ต.ค. 64 กิจกรรมทำแผนสุขภาพกิจกรรมทางกายกองทุนตำบลขุนตัดหวาย อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 8 3,720.00 3,720.00
27 ต.ค. 64 ทำแผนโครงการทางกายในระดับพื้นที่ อบต.แค อำเภอจะนะ ปี 2564 เขต 12 โดย นายอะหมัด หลีขาหรี 0 5,350.00 5,350.00
27 ต.ค. 64 กิจกรรมทำแผนสุขภาพกิจกรรมทางกายกองทุนตำบลตลิ่งชัน อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 8 3,720.00 3,720.00
27 ต.ค. 64 กิจกรรมทำแผนสุขภาพกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ อบต.จะโหนง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 8 3,720.00 3,720.00
27 ต.ค. 64 ก.1 สร้างความเข้าใจโครงการยกระดับการขับเคลื่อนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ จ.พัทลุง 52 42,020.00 36,150.00
28 ต.ค. 64 กิจกรรมทำแผนโครงการทางกายในระดับพื้นที่ อบต. ปลักหนู อำเภอนาทวี ปี 2564 เขต 12 โดย นายอะหมัด หลีขาหรี 0 5,350.00 5,350.00
28 ต.ค. 64 กิจกรรมทำแผนสุขภาพกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ อบต.สะกอม อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 8 3,720.00 3,720.00
28 ต.ค. 64 กิจกรรมทำแผนสุขภาพกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ ทต.บ้านนา อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 8 3,720.00 3,720.00
29 ต.ค. 64 ลงพื้นที่พัฒนาโครงการ อบต.ท่าบอน อำเภอ ระโนด ปี 2564 เขต 12 โดย นายทนงค์ศักดิ์ ภักดีไพบูลย์สกุล 0 0.00 5,100.00
29 ต.ค. 64 กิจกรรมทำแผนสุขภาพกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ อบต.สะพานไม้แก่น อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 8 3,720.00 3,720.00
29 ต.ค. 64 กิจกรรมทำแผนสุขภาพกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่อบต.ฉาง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 8 3,880.00 3,880.00
1 พ.ย. 64 กิจกรรมทำแผนสุขภาพกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ อบต.เกาะสะบ้า อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา 8 3,720.00 3,720.00
1 พ.ย. 64 กิจกรรมทำแผนสุขภาพกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ อบต.น้ำขาว อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 8 3,720.00 3,720.00
2 พ.ย. 64 กิจกรรมทำแผนโครงการทางกายในระดับพื้นที่ อบต.ทับช้าง อำเภอนาทวี ปี 2564 เขต 12 โดย นายอะหมัด หลีขาหรี 0 5,350.00 5,350.00
3 พ.ย. 64 ประชุมวางแผน สร้างทีมพี่เลี้ยงเพื่อการหนุนเสริมกองทุนตำบล 12 กองทุน ปี65 28 19,000.00 19,000.00
6 พ.ย. 64 กิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ อำเภอหาดใหญ่ และอำเภอควนเนียง ปี 2564 เขต 12 โดยนางดวงใจ อ่อนแก้ว นางสาวอารี สุวรรณชาตรี และนางสาวดวงดาว อุปสิทธิ์ 39 33,310.00 33,310.00
9 พ.ย. 64 ทำแผนโครงการทางกายในระดับพื้นที่ อบต.ท่าประดู่ อำเภอนาทวี ปี 2564 เขต 12 โดย นายอะหมัด หลีขาหรี 0 5,350.00 5,350.00
10 พ.ย. 64 ทำแผนโครงการทางกายในระดับพื้นที่ ทต.นาทวีนอก อำเภอนาทวี ปี 2564 เขต 12 โดย นายอะหมัด หลีขาหรี 0 5,350.00 6,250.00
11 พ.ย. 64 ทำแผนสุขภาพ และพัฒนาโครงการทางกายในระดับพื้นที่ อบต.นาหมอศรี อำเภอนาทวี ปี 2564 เขต 12 โดย นายอะหมัด หลีขาหรี 0 5,350.00 5,500.00
12 พ.ย. 64 กส.1 ประชุมทีมคณะทำงาน จังหวัดพัทลุง 10 4,300.00 3,700.00
13 พ.ย. 64 ประชุมคณะทำงานพี่เลี้ยงครั้งที่ 1 13 6,500.00 5,000.00
