สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการยกระดับการขับเคลื่อนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ ปี 2564 เขต 12

ก.5/2 ยกร่างบูรณาการแผนกิจกรรมทางกายร่วมกับ พชอ.กงหรา จ.พัทลุง

ก.5/2 ยกร่างบูรณาการแผนกิจกรรมทางกายร่วมกับ พชอ.กงหรา จ.พัทลุง

11 เมษายน 2565
tweettweet
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

08.30  ผู้เข้าประชุมลงทะเบียน ที่ประชุมเตรียมความพร้อม
09.00 นางสาวธมล มงคลศิลป์ คณะทำงานพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ จังหวัดพัทลุง กล่าวรายงานต่อประธานในที่ประชุม สมควร ปล้องอ่อน ประธานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอกงหรา เป็นประธานการประชุมกล่าวเปิดการการประชุมยกร่างแผนบูรณาการงานส่งเสริมกิจกรรมทางกายระดับ พชอ. และนำเสนอแนวทางการขับเคลื่อนงานของ พชอ.กงหรา
09.30  นายสมนึก นุ่นด้วง ประธานคณะทำงานพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ จังหวัดพัทลุง แนวทางการขับเคลื่อนแผนงานส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับตำบล และข้อมูลกิจกรรมทางกายระดับประเทศในภาวะการระบาดของโรคโคโรน่าไวรัส
10.00 พักรับประทานอาหารว่าง (ร้านอาหารบังบีดีน)
10.20 นายไพทูรย์ ทองสม นางสาวธมล มงคลศิลป์ และนายสมนึก นุ่นด้วง เป็น Facilitator อำนวยการให้ที่ประชุมร่วมกันยกร่างแผนบูรณาการงานส่งเสริมกิจกรรมทางกายระดับ พชอ.
12.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน (ร้านอาหารบังบีดีน)
13.00 นายไพทูรย์ ทองสม นางสาวธมล มงคลศิลป์ และนายสมนึก นุ่นด้วง เป็น Facilitator อำนวยการให้ที่ประชุมร่วมกันยกร่างแผนบูรณาการงานส่งเสริมกิจกรรมทางกายระดับ พชอ. 14.30 พักรับประทานอาหารว่าง (ร้านอาหารบังบีดีน)
14.50 อภิปราย/ซักถาม /ปิดการประชุม ตอบคำถามโดยคณะทำงานพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ จังหวัดพัทลุง

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต 1. ผู้เข้าร่วมประชุม 38 คน 2. ผู้เข้าร่วมประชุมได้รู้และเข้าใจกระบวนการ และร่วมจัดทำแผน 3. ได้ ยกร่างแผนบูรณาการงานส่งเสริมกิจกรรมทางกายระดับ พชอ. โครงการที่ควรดำเนิน 28 โครงการ โครงการที่พัฒนาระดับตำบล 14 โครงการ (รายละเอียด) https://localfund.happynetwork.org/project/planning/130649
ผลลัพธ์
ทุกฝ่ายที่เข้าร่วมประชุมมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนกำหนด แนวทางขับเคลื่อน/โครงการ/กิจกรรมเพื่อการส่งเสริมกิจกรรมที่จะนำไปสู่การขับเคลื่อนให้ประชาชน Active ขับเคลื่อนสังคม Active

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
18,600.00 0.00 18,260.00 0.00 0.00 0.00 36,860.00 lock_open