สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

โครงการยกระดับการขับเคลื่อนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ ปี 2564 เขต 12

อบรมจัดพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในพื้นที่ อำเภอบางกล่ำจัดทำแผนและพัฒนาโครงการด้านกิจกรรมทางผ่านระบบกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลท่าช้างอำเภอบางกล่ำ ปี 256527 มกราคม 2565
27
มกราคม 2565รายงานจากพื้นที่ โดย ดวงดาว อุปสิทธิ์
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

กำหนดการ เวลา กิจกรรม

13.30-14.00 น.  ลงทะเบียนและรับเอกสาร

14.00-14.30 น.  ชี้แจงวัตถุประสงค์ที่มาและความสำคัญ โดยนางสกุลศิริ ศิริสงคราม

14.30-15.30 น.  แนวทางการจัดทำแผนและพัฒนาโครงการกิจกรรมทางกาย โดยนางสกุลศิริ ศิริสงคราม

15.30-15.45 น.  พักเบรค

15.45-16.30 น.  แลกเปลี่ยน-ข้อสักถามและสรุปปิดประชุม

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ซึ่งมีโครงการที่สามารถพัฒนาเป็นโครงการด้านกิจกรรมทางกายได้ดังนี้ โครงการไหนที่สามารถนำเข้ากิจกรรมทางกายได้
1. โครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงเรียนวัดเนินพิชัย”ในโครงการมีกิจกรรม big cleaning day ทางกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีแผนที่จะเขียนโครงการเกี่ยวกับกิจกรรมทางกายเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลท่าช้าง นอกจากนี้ทางกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมยังมีโครงการอื่นที่ไม่ได้ใช้งบประมาณ และใช้งบประมาณของเทศบาล การทำงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลท่าช้าง มุ่งเน้นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมดูแลสุขภาพของประชาชนจากหลายภาคส่วนในสังคม โดยมีเทศบาลตำบลท่าช้างเป็นกลไกสำคัญในการประสานหน่วยงาน องค์กร และภาคีเครือข่ายในตำบลท่าช้างเข้ามาร่วมค้นหาปัญหาและความต้องการของประชาชน ร่วมวางแผน และส่งเสริมให้เกิดการร่วมดำเนินกิจกรรมด้านสุขภาพ สามารถติดตามประเมินผลการดำเนินงานให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมกับประชาชน กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลท่าช้าง นอกจากมีเจตนารมณ์ในการสร้างการมีส่วนร่วมของเทศบาลตำบลท่าช้างให้เข้ามามีบทบาทในการดูแลสุขภาพของประชาชนในตำบลท่าช้างแล้ว ยังสนับสนุนให้ประชาชนได้แสดงบทบาทในการพึ่งตนเองด้านสุขภาพ และส่งเสริมให้บุคลากรด้านสาธารณสุขในตำบลท่าช้างได้แสดงต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน สามารถดูแลสุขภาพได้ด้วยตนเอง และการสร้างกลไกในสังคม ที่จะต้องเข้ามาร่วมแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่มีผลต่อสุขภาพ สรุปแผนกองทุน การเงินปี 65 ที่นำเสนอวันก่อน

แผนการเงินประจำปีงบประมาณ 2565 กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบล/เทศบาลตำบลท่าช้าง

1.เงินคงเหลือยกมาจากปี 2564 จำนวน 1,190,701.80 บาท
2.เงินโอนจาก สปสช. จำนวน  997,380.00 บาท 3.เงินสมทบจาก อปท. จำนวน  498,690.00 บาท     รวมเงิน จำนวน 2,686,771.80 บาท


รายละเอียดโดยแบ่งตาม 5 ประเภท ประเภท 10 (1) 10 (2) 10 (3) 10(4) 10 (5) รวมเงิน 188,530 1,512,929 155,801 299,214 530,297.80 2,686,771.80 จ่ายไปแล้ว 439,200 524,000
คงเหลือ 1,073,729 6,297.80
หมายเหตุ การคำนวณ 10 (4) ให้คิดจาก ข้อ 2-4 ไม่รวมเงินคงเหลือยกมา