สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการยกระดับการขับเคลื่อนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ ปี 2564 เขต 12

ประชุมวางแผน และชี้แจงวัตถุประสงค์ แนวทางการทำงานในพื้นที่ เพื่อการหนุนเสริมกองทุนตำบล 18 กองทุน ปี 65 จ.ยะลา

ประชุมวางแผน และชี้แจงวัตถุประสงค์ แนวทางการทำงานในพื้นที่ เพื่อการหนุนเสริมกองทุนตำบล 18 กองทุน ปี 65 จ.ยะลา

15 ธันวาคม 2564
Air.yalaAir.yala
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

การประชุมได้มีการเรียนเชิญตัวแทนเจ้าหน้าทีผู้รับผิดชอบกองทุนสุขภาพตำบล กองทุนละ 3 ท่าน โดยมีเจ้าหน้าทีรับผิดชอบกองทุน เจ้าหน้าที คีย์ข้อมูล และกรรมการกองทุน และเข้าร่วม ทั้งหมด 18 กองทุน ในพื้นทีจังหวัดยะลา ซึ่งกกระบวนการอบรม โดยจัด 1 วัน ซึ่งมีกระบวนการ ดังนี้ 1. เริ่มด้วยการกล่าวต้อนรับและชี้แจ้งวัตถุประสงค์และแนวทางการดำเนินงาน
2.วิทยากรให้ความรู้ ประเด็นการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย PA
3.อธิบายแนวทางการจัดทำแผนสุขภาพตำบล แผนกิจกรรมทางกาย
4.ฝึกปฎิบัติการจัดแผนและทบทวนแผนกิจกรรมทางกายผ่านเว็บไซต์ 4.นำเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ /สรุปผล
5.ชี้แจ้งแนวทางการดำเนินงานต่อไป

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.ผู้รับชอบกองทุนสุขภาพตำบลมีความเข้าใจในเรื่องการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย 2.ผู้รับผิดชอบกองทุนสุขภาพตำบล มีทักษะ สามารถจัดทำแผนกิจกรรมทางกาย

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 44,300.00 44,300.00 lock_open