สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการยกระดับการขับเคลื่อนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ ปี 2564 เขต 12

assignment
บันทึกกิจกรรม
พัฒนาโครงการส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกาย อบต.นาหมอศรี6 มิถุนายน 2565
6
มิถุนายน 2565รายงานจากพื้นที่ โดย อะหมัด หลีขาหรี
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

พี่เลี้ยงลงพื้นที่พัฒนาโครงการส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกาย(PA) ร่วมกับเจ้าหน้าที่กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลนาหมอศรี และผู้เสนอโครงการขอรับทุนสนับสนุนจากกองทุน โดยได้ร่วมกันพัฒนาข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลนาหมอศรี

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

เจ้าหน้าที่กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลทับช้าง ร่วมกับผู้เสนอโครงการกรอกข้อมูลพัฒนาโครงการในระบบเว็บไซต์  จำนวน 3 โครงการ

ติดตามผลการดำเนินงานของกองทุนตามแผนงานและประเมินคุณค่าโครงการ ครั้งที่ 4 อำเภอบันนังสตา31 พฤษภาคม 2565
31
พฤษภาคม 2565รายงานจากพื้นที่ โดย Air.yala
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

1.เริ่มกระบวนโดยทางพี่เลี้ยงได้กล่าววัตถุประสงค์และทักท้าย 2.ให้ทางกลุ่มผู้รับทุนได้แนะนำความเป็นมาของกลุ่มและวัตถุประสงค์และการดำเนินงานที่ผ่านมา 3.การนำเสนอโครงการ PA ที่ผ่านดำเนินงานเสร็จสิ้นกิจกรรมแล้ว 4.พี่เลี้ยงสอนกระบวนการบันทึกกิจกรรมผ่านระบบของโครงการผู้รับทุน 5.พี่เลี้ยงสอนการประเมินคุณค่าของโครงการ และวิธิการทำรายงานฉบับสมบูรณ์ในระบบ

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ในการนำเสนอครั้งนี้ ทางกองทุนสุขภาพตำบลบาเจาะ ได้มีกลุ่มผู้รับทุนมาเรียนรู้และปฎิบัติการจัดทำประเมินคุณค่าของโครงการ ทั้งหมด 2 โครงการ จาก 2 กลุ่มองค์กร คือ 1.กลุ่ม Kampung ku sihat คนรุ่นใหม่สร้างเสริมสุขภาพชุมชน ม.2 เป็นกลุ่มองค์กรที่ร่วมตัวของคนในชุมชนที่ทำงานด้านสายสาธารณสุข ในองค์กรต่างๆในพื้นที 3 จชต.ภาคใต้ ที่อยู่ในพื้นทีตำบลบาเจาะ โดยจะเน้นพัฒนากลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุในพื้นที 2.กลุ่มคอลอกาเอ รวมใจ ห่วงใยสุขภาพ เป็นกลุ่มที่รวมตัวของครูโรงเรียนตาดีกา โดยมีโต๊ะอีหม่ามมัสยิดเป็นประธานกลุ่ม โดยกลุ่มมีเป้าหมายในการพัฒนาเยาวชนในพื้นที โดยเฉพาะกลุ่มเด็กระดับประถมศึกษา ในการยกระดับศักยภาพและแก้ปัญหาต่างๆ ซึ่งทางพีเลี้ยง PA ยะลา ได้มีการสอนการเข้าสู่ระบบของเว็บกองทุน ในการบันทึกกิจกรรมผ่านระบบโดยไม่ต้องใช้กระดาษ และสอนการประเมินคุณค่าของโครงการ ที่ดำเนินการที่ผ่านมา โดยมี 2 โครงการ คือ (1)โครงการอบรมทักษะด้านกีฬาเด็กและเยาวชนในชุมชน(โครงการต่อเนื่อง) หมู่ที่ 5 ระหัส 63-L4127-2-18 โดยกลุ่มคอลอกาเอ รวมใจ ห่วงใยสุขภาพ (2)โครงการ สูงวัย ใส่ใจสุขภาพ ( young @heart smart senior สัญจรตำบลบาเจาะ ) ระหัส 63-L4127-2-19 ซึ่งผลของการนั่งและทบทวนกิจกรรมผ่านการประเมินทางตัวแทนกลุ่มได้เห็น แนวทางการพัฒนาต่อยอดของการดำเนินกิจกรรมในอนาคตได้