16 พ.ย. 64 ก.2 สร้างความเข้าใจแก่คณะกรรมการกองทุน ภาคีผู้รับทุน และกระบวนการจัดทำแผนงาน PA (ชะรัด) จ.พัทลุง 23 4,075.00 4,075.00
17 พ.ย. 64 กิจกรรมทางกาย จ.สงขลา 0 0.00 -
17 พ.ย. 64 กิจกรรมทางกาย จ.สตูล 0 0.00 -
17 พ.ย. 64 กิจกรรมทางกาย จ.ปัตตานี 0 0.00 -
17 พ.ย. 64 ก.2 สร้างความเข้าใจแก่คณะกรรมการกองทุน ภาคีผู้รับทุน และกระบวนการจัดทำแผนงาน PA (ลำสินธุ์) จ.พัทลุง 23 4,075.00 4,075.00
17 พ.ย. 64 ก.2 สร้างความเข้าใจแก่คณะกรรมการกองทุน ภาคีผู้รับทุน และกระบวนการจัดทำแผนงาน PA (โตนดด้วน ) จ.พัทลุง 23 4,075.00 4,075.00
18 พ.ย. 64 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนและทบทวนแผนกิจกรรมทางกายระดับพื้นที่ อำเภอสทิงพระ ผ่าน website เขต 12 โดยเพียงขวัญ กาญจนเพ็ญ และนายศุภชัย เผือกผ่อง 20 11,000.00 11,856.00
18 พ.ย. 64 ก.2 สร้างความเข้าใจแก่คณะกรรมการกองทุน ภาคีผู้รับทุน และกระบวนการจัดทำแผนงาน PA (พนมวังก์) จ.พัทลุง 23 4,075.00 4,075.00
18 พ.ย. 64 ก.2 สร้างความเข้าใจแก่คณะกรรมการกองทุน ภาคีผู้รับทุน และกระบวนการจัดทำแผนงาน PA (นาท่อม ) จ.พัทลุง 23 4,075.00 4,075.00
19 พ.ย. 64 ก.2 สร้างความเข้าใจแก่คณะกรรมการกองทุน ภาคีผู้รับทุน และกระบวนการจัดทำแผนงาน PA (กงหรา ) จ.พัทลุง 23 4,075.00 4,075.00
19 พ.ย. 64 ก.2 สร้างความเข้าใจแก่คณะกรรมการกองทุน ภาคีผู้รับทุน และกระบวนการจัดทำแผนงาน PA (แหลมโตนด) จ.พัทลุง 23 4,075.00 4,075.00
21 พ.ย. 64 ประชุมพี่เลี้ยงวางแผนการดำเนินงานและรายงานความก้าวหน้าการทำกิจกรรม ระดับจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 2 8 5,000.00 5,000.00
22 พ.ย. 64 ลงพื้นที่ทำแผนกองทุนฯ อบต. ท่าบอน อำเภอ ระโนด ปี 2564 เขต 12 โดย นายทนงค์ศักดิ์ ภักดีไพบูลย์สกุล 0 5,100.00 5,100.00
24 พ.ย. 64 ก.2 สร้างความเข้าใจแก่คณะกรรมการกองทุน ภาคีผู้รับทุน และกระบวนการจัดทำแผนงาน PA (ชุมพล) จ.พัทลุง 23 4,075.00 0.00
24 พ.ย. 64 ก.2 สร้างความเข้าใจแก่คณะกรรมการกองทุน ภาคีผู้รับทุน และกระบวนการจัดทำแผนงาน PA (สมหวัง) จ.พัทลุง 23 4,075.00 4,075.00
25 พ.ย. 64 ก.2 สร้างความเข้าใจแก่คณะกรรมการกองทุน ภาคีผู้รับทุน และกระบวนการจัดทำแผนงาน PA (จองถนน) จ.พัทลุง 23 4,075.00 4,075.00
26 พ.ย. 64 ก.2 สร้างความเข้าใจแก่คณะกรรมการกองทุน ภาคีผู้รับทุน และกระบวนการจัดทำแผนงาน PA (ท่ามะเดื่อ) จ.พัทลุง 23 4,075.00 4,075.00
29 พ.ย. 64 ก.2 สร้างความเข้าใจแก่คณะกรรมการกองทุน ภาคีผู้รับทุน และกระบวนการจัดทำแผนงาน PA (บ้านสวน) จ.พัทลุง 23 4,075.00 4,075.00
29 พ.ย. 64 ก.2 สร้างความเข้าใจแก่คณะกรรมการกองทุน ภาคีผู้รับทุน และกระบวนการจัดทำแผนงาน PA (โคกม่วง) จ.พัทลุง 23 4,075.00 4,075.00
30 พ.ย. 64 ก.2 สร้างความเข้าใจแก่คณะกรรมการกองทุน ภาคีผู้รับทุน และกระบวนการจัดทำแผนงาน PA (ปันแต) จ.พัทลุง 23 4,075.00 4,075.00
30 พ.ย. 64 ก.2 สร้างความเข้าใจแก่คณะกรรมการกองทุน ภาคีผู้รับทุน และกระบวนการจัดทำแผนงาน PA (อ่างทอง) จ.พัทลุง 23 4,075.00 4,075.00
1 ธ.ค. 64 ก.2 สร้างความเข้าใจแก่คณะกรรมการกองทุน ภาคีผู้รับทุน และกระบวนการจัดทำแผนงาน PA (คลองทรายขาว) จ.พัทลุง 23 4,075.00 4,075.00
1 ธ.ค. 64 ก.2 สร้างความเข้าใจแก่คณะกรรมการกองทุน ภาคีผู้รับทุน และกระบวนการจัดทำแผนงาน PA (เขาหัวช้าง) จ.พัทลุง 23 4,075.00 4,075.00
3 ธ.ค. 64 การพัฒนาโครงการกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ อบต.ฉาง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 8 3,760.00 3,760.00
