สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

ประชุมพี่เลี้ยงจังหวัดงาน PA ( พี่เลี้ยงอำเภอหนองจิก , อำเภอเมือง, อำเภอยะหริ่ง)

กิจกรรม : ประชุมพี่เลี้ยงจังหวัดงาน PA ( พี่เลี้ยงอำเภอหนองจิก , อำเภอเมือง, อำเภอยะหริ่ง)
วันที่ 12/10/2021 - 12/10/2021
งบประมาณที่ตั้งไว้ 1,360.00 บาท
กลุ่มเป้าหมาย 4 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย -พี่เลี้ยงจังหวัด 4 คน
( พี่เลี้ยงอำเภอหนองจิก ,
อำเภอเมือง, อำเภอยะหริ่ง)
รายละเอียดกิจกรรม :
ประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการทำงานกิจกรรมทางของ จ.ปัตตานี
วางแผนเพื่อเตรียม สถานที่่ กลุ่มเป้าหมาย วันเวลาในการดำเนินการประชุม เพื่อขับเคลื่อนการทำงาน
กิจกรรมทางกายโดยผ่านกลไกพี่เลี้ยงกองทุนตำบล ให้เสร็จสิ้นภายในปีงบประมาณ 2565