ติดตามผลการดำเนินงานของกองทุนตามแผนงานและประเมินคุณค่าโครงการ ครั้งที่ 5 อำเภอเบตง30 พฤษภาคม 2565
30
พฤษภาคม 2565รายงานจากพื้นที่ โดย pareedah Kaewkrod
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

1.เริ่มกระบวนโดยทางพี่เลี้ยงได้กล่าวทักท้ายและวัตถุประสงค์ 2.ให้ทางกลุ่มผู้รับทุนได้แนะนำความเป็นมาของกลุ่มและวัตถุประสงค์และการดำเนินงานที่ผ่านมา 3.การนำเสนอโครงการ PA ที่ผ่านดำเนินงานเสร็จสิ้นกิจกรรมแล้ว 4.พี่เลี้ยงสอนกระบวนการบันทึกกิจกรรมผ่านระบบของโครงการผู้รับทุน 5.พี่เลี้ยงสอนการประเมินคุณค่าของโครงการ และวิธีการทำรายงานฉบับสมบูรณ์ในระบบ

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ในการนำเสนอครั้งนี้ ทางกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเบตง  ได้มีกลุ่มผู้รับทุนมาเรียนรู้และปฏิบัติการจัดทำประเมินคุณค่าของโครงการ จำนวน  1 โครงการ และกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลยะรม จำนวน 1 โครงการ ดังนี้ 1.กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเบตง  โดยอสม.ชุมชนเบตงฮูลู เป็นกลุ่มองค์กรที่ร่วมตัวของคนในชุมชนในเทศบาลเมืองเบตง ที่ทำงานด้านการส่งเสริมสุขภาพประชาชนในชุมชน  นำเสนอโครงการขยับกาย สบายชีวี ด้วยวิธีแอโรบิค  ประจำปี 2564 2.กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลยะรม  โดย ชมรมแอโรบิคบ้านจันทรัตน์  เป็นกลุ่มองค์กรที่ร่วมตัวของประชาชนในหมู่บ้าน  นำเสนอโครงการอบรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพขยับกาย สบายชีวี ด้วยวิธีแอโรบิค ประจำปี  2562 ซึ่งทางพีเลี้ยง PA ยะลา ได้มีการสอนการเข้าสู่ระบบของเว็บกองทุน ในการบันทึกกิจกรรมผ่านระบบโดยไม่ต้องใช้กระดาษ และสอนการประเมินคุณค่าของโครงการ ที่ดำเนินการที่ผ่านมา ซึ่งผลของการนั่งและทบทวนกิจกรรมผ่านการประเมินทางตัวแทนกลุ่มได้เห็น แนวทางการพัฒนาต่อยอดของการดำเนินกิจกรรมในอนาคตได้ ในส่วนของโครงการ PA ประจำปี 2656 ทางกองทุนและผู้รับทุนยังอยู่ในห้วงเวลาของการดำเนินงานอยู่ ซึ่งจะแล้วเสร็จกิจกรรมในช่วงประมาณเดือนมิถุนายน  และบางโครงการยังอยู่ในขั้นตอนของการเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ติดตามผลการดำเนินงานของกองทุนตามแผนงานและประเมินคุณค่าโครงการ ครั้งที่ 3 อำเภอกรงปินัง30 พฤษภาคม 2565
30
พฤษภาคม 2565รายงานจากพื้นที่ โดย nardin
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

1.เริ่มกระบวนโดยทางพี่เลี้ยงได้กล่าววัตถุประสงค์และทักท้าย 2.ให้ทางกลุ่มผู้รับทุนได้แนะนำความเป็นมาของกลุ่มและวัตถุประสงค์และการดำเนินงานที่ผ่านมา 3.การนำเสนอโครงการ PA ที่ผ่านดำเนินงานเสร็จสิ้นกิจกรรมแล้ว 4.พี่เลี้ยงสอนกระบวนการบันทึกกิจกรรมผ่านระบบของโครงการผู้รับทุน 5.พี่เลี้ยงสอนการประเมินคุณค่าของโครงการ และวิธีการทำรายงานฉบับสมบูรณ์ในระบบ