7 ธ.ค. 64 การพัฒนาโครงการกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ อบต.ขุนตัดหวาย อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 8 4,120.00 4,120.00
7 ธ.ค. 64 ก.2 สร้างความเข้าใจแก่คณะกรรมการกองทุน ภาคีผู้รับทุน และกระบวนการจัดทำแผนงาน PA (เขาย่า ) จ.พัทลุง 23 4,075.00 4,075.00
7 ธ.ค. 64 ก.2 สร้างความเข้าใจแก่คณะกรรมการกองทุน ภาคีผู้รับทุน และกระบวนการจัดทำแผนงาน PA (ลำปำ) จ.พัทลุง 0 4,075.00 4,075.00
8 ธ.ค. 64 การพัฒนาโครงการกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ ทต.บ้านนา อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 8 4,120.00 4,120.00
8 ธ.ค. 64 ก.2 สร้างความเข้าใจแก่คณะกรรมการกองทุน ภาคีผู้รับทุน และกระบวนการจัดทำแผนงาน PA (เมืองพัทลุง) จ.พัทลุง 23 4,075.00 4,075.00
8 ธ.ค. 64 ก.2 สร้างความเข้าใจแก่คณะกรรมการกองทุน ภาคีผู้รับทุน และกระบวนการจัดทำแผนงาน PA (ชัยบุรี) จ.พัทลุง 23 4,075.00 4,075.00
9 ธ.ค. 64 การพัฒนาโครงการกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ อบต.ตลิ่งชัน อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 8 3,720.00 3,720.00
9 ธ.ค. 64 ประชุมพี่เลี้ยงกิจกรรมทางกาย พชอ. บางกล่ำ กองทุนหลักประกันสุขภาพเขต 12 สงขลา ครั้งที่ 1 6 4,000.00 4,000.00
9 ธ.ค. 64 ก.2 สร้างความเข้าใจแก่คณะกรรมการกองทุน ภาคีผู้รับทุน และกระบวนการจัดทำแผนงาน PA (ดอนทราย) จ.พัทลุง 23 4,075.00 4,075.00
9 ธ.ค. 64 ก.2 สร้างความเข้าใจแก่คณะกรรมการกองทุน ภาคีผู้รับทุน และกระบวนการจัดทำแผนงาน PA (บ้านนา) จ.พัทลุง 23 4,075.00 4,075.00
13 ธ.ค. 64 การพัฒนาโครงการกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ อบต.ท่าหมอไทร อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 8 3,760.00 3,760.00
13 ธ.ค. 64 การพัฒนาโครงการกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ อบต.จะโหนง อำเภอจะนะ 8 3,720.00 3,720.00
13 ธ.ค. 64 ก.2 สร้างความเข้าใจแก่คณะกรรมการกองทุน ภาคีผู้รับทุน และกระบวนการจัดทำแผนงาน PA (เขาชัยสน) จ.พัทลุง 23 4,075.00 4,075.00
13 ธ.ค. 64 ก.2 สร้างความเข้าใจแก่คณะกรรมการกองทุน ภาคีผู้รับทุน และกระบวนการจัดทำแผนงาน PA (หานโพธิ์) จ.พัทลุง 23 4,075.00 4,075.00
14 ธ.ค. 64 การพัฒนาโครงการกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ อบต.สะกอม อำเภอจะนะ 8 4,120.00 4,120.00
14 ธ.ค. 64 การพัฒนาโครงการกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ อบต.สะพานไม้แก่น อำเภอจะนะ 8 3,720.00 3,720.00
14 ธ.ค. 64 อบรมจัดทำแผนกิจกรรมทางกาย จังหวัดสตูล 45 24,000.00 34,854.00
14 ธ.ค. 64 ก.2 สร้างความเข้าใจแก่คณะกรรมการกองทุน ภาคีผู้รับทุน และกระบวนการจัดทำแผนงาน PA (แพรกหา) จ.พัทลุง 23 4,075.00 4,075.00
14 ธ.ค. 64 ก.2 สร้างความเข้าใจแก่คณะกรรมการกองทุน ภาคีผู้รับทุน และกระบวนการจัดทำแผนงาน PA (ชะมวง) จ.พัทลุง 23 4,075.00 4,075.00
15 ธ.ค. 64 การพัฒนาโครงการกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ อบต.น้ำขาว อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 8 3,720.00 3,720.00
15 ธ.ค. 64 ก.2 สร้างความเข้าใจแก่คณะกรรมการกองทุน ภาคีผู้รับทุน และกระบวนการจัดทำแผนงาน PA (หารเทา) จ.พัทลุง 23 4,075.00 4,075.00
15 ธ.ค. 64 ประชุมวางแผน และชี้แจงวัตถุประสงค์ แนวทางการทำงานในพื้นที่ เพื่อการหนุนเสริมกองทุนตำบล 18 กองทุน ปี 65 จ.ยะลา 60 44,300.00 44,300.00
