สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

ก.5/1 ยกร่างบูรณาการแผนกิจกรรมทางกายร่วมกับ พชอ. ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง

กิจกรรม : ก.5/1 ยกร่างบูรณาการแผนกิจกรรมทางกายร่วมกับ พชอ. ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
วันที่ 28/03/2022 - 28/03/2022
งบประมาณที่ตั้งไว้ 41,450.00 บาท
กลุ่มเป้าหมาย 35 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบกองทุน 4 คน
ประธานกองทุนหรือที่ประธานมอบหมาย 4 คน
คณะกรรมการ พชอ. 21 คน
วิทยากรดำเนินการ(สมนึก/ไพทูรย์) 2 คน
คณะทำงานก(ชกานต์/ธมล/จิราภรณ์/ไพลิน) 4 คน
รายละเอียดกิจกรรม :
1. ประธานคณะกรรมการ พชอ. นำเสนอแนวทาง
การขับเคลื่อนงานของ พชอ
2. ประธานคณะทำงานพัฒนากองทุน นำเสนอ
การจัดทำแผนกองทุน และแนวทางการขับเคลื่อน
แผนงานกิจกรรมทางกาย
3. ร่วมกันพัฒนาแผนงานกิจกรรมทางกายแบบ
บูรณาการระหว่างกองทุนกับ พชอ.
4. อภิปราย/ซักถาม