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ในการนำเสนอครั้งนี้ ทางกองทุนสุขภาพตำบลห้วยกระทิง ได้มีกลุ่มผู้รับทุนมาเรียนรู้และปฏิบัติการจัดทำประเมินคุณค่าของโครงการ ทั้งหมด 1 โครงการ และกองทุนสุขภาพตำบลสะเอะ 1 โครงการ ดังนี้ 1.กองทุนสุขภาพตำบลห้วยกระทิง  โดยกลุ่มโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลห้วยกระทิง  เป็นกลุ่มองค์กรที่ร่วมตัวของคนในชุมชนที่ทำงานด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  นำเสนอโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ สุขภาพดี ตามวิถีอิสลาม 2.กองทุนสุขภาพตำบลสะเอะ โดยสำนักปลัด โครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย ลดพุง ลดโรค ประจำปี 2563 ซึ่งทางพีเลี้ยง PA ยะลา ได้มีการสอนการเข้าสู่ระบบของเว็บกองทุน ในการบันทึกกิจกรรมผ่านระบบโดยไม่ต้องใช้กระดาษ และสอนการประเมินคุณค่าของโครงการ ที่ดำเนินการที่ผ่านมา ซึ่งผลของการนั่งและทบทวนกิจกรรมผ่านการประเมินทางตัวแทนกลุ่มได้เห็น แนวทางการพัฒนาต่อยอดของการดำเนินกิจกรรมในอนาคตได้ ในส่วนของโครงการ PA ประจำปี 2656 ทางกองทุนและผู้รับทุนยังอยู่ในห้วงเวลาของปฏิฑินการดำเนินงานอยู่ ซึ่งจะแล้วเสร็จกิจกรรมในช่วงประมาณเดือนกรฏาคม และบางโครงการยังอยู่ในขั้นตอนของการเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ถอดบทเรียนผลการดำเนินงานโครงการ28 พฤษภาคม 2565
28
พฤษภาคม 2565รายงานจากพื้นที่ โดย marokee vohleng
 • แบ่งกลุ่มถอดบทเรียน
 • ตัวแทนกองทุนนำเสนอ
 • สาธิตกิจกรรมทางกายของ กองทุน
 • ผู้แทนกองทุนนำเสนอ
 • แบ่งกลุ่มระดมสมอง
 • เริ่มลงทะเบียน
 • ตัวแทนกองทุนนำเสนอ
 • ผู้แทนกองทุนนำเสนอ
 • เริ่มงาน โดยการออกกำลังกายก่อน
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

การดำเนินงานการถอดบทเรียนผลการดำเนินงานกิจกรรมทางกาย(PA) และนำเสนอที่ละกลุ่มของกองทุนฯ รุ่นที่ 1 วันที่ 28 พฤษภาคม 2565 จำนวน 6 กองทุน       รุ่นที่ 2 วันที่ 29 พฤษภาคม 2565 จำนวน 6 กองทุน