16 ธ.ค. 64 การพัฒนาโครงการกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ อบต.ป่าชิง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 8 4,120.00 4,120.00
16 ธ.ค. 64 ก.2 สร้างความเข้าใจแก่คณะกรรมการกองทุน ภาคีผู้รับทุน และกระบวนการจัดทำแผนงาน PA (นาโหนด) จ.พัทลุง 23 4,075.00 4,075.00
16 ธ.ค. 64 ก.2 สร้างความเข้าใจแก่คณะกรรมการกองทุน ภาคีผู้รับทุน และกระบวนการจัดทำแผนงาน PA (คลองเฉลิม) จ.พัทลุง 23 4,075.00 4,075.00
17 ธ.ค. 64 การพัฒนาโครงการกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ อบต.เกาะสะบ้า อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา 8 4,120.00 4,120.00
17 ธ.ค. 64 ก.2 สร้างความเข้าใจแก่คณะกรรมการกองทุน ภาคีผู้รับทุน และกระบวนการจัดทำแผนงาน PA (ทุ่งนารี) จ.พัทลุง 23 4,075.00 4,075.00
17 ธ.ค. 64 ก.2 สร้างความเข้าใจแก่คณะกรรมการกองทุน ภาคีผู้รับทุน และกระบวนการจัดทำแผนงาน PA (ฝาละมี) จ.พัทลุง 23 4,075.00 4,075.00
18 ธ.ค. 64 การพัฒนาโครงการกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ อบต.นาหว้า อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 8 3,720.00 3,720.00
21 ธ.ค. 64 ก.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายรุ่นที่ 1 จ.พัทลุง 38 32,200.00 27,140.00
21 - 22 ธ.ค. 64 ประชุมพัฒนากลไกการทำงานของกองทุนตำบลนำร่อง จังหวัดปัตตานี 60 36,800.00 36,800.00
22 ธ.ค. 64 ก.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายรุ่นที่ 2 จ.พัทลุง 38 32,200.00 26,940.00
23 ธ.ค. 64 ก.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายรุ่นที่ 3 จ.พัทลุง 38 32,200.00 26,440.00
24 ธ.ค. 64 ก.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายรุ่นที่ 4 จ.พัทลุง 38 32,200.00 26,440.00
25 ธ.ค. 64 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยงกิจกรรมทางกาย พชอ. บางกล่ำ 5 5,800.00 5,800.00
31 ธ.ค. 64 ประชุมคณะทำงานจังหวัดยะลา ครั้งที่ 2 10 4,000.00 4,000.00
18 ม.ค. 65 อบรมเชิงปฏิบัติการระบบการพัฒนาโครงการ online ผ่านระบบเวบไซค์ รุ่นที่ 1 37 20,750.00 -
20 ม.ค. 65 อบรมเชิงปฏิบัติการระบบการพัฒนาโครงการ online ผ่านระบบเวบไซค์ รุ่นที่ 2 37 20,750.00 -
25 ม.ค. 65 กิจกรรมทางกาย จ.พัทลุง 0 0.00 -
25 ม.ค. 65 อบรมเชิงปฏิบัติการระบบการพัฒนาโครงการ Online ผ่านทาง Website รุ่นที่ 3 อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา 18 11,440.00 11,440.00
25 ม.ค. 65 อบรมจัดพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในพื้นที่ อำเภอบางกล่ำจัดทำแผนและพัฒนาโครงการด้านกิจกรรมทางผ่านระบบกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลบ้านหาร อำเภอบางกล่ำ ปี 2565 15 6,000.00 6,000.00
26 ม.ค. 65 อบรมเชิงปฏิบัติการระบบการพัฒนาโครงการ Online ผ่านทาง Website รุ่นที่ 1 อำเภอรามัน จังหวัดยะลา 33 17,140.00 11,440.00
27 ม.ค. 65 อบรมจัดพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในพื้นที่ อำเภอบางกล่ำจัดทำแผนและพัฒนาโครงการด้านกิจกรรมทางผ่านระบบกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลท่าช้างอำเภอบางกล่ำ ปี 2565 0 6,000.00 6,000.00
28 ม.ค. 65 อบรมเชิงปฏิบัติการระบบการพัฒนาโครงการ Online ผ่านทาง Website รุ่นที่ 2 อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 18 11,440.00 11,440.00
