สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

ประชุมคณะทำงานพี่เลี้ยง จังหวัดยะลา ครั้งที่ 3

กิจกรรม : ประชุมคณะทำงานพี่เลี้ยง จังหวัดยะลา ครั้งที่ 3
วันที่ 27/02/2022 - 27/02/2022
งบประมาณที่ตั้งไว้ 4,000.00 บาท
กลุ่มเป้าหมาย 6 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย
รายละเอียดกิจกรรม :