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

การดำเนินงานการถอดบทเรียนผลการดำเนินงานกิจกรรมทางกาย(PA) และนำเสนอที่ละกลุ่มของกองทุนฯ จังหวัด  โดยสรุป ทุกกองทุนฯ ทั้ง 12 กองทุนสามารถถอดบทเรียนกิจกรรมทางกาย  ดังนี้ 1.กองทุนปูยุด      ถอดบทเรียนโครงการกิจกรรมออกกำลัยกาย ขยับกายสบายชีวาตำบลปูยุด
2.กองทุนตาลีอายร์            ถอดบทเรียนโครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย (กิจกรรมเต้นแอโรบิค)
3.กองทุนปุโละปุโย      ถอดบทเรียนโครงการขยับกายใส่ใจสุขภาพวัยทำงานตำบลปุโละปุโย
4.กองทุนตันหยงลุโละ          ถอดบทเรียนโครงการส่งเสริมสุขภาพขยับกาย สบายชีวี
5.กองทุนตะลุโบะ              ถอดบทเรียนโครงการขยับกาย สบายชีวี ด้วยปันจักสีลัต ตำบลตะลุโบะ
6.กองทุนเทศบาลตำบลหนองจิก ถอดบทเรียนโครงการพัฒนาศักยภาพด้านกีฬาฟุตซอลชุมชนย่านมัสยิด
7.กองทุนเทศบาลตำบลยะหริ่ง    ถอดบทเรียนโครงการส่งเสริมการขยับกายสบายชีวาด้วย10ท่ารำด้วย                                         ไม้พลองในผู้อายุและสตรี ชุมชนหน้าวัง เทศบาลตำบลยะหริ่ง
8.กองทุนยาบี        ถอดบทเรียนโครงการคนสามวัยตำบลยาบี ขยับกายเพื่อสุขภาพ
9.กองทุนตุยง      ถอดบทเรียนโครงการเยาวชนเข้มแข็ง รักตัวเอง รักบ้านเกิด
10.กองทุนตะโละกาโปร์    ถอดบทเรียนโครงการผู้สูงอายุขยับกาย สร้างรายได้จากดอกหญ้า
11.กองทุนบางตาวา      ถอดบทเรียนโครงการขยับกาย สลายพุง ฝึกจิต พิชิตโรค 12.กองทุนคอลอตันหยง    ถอดบทเรียนโครงการส่งเสริมสุขภาพสานสัมพันธ์ห่างไกลยาเสพติด
โดยกองทุนดังกล่าวสามารถสรุปประเด็นที่ได้รับประโยชน์จากการ ดำเนินกิจกรรมทางกาย ( PA )ในแต่ละโครงการ พร้อมดำเนินงานต่อยอดในปีต่อๆไป เพื่อการลดโรคของกลุ่มเป้า สร้างภูมิคุ้มกันในตัวเองและสร้างสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง ให้ประชาชนในชุมชนต่อไป