31 ม.ค. 65 อบรมเชิงปฏิบัติการระบบการพัฒนาโครงการ Online ผ่านทาง Website รุ่นที่ 4 อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 18 11,440.00 11,440.00
7 ก.พ. 65 อบรมจัดพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในพื้นที่ อำเภอบางกล่ำจัดทำแผนและพัฒนาโครงการด้านกิจกรรมทางผ่านระบบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต. แม่ทอม อำเภอบางกล่ำ ปี 2565 0 6,000.00 6,000.00
21 ก.พ. 65 ประชุมติดตามแผนกิจกรรมทางกายและแผนโครงการ กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองบ้านพรุ ผ่าน ZOOM 0 3,800.00 3,800.00
22 ก.พ. 65 กส.2 ประชุมทีมคณะทำงาน จังหวัดพัทลุง 10 16,500.00 16,000.00
23 ก.พ. 65 อบรมเชิงปฏิบัติการระบบการพัฒนาโครงการ Online ผ่านทาง Website รุ่นที่ 5 อำเภอเบตง จังหวัดยะลา 18 11,440.00 11,440.00
27 ก.พ. 65 ประชุมคณะทำงานพี่เลี้ยง จังหวัดยะลา ครั้งที่ 3 6 4,000.00 4,000.00
27 ก.พ. 65 ประชุมพี่เลี้ยงวางแผนการดำเนินงานและรายงานความก้าวหน้าการทำกิจกรรม ระดับจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 3 8 5,000.00 5,000.00
28 ก.พ. 65 อบรมจัดพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในพื้นที่ อำเภอบางกล่ำจัดทำแผนและพัฒนาโครงการด้านกิจกรรมทางผ่านระบบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต บางกล่ำ อำเภอบางกล่ำ ปี 2565 15 6,000.00 6,000.00
1 มี.ค. 65 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนกิจกรรมทางกายเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ร่วมกับ พชอ. อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 68 27,500.00 27,480.00
4 มี.ค. 65 ประชุมคณะทำงานพี่เลี้ยงระดับพื้นที่ อำเภอบางกล่ำครั้งที่ 2 0 4,010.00 4,010.00
7 มี.ค. 65 ก.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนแผนงานโครงการ PA กองทุนตำบลชัยบุรี พัทลุง (ธมล) 5 3,050.00 2,190.00
8 มี.ค. 65 ก.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนแผนงานโครงการ PA กองทุน ตำบลแพรกหา จ.พัทลุง (สมนึก) 5 3,050.00 2,750.00
9 มี.ค. 65 ก.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนแผนงานโครงการ PA กองทุนตำบลชะรัด จ.พัทลุง( ประเทือง) 5 3,050.00 3,050.00
9 มี.ค. 65 ก.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนแผนงานโครงการ PA กองทุนตำบลโตนดด้วน จ.พัทลุง(สมนึก) 5 3,050.00 2,450.00
10 มี.ค. 65 ก.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนแผนงานโครงการ PA กองทุนตำบลลำปำ จ.พัทลุง(ธมล) 5 3,050.00 2,190.00
11 มี.ค. 65 ก.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนแผนงานโครงการ PA กองทุนตำบลสมหวัง จ.พัทลุง(ประเทือง) 5 3,050.00 2,750.00
11 มี.ค. 65 ก.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนแผนงานโครงการ PA กองทุนตำบลนาโหนด จ.พัทลุง(ธมล) 5 3,050.00 1,760.00
12 มี.ค. 65 ก.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนแผนงานโครงการ PA กองทุนตำบลเขาหัวช้าง จ.พัทลุง(อ่ารีด) 5 3,050.00 3,050.00
14 มี.ค. 65 ก.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนแผนงานโครงการ PA กองทุนตำบลชุมพล จ.พัทลุง(ประเทือง) 5 3,050.00 3,050.00
14 มี.ค. 65 ก.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนแผนงานโครงการ PA กองทุนตำบลคลองทรายขาว จ.พัทลุง(อ่ารีด) 5 3,050.00 3,050.00
14 มี.ค. 65 ก.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนแผนงานโครงการ PA กองทุนตำบลอ่างทอง จ.พัทลุง(กชกานต์) 5 3,050.00 2,020.00
15 มี.ค. 65 ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินกิจกรรมทางกายและกำหนดพื้นที่เรียนรู้ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 32 8,580.00 8,580.00
15 มี.ค. 65 ติดตามผลการดำเนินงานของกองทุนตามแผนงานที่เสนอขอรับทุน 54 26,000.00 26,000.00
15 มี.ค. 65 ก.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนแผนงานโครงการ PA กองทุน ทม.เมือง จ.พัทลุง(ธมล) 5 3,050.00 1,760.00
15 มี.ค. 65 ก.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนแผนงานโครงการ PA กองทุนตำบลคลองเฉลิม จ.พัทลุง(อ่ารีด) 5 3,050.00 3,050.00
15 มี.ค. 65 ก.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนแผนงานโครงการ PA กองทุนตำบลบ้านนา จ.พัทลุง(กชกานต์) 5 3,050.00 2,490.00
15 มี.ค. 65 ก.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนแผนงานโครงการ PA กองทุนตำบลเขาย่า จ.พัทลุง(อมรรัตน์) 5 3,050.00 3,050.00
16 มี.ค. 65 ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินกิจกรรมทางกายและกำหนดพื้นที่เรียนรู้ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 18 4,740.00 4,740.00
16 มี.ค. 65 ก.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนแผนงานโครงการ PA กองทุนตำบลลำสินธุ์ จ.พัทลุง(กชกานต์) 5 3,050.00 2,320.00
17 มี.ค. 65 ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินกิจกรรมทางกายและกำหนดพื้นที่เรียนรู้ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 20 6,460.00 6,460.00
18 มี.ค. 65 ก.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนแผนงานโครงการ PA กองทุนตำบลกงหรา จ.พัทลุง(อ่ารีด) 5 3,050.00 2,450.00
18 มี.ค. 65 ประชุมจัดท าแผน แลกเปลี่ยน เรียนรู้ โครงการยกระดับการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ (PA) ปี 2565 เขต 12 สงขลา 0 15,690.00 15,690.00
19 มี.ค. 65 ก.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนแผนงานโครงการ PA กองทุนตำบลเขาชัยสน จ.พัทลุง(วลัยพร) 5 3,050.00 3,050.00
19 มี.ค. 65 ประชุมติดตามแผนกิจกรรมทางกายและแผนโครงการ กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านไร่ 0 3,800.00 3,800.00
19 มี.ค. 65 ประชุมติดตามแผนกิจกรรมทางกายและแผนโครงการ กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลน้ำน้อย 0 3,800.00 3,800.00
20 มี.ค. 65 ก.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนแผนงานโครงการ PA กองทุนตำบลโคกม่วง จ.พัทลุง(วลัยพร) 5 3,050.00 1,890.00
21 มี.ค. 65 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมทางกายเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 65 26,300.00 26,300.00
21 มี.ค. 65 ก.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนแผนงานโครงการ PA กองทุนตำบลท่ามะเดื่อ จ.พัทลุง(วลัยพร) 5 3,050.00 1,890.00
22 มี.ค. 65 ก.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนแผนงานโครงการ PA กองทุนตำบลจองถนน จ.พัทลุง(วลัยพร) 5 3,050.00 2,280.00
23 มี.ค. 65 ประชุมติดตามแผนกิจกรรมทางกายและแผนโครงการ กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลพะตง 0 3,800.00 3,800.00
23 มี.ค. 65 ประชุมติดตามแผนกิจกรรมทางกายและแผนโครงการ กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองคลองแห 0 3,800.00 3,800.00
24 มี.ค. 65 ก.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนแผนงานโครงการ PA กองทุนตำบลนาท่อม จ.พัทลุง(กชกานต์) 5 3,050.00 2,190.00
24 มี.ค. 65 ก.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนแผนงานโครงการ PA กองทุนตำบลดอนทราย จ.พัทลุง(เสงี่ยม) 5 3,050.00 3,010.00
26 มี.ค. 65 ก.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนแผนงานโครงการ PA กองทุนตำบลหารเทา จ.พัทลุง(เสงี่ยม) 5 3,050.00 2,700.00
26 มี.ค. 65 ก.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนแผนงานโครงการ PA กองทุนตำบลฝาละมี จ.พัทลุง(เสงี่ยม) 5 3,050.00 3,010.00
28 มี.ค. 65 ก.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนแผนงานโครงการ PA กองทุนตำบลทุ่งนารี จ.พัทลุง(เสงี่ยม) 5 3,050.00 3,100.00
28 มี.ค. 65 ก.5/1 ยกร่างบูรณาการแผนกิจกรรมทางกายร่วมกับ พชอ. ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง 35 41,450.00 29,715.00
29 มี.ค. 65 ก.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนแผนงานโครงการ PA กองทุนตำบลชะมวง จ.พัทลุง(สมนึก) 5 3,050.00 3,650.00
30 มี.ค. 65 ติดตามผลการดำเนินงานของกองทุนตามแผนงานที่เสนอขอรับทุน 45 27,500.00 -
30 มี.ค. 65 ก.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนแผนงานโครงการ PA กองทุนตำบลหานโพธิ์ จ.พัทลุง(ประเทือง) 5 3,050.00 2,450.00
30 มี.ค. 65 ก.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนแผนงานโครงการ PA กองทุนตำบลพนมวังก์ จ.พัทลุง(สมนึก) 5 3,050.00 2,580.00
31 มี.ค. 65 ก.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนแผนงานโครงการ PA กองทุนตำบลแหลมโตนด จ.พัทลุง(อมรรัตน์) 5 3,050.00 2,750.00
2 เม.ย. 65 กส.3 ประชุมคณะทำงาน จังหวัดพัทลุง 10 17,000.00 18,000.00
7 เม.ย. 65 ก.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนแผนงานโครงการ PA กองทุนตำบลบ้านสวน จ.พัทลุง(อมรรัตน์) 5 3,050.00 2,150.00
8 เม.ย. 65 ประชุมคณะทำงานพี่เลี้ยงครั้งที่ 4 13 6,500.00 -
8 เม.ย. 65 ก.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนแผนงานโครงการ PA กองทุนตำบลปันแต จ.พัทลุง(อมรรัตน์) 5 3,050.00 2,750.00
11 เม.ย. 65 ก.5/2 ยกร่างบูรณาการแผนกิจกรรมทางกายร่วมกับ พชอ.กงหรา จ.พัทลุง 43 45,150.00 36,860.00
18 เม.ย. 65 ก.6 ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามประเมินคุณค่าโครงการ ระดับแม่ข่าย รุ่นที่ 1 จ.พัทลุง 21 16,830.00 16,470.00
19 เม.ย. 65 ประชุมประเมินคุณค่าโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองคลองแหผ่าน ZOOM 5 3,800.00 3,600.00
19 เม.ย. 65 ก.6 ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามประเมินคุณค่าโครงการ ระดับแม่ข่าย รุ่นที่ 2 จ.พัทลุง 21 16,830.00 15,700.00
20 เม.ย. 65 ประชุมประเมินคุณค่าโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองบ้านพรุผ่าน ZOOM 5 3,800.00 3,800.00
21 เม.ย. 65 ประชุมประเมินคุณค่าโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านไร่ผ่าน ZOOM 5 3,800.00 3,800.00
22 เม.ย. 65 ประชุมติดตามแผนกิจกรรมทางกายและแผนโครงการ กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองควนลัง 5 3,800.00 3,800.00
22 เม.ย. 65 ประชุมติดตามแผนกิจกรรมทางกายและแผนโครงการ กองทุนหลักประกันสุขภาพ ทต.ควนเนียง ทต.บางเหรียง และ อบต รัตภูมิ อ. ควนเนียง 15 10,510.00 10,510.00
23 เม.ย. 65 ประชุมประเมินคุณค่าโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลน้ำน้อยผ่าน ZOOM 5 3,800.00 3,800.00
24 เม.ย. 65 ประชุมประเมินคุณค่าโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลท่าช้าง เทศบาลตำบลบ้านหาร อบต.แม่ทอม อบต บางกล่ำ ผ่าน ZOOM 5 6,500.00 0.00
25 เม.ย. 65 ประชุมประเมินคุณค่าโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลพะตงผ่าน ZOOM 6 3,800.00 3,800.00
26 เม.ย. 65 ประชุมเชิงปฏิบัติการกองทุนตำบล ระบบออนไลน์ เวปไซด์กองทุน ผลการดำเนินโครงการ และการประเมินคุณค่า อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 40 21,200.00 21,200.00
29 เม.ย. 65 พัฒนาโครงการส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกาย อบต.ปลักหนู 10 5,500.00 5,500.00
1 พ.ค. 65 ประชุมพี่เลี้ยงวางแผนการดำเนินงานและรายงานความก้าวหน้าการทำกิจกรรม ระดับจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 4 8 5,000.00 5,000.00
4 พ.ค. 65 ประชุมประเมินคุณค่าโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองควนลังผ่าน ZOOM 5 3,800.00 3,800.00
5 พ.ค. 65 ก.6 ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามประเมินคุณค่าโครงการ ระดับแม่ข่าย รุ่นที่ 3 จ.พัทลุง 24 15,100.00 13,420.00
10 พ.ค. 65 ติดตามผลการดำเนินงานของกองทุนตามแผนงานที่เสนอขอรับทุน รุ่นที่ 1 37 29,720.00 -
11 - 12 พ.ค. 65 ประเมินคุณค่า สรุปโครงการและผลการปฏิบัติงาน 60 36,800.00 35,800.00
11 พ.ค. 65 ติดตามผลการดำเนินงานของกองทุนตามแผนงานที่เสนอขอรับทุน รุ่นที่ 2 37 29,720.00 -
11 พ.ค. 65 ประชุมนำเสนอผลการดำเนินงานกองทุนต้นแบบกิจกรรมทางกาย ระบบออนไลน์ เวปไซด์กองทุนตำบล อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 30 14,000.00 14,000.00
11 พ.ค. 65 ก.6 ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามประเมินคุณค่าโครงการ ระดับแม่ข่าย รุ่นที่ 4 จ.พัทลุง 45 28,650.00 26,950.00
13 พ.ค. 65 ประชุมคณะทำงานพี่เลี้ยง จังหวัดยะลา ครั้งที่ 4 6 4,000.00 4,000.00
20 พ.ค. 65 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียนโ๕รงการด้านกิจกรรมทางกายระดับจังหวัดสงขลา 50 34,980.00 -
25 พ.ค. 65 พัฒนาโครงการส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกาย อบต.ทับช้าง 10 5,500.00 5,500.00
27 พ.ค. 65 ติดตามผลการดำเนินงานของกองทุนตามแผนงานและประเมินคุณค่าโครงการ ครั้งที่ 1 อำเภอรามัน 27 12,580.00 6,520.00
27 พ.ค. 65 ก.7 สรุปผล และถอดบทเรียนโครงการ จ.พัทลุง 32 27,550.00 27,550.00
28 - 29 พ.ค. 65 ถอดบทเรียนผลการดำเนินงานโครงการ 45 61,560.00 61,000.00
28 - 29 พ.ค. 65 ถอดบทเรียนผลการดำเนินงาน 60 61,040.00 -
30 พ.ค. 65 ติดตามผลการดำเนินงานของกองทุนตามแผนงานและประเมินคุณค่าโครงการ ครั้งที่ 2 อำเภอเมืองยะลา 14 8,160.00 -
30 พ.ค. 65 ติดตามผลการดำเนินงานของกองทุนตามแผนงานและประเมินคุณค่าโครงการ ครั้งที่ 3 อำเภอกรงปินัง 14 8,160.00 5,780.00
30 พ.ค. 65 ติดตามผลการดำเนินงานของกองทุนตามแผนงานและประเมินคุณค่าโครงการ ครั้งที่ 5 อำเภอเบตง 14 8,160.00 6,460.00
31 พ.ค. 65 ติดตามผลการดำเนินงานของกองทุนตามแผนงานและประเมินคุณค่าโครงการ ครั้งที่ 4 อำเภอบันนังสตา 14 8,160.00 5,440.00
6 มิ.ย. 65 พัฒนาโครงการส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกาย อบต.นาหมอศรี 8 5,500.00 5,500.00
29 ก.ค. 65 ติดตามประเมินคุณค่า ติดตามและประเมินผลโครงการ อบต.ท่าบอน อำเภอ ระโนด ปี 2564 เขต 12 โดย นายทนงค์ศักดิ์ ภักดีไพบูลย์สกุล 0 0.00 -
รวม 2,914 1,674,000.00 170 1,348,900.00