ติดตามผลการดำเนินงานของกองทุนตามแผนงานและประเมินคุณค่าโครงการ ครั้งที่ 1 อำเภอรามัน27 พฤษภาคม 2565
27
พฤษภาคม 2565รายงานจากพื้นที่ โดย nuriyah
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 1. เริ่มกระบวนโดยทางพี่เลี้ยงได้กล่าววัตถุประสงค์และทักท้าย
  1. ให้ทางกลุ่มผู้รับทุนได้แนะนำความเป็นมาของกลุ่มและวัตถุประสงค์และการดำเนินงานที่ผ่านมา
  2. การนำเสนอโครงการ PA ที่ผ่านดำเนินงานเสร็จสิ้นกิจกรรมแล้ว
  3. พี่เลี้ยงสอนกระบวนการบันทึกกิจกรรมผ่านระบบของโครงการผู้รับทุน
  4. พี่เลี้ยงสอนการประเมินคุณค่าของโครงการ และวิธิการทำรายงานฉบับสมบูรณ์ในระบบ
circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลที่เกิดขึ้น 1. โครงการบาโงยซือญาตี ก้าวท้าใจ ( Bangoy Sejati  virtual run  season 1 ) ชมรมวิ่งบาโงยซือญาตี โดยกลุ่มชมรมวิ่งบาโงยซือญาตี  เป็นกลุ่มองค์กรที่ร่วมตัวของคนในชุมชนที่ทำงานด้านการส่งเสริมการออกกำลังกายให้กับคนใมชน  นำเสนอโครงการบาโงยซือญาตี ก้าวท้าใจ ( Bangoy Sejati  virtual run  season 1 ) วัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกาย อย่างถูกต้อง เหมาะสม และต่อเนื่องภายใต้ campaign “ส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยการเดิน – วิ่ง - ปั่นจักรยาน สะสมระยะทาง (virtual run)  บาโงยซือญาตีก้าวท้าใจ ๙๐ วัน ๙๐๐ กิโลเมตร” ซึ่งเป็นรูปแบบการออกกำลังกายที่มีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาเพื่อช่วยกระตุ้นให้ประชาชนออกกำลังกาย ซึ่งประชาชนสามารถทำได้ง่าย ทุกสถานที่ ทุกเวลา เพียงบันทึกระยะทางสะสมการเดิน – วิ่ง - ปั่นจักรยาน ในแอพพลิเคชั่น Google Form โดยระบบจะทำการบันทึกและประมวลผล พร้อมประเมินดัชนีมวลกาย (BMI) และให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพแต่ละบุคคล 2. โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย โรงเรียนผู้สูงอายุบาโงยซือญาตี องค์การบริหารส่วนตำบลบาโงย อำเภอรามัน จังหวัดยะลา โดยการใช้ยางยืด เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้ผู้สูงอายุในเขตตำบลบาโงยได้สร้างโอกาสในการส่งเสริมสุขภาพให้แก่ตนเองและใช้เวลาว่างในการทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน ด้วยการออกกำลังกายแบบง่ายๆ และสามารถทำได้อย่างสม่ำเสมอในสถานที่และเวลาที่เหมาะสม ซึ่งทางพีเลี้ยง PA ยะลา ได้มีการสอนการเข้าสู่ระบบของเว็บกองทุน ในการบันทึกกิจกรรมผ่านระบบโดยไม่ต้องใช้กระดาษ และสอนการประเมินคุณค่าของโครงการ ที่ดำเนินการที่ผ่านมา ซึ่งผลของการนั่งและทบทวนกิจกรรมผ่านการประเมินทางตัวแทนกลุ่มได้เห็น แนวทางการพัฒนาต่อยอดของการดำเนินกิจกรรมในอนาคตได้ ในส่วนของโครงการ PA ประจำปี 2656 ทางกองทุนและผู้รับทุนยังอยู่ในห้วงเวลาของปฏิฑินการดำเนินงานอยู่ ซึ่งจะแล้วเสร็จกิจกรรมในช่วงประมาณเดือนกรฏาคม และบางโครงการยังอยู่ในขั้นตอนของการเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ก.7 สรุปผล และถอดบทเรียนโครงการ จ.พัทลุง27 พฤษภาคม 2565
27
พฤษภาคม 2565รายงานจากพื้นที่ โดย tweet
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 1. ลงทะเบียนผู้เข้าประชุม
 2. 9.00-9.30 แจ้งวัตถุประสงค์/รูปแบบ/และกระบวนการจัดประชุม
 3. 9.30-10.00 แบ่งกลุ่มคละกันระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบกองทุนและผู้รับทุน สร้างปฏิมากรรมด้วยของใช้ส่วนตั่วของสมาชิกกลุ่ม ในหัวข้อ  "กองทุนหลักประกันในมุมมองของฉัน"
 4. 10.00-11.30 แบ่งกลุ่ม โดบมีคณะทำงานร่วมเป็นวิทยากรกระบวนการ facilitator ประจำกลุ่ม  (เสิร์ฟอาหารว่างในเวลาประชุม)
 5. 11.30-12.30 ทุกกลุ่มนำเสนอผลการถอดบทเรียน 12.30-13.30  พักกลางวัน
 6. 13.30-15.00 กระบวนการยกร่างนโยบายสาธารณะ
  (เสิร์ฟอาหารว่างในเวลาประชุม)
 7. 15.00-15.30 ซักถาม อภิปรายผล
circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต
1. ผู้เข้ร่วมประชุม เจ้าหน้าที่กองทุน/เลขากองทุน/ผู้รับทุน และคณะทำงานรวม 27 คน (ขาด 5 คน)
2. ได้บทเรียนจากโครงการนำร่อง
3. ได้นโยบายสาธารณะ 1 ประเด็น

ผลลัพธ์
(รอรายงานการถอดบทเรียน.................)

พัฒนาโครงการส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกาย อบต.ทับช้าง25 พฤษภาคม 2565
25
พฤษภาคม 2565รายงานจากพื้นที่ โดย อะหมัด หลีขาหรี
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

พี่เลี้ยงลงพื้นที่พัฒนาโครงการส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกาย(PA) ร่วมกับเจ้าหน้าที่กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลทับช้าง และผู้เสนอโครงการขอรับทุนสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลทับช้าง โดยได้ร่วมกันพัฒนาข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลทับช้าง

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

เจ้าหน้าที่กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลทับช้าง ร่วมกับผู้เสนอโครงการกรอกข้อมูลพัฒนาโครงการในระบบเว็บไซต์เพื่อเป็นต้นแบบ จำนวน 1 โครงการ ได้แก่ โครงการ 1 ครัวเรือน 1 แปลงผัก สร้างเสริมสุขภาพ

อบรมเชิงปฏิบัติการระบบการพัฒนาโครงการ Online ผ่านทาง Website รุ่นที่ 5 อำเภอเบตง จังหวัดยะลา23 พฤษภาคม 2565
23
พฤษภาคม 2565รายงานจากพื้นที่ โดย pareedah Kaewkrod
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

พี่เลี้ยงลงพื้นที่จัดทำพัฒนาโครงการผ่านระบบกองทุนในประเด็น ส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกาย(PA) ร่วมกับเจ้าหน้าที่กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล และผู้ข้อรับทุนโครงการในแต่ละกองทุน โดยจะมีกระบวนการโดย
1.เริ่มด้วยการกล่าววัตถประสงค์ และให้ผู้เข้าร่วมออกกำลังกาย
2.การอธิบายให้ความรู้ การส่งเสริมกิจกรรมทางกาย PA  มีมากกว่าการออกกำลังกาย 3.ทบทวน สร้างความเข้าใจการเขียนโครงการ ในการขอสนับสนุนของกองทุนส่งเสริมสุขภาพตำบล 4.ฝึกปฏิบัติการเขียนโครงการผ่านเว็บไซต์ แบ่งกลุ่มเขียนโครงการ โดยมีเจ้าหน้าที่กองทุนเป็น facilitator กลุ่ม/กองทุน และคณะทำงานเป็นพี่เลี้ยง 4.นำเสนอโครงการ พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้/สรุปผล และชี้แจงแนวทางการดำเนินงานในระยะถัดไป

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. ผู้รับทุนกองทุนสุขภาพตำบลมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย
 2. ผู้ขอรับทุนกองทุนสุขภาพตำบล มีทักษะ สามารถเขียนโครงการ/กิจกรรมทางกาย ออกแบบกิจกรรมได้สอดคล้องกับประเด็นปัญหา
  3.ในการพัฒนาโครงการในกองทุนสุขภาพตำบล ในพื้นที อำเภอเบตง  มี 3 กองทุนเข้าร่วม คือ
        1.กองทุนสุขภาพตำบลอัยเยอร์เวง
        2.กองทุนสุขภาพตำบลยะรม
        3.กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองเบตง 5.สำหรับผู้ขอรับทุนที่เข้าร่วม ในครั้งนี้  คือ
        1.ชมรม/กลุ่ม
        2. ครูโรงเรียนตาดีกา
        3.กองสาธารณสุข อบต.
        4.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศพด.       5.เจ้าหน้าที่เทศบาล/อบต
ประชุมคณะทำงานพี่เลี้ยง จังหวัดยะลา ครั้งที่ 413 พฤษภาคม 2565
13
พฤษภาคม 2565รายงานจากพื้นที่ โดย pareedah Kaewkrod
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

1.ประชุมติดตามการดำเนินงานแต่ละกองทุนที่รับผิดชอบ 2.หารือแนวทางการดำเนินงานเดือนพ.ค.2565

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที 4 วันที 13-05-65 1.การสร้างแผนกิจกรรม และโครงการPA แต่ละตำบล 18 ตำบล ตรวจความสมบูรณ์ 1.1 รายละเอียดที่ยัง กองทุนระบบ ยังไม่เปลี่ยนแปลง 1.อำเภอรามัน : ยะ : เพิ่ม  อบต.บาโงย / โกตาบารู / เนินงาม
2.อำเภรามัน : รูสลาม : เพิ่ม กอตอตือระ / กาลอ 3.อำเภอเบตง :ปารีดะ : เพิ่ม อบต.อัยเยอร์เวง  (ตัดทต.ธารน้ำทิพย์) 4. อำเภอกรงปินัง นาดินร์ : เพิ่ม อบต.ปุโรง 5.อำเภอบันนังสตา : อิสมาแอล : เพิ่ม ทต.บันนังสตา 6.อำเภอเมืองยะลา : มาเรียม : ตัด ทต.บุดี 2.การลงข้อมูลในระบบ กิจกรรมทีผ่านมา (รูปและรายงาน) เหลือ กิจกรรมการประชุม ครั้ง 1 และ 2 และ 4
3.วางแผนกิจกรรมเดือนพ.ค.2565
ประเด็นปัญหาของทีมยะลา ในการดำเนินกิจกรรมที่คงเหลือ 3 กิจกรรม คือ 1.กิจกรรมติดตาม หนุนเสริม  2.กิจกรรมประเมินคุณค่า 3. กิจกรรมถอดบทเรียน เรื่องการดำเนินกิจกรรมและโครงการในกองทุน ณ ตอนนี้ หลายกองทุนเพิ่มจะผ่านการอนุมัติ  และช่วงดำเนินกิจกรรม
ในเรื่องนี้ ขอหารือกับ พีเปิล ในการดำเนินกิจกรรมในแล้วเสร็จ

4.วาระอื่นๆ อยากให้ทางน้องปริมช่วยสรุปรายจ่ายของแต่ละกิจกรรม ว่าใช้จ่ายทั้งหมดเท่าไรและคงเหลือเท่าไหร เพื่อในการปรับแผน กิจกรรม

ประเมินคุณค่า สรุปโครงการและผลการปฏิบัติงาน12 พฤษภาคม 2565
12
พฤษภาคม 2565รายงานจากพื้นที่ โดย marokee vohleng
 • เรียนรู้กระบวนการอย่างตั้งใจ
 • วิทยาการบรรยายการประเมินโครงการ
 • สร้างความเข้าใจกับ จนท.และผู้รับทุน
 • เรียนรู้กระบวนการอย่างตั้งใจ
 • วิทยาการบรรยายการสรุปโครงการ
 • วิทยาการบรรยายการสรุปโครงการ
 • ผู้รับทุนเรียนรู้การสรุปโครงการ
 • ทุกกองทุนสำเร็จไปด้วยกัน
 • พี่เลี้ยง จ.ปัตตานีชี้แจงวัตถุประสงค์
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

อบรม เจ้าหน้าที่/ผู้รับผิดชอบกองทุนฯ อำเภอหนองจิก /อำเภอเมือง/อำเภอยะหริ่ง จำนวน 60 คน เพื่อสรุปโครงการ  ผลการปฏิบัติงาน ประเมินคุณค่า  ลงข้อมูลงาน PA  โดยผ่าน Website  กองทุนตำบล

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

เวลา 9.00 นายมะรอกี เวาะเลง พี่เลี้ยงจังหวัดปัตตานี ได้กล่าวต้อนรับและชี้แจงรายละเอียดติดตามงานกิจกรรมทางกาย ของกองทุนจังหวัดปัตตานี โดยมีการบรรยายการดำเนินงานสรุปโครงการ ผลการปฏิบัติงาน และ ประเมินคุณค่าโครงการงาน PA โดยผ่าน Website กองทุนตำบล จากววิทยากรทั้ง 2 ท่าน โดยสรุป ทุกกองทุนฯ ทั้ง 12 กองทุนอยู่ในช่วงของการดำเนินโครงการกิจกรรมทางกาย ส่วนกองทุนที่ดำเนินโครงการกิจกรรมทางกาย ที่แล้วเสร็จไป 1 โครงการ คือ กองทุนเทศบาลตำบลหนองจิก       โดยให้แต่ละกองทุนอยู่ในช่วงของการดำเนินโครงการกิจกรรมทางกาย ดังนี้
1.กองทุนปูยุด          จำนวน 1  โครงการ
2.กองทุนตาลีอายร์      จำนวน 1  โครงการ
3.กองทุนปุโละปุโย    จำนวน 1  โครงการ
4.กองทุนตันหยงลุโละ    จำนวน 2  โครงการ
5.กองทุนตะลุโบะ      จำนวน 2  โครงการ
6.กองทุนเทศบาลตำบลหนองจิก    จำนวน 2  โครงการ
7.กองทุนเทศบาลตำบลยะหริ่ง  จำนวน 2  โครงการ
8.กองทุนยาบี    จำนวน 1  โครงการ
9.กองทุนตุยง    จำนวน 6 โครงการ
11.กองทุนบางตาวา    จำนวน 2  โครงการ
12.กองทุนคอลอตันหยง  จำนวน 2 โครงการ

โดยกองทุนดังกล่าวจะเร่งดำเนินกิจกรรมทางกายให้แล้วเสร็จภายใน เดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2565 นี้

      เวลา 16.00 นายมะรอกี เวาะเลง พี่เลี้ยงจังหวัดปัตตานี กล่าวขอบคุณและปิดการประชุม

ก.6 ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามประเมินคุณค่าโครงการ ระดับแม่ข่าย รุ่นที่ 4 จ.พัทลุง12 พฤษภาคม 2565
12
พฤษภาคม 2565รายงานจากพื้นที่ โดย tweet
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

09.00-09.30 ประธานคณะทำงานสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ จังหวัดพัทลุง ชี้แจงวัตถุประสงค์การจัดประชุม กลุ่มเป้าหมาย และกระบวนการเรียนรู้
09.30-10.30 คณะวิทยากรกระบวนการ โดยเสงี่ยม ศรีทวี สอนหลักการบันทึกกิจกรรมรายงานผลโครงการ แนะนำเมนูรายละเอียด/เมนูกิจกรรม >กิจกรรมที่ปฏิบัติให้บันทึกรายละเอียด ในประเด็น(ใคร ทำอะไร ที่ไหน อย่างไร) โดยเขียนบรรยายให้ละเอียด/ > ผลที่เกิดขึ้น :ผลผลิต คือสิ่งที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม ที่ทำ ซึ่งอาจเขียนแยกเป็นข้อๆ
(ให้ดูรายละเอียดในกิจกรรมโครงการว่า ทำอะไร ได้อะไร) ผลลัพธ์: คือความเปลี่ยนแปลงที่คาดหวังให้เกิด /การลงรายละเอียดการเงิน การแยกหมวดการเงิน / และการแนบภาพถ่าย การบันทึกรายละเอียดใต้ภาพ 10.30-10.45 พักรับประทานอาหารว่างในเวลาปฏิบัติงานการสอน 10.45-12.00 นำเสนอผลการบันทึกกิจกรรมเพื่อเรียนรู้ร่วมกัน /ซักถามและอธิบายเพิ่มเติม โดยวิทยากร ธมล มงคลศิลป์ Commentator 12.00-13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-14.30 คณะวิทยากร นำโดยวลัยพร ด้วงคง แนะนำสร้างความเข้าใจการใช้เมนูสรุปโครงการ เฉพาะการประเมินคุณค่าตามแบบประเมินคุณค่าโครงการที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพซึ่งเป็นคุณค่าที่เกิดจากโครงการในมิติต่อไปนี้
-ความรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาพและนวัตกรรมเชิงระบบสุขภาพชุมชน
-การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีผลต่อสุขภาวะ
-การปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาวะ
-ผลกระทบเชิงบวกและนโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อการสร้างสุขภาวะชุมชน
กระบวนการชุมชน
-มิติสุขภาวะปัญญา / สุขภาวะทางจิตวิญญาณ
14.30-14.45 พักรับประทานอาหารว่างในเวลาปฏิบัติงานการสอน 14.45-16.00 อภิปราย/ตอบข้อซักถาม โดยคณะวิทยากร

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต
กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม เจ้าหน้าที่กองทุน 14 คน ผู้รับผิดชอบโครงการ 12 คน คณะทำงาน 6 คน

โครงการที่ได้รับการติดตาม ประเมินคุณค่า ดังนี้
1.กองทุนตำบลโคกม่วง อ.เขาชัยสน  - โครงการส่งเสริมสุขภาพกายจิตบุคลากรสำนักงาน ทต.โคกม่วง ปี 2564
2.กองทุนตำบลเขาชัยสน อบต.เขาชัยสน - โครงการเผชิญการระบาดของ โควิด 19
3.กองทุนตำบลท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว  -โครงการดูแลและส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย
4.กองทุนตำบลชะรัด อ.กงหรา  - โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายของบุคลากรในสำนักงาน ทต.ชะรัด
            - โครงการส่งเสริมการขยับกายในชุมชน ปี2565
            - โครงการแอโรบิกเพื่อสุขภาพ
            - โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายในวัยเด็กและเยาวชนด้วยการเล่นฟุตบอล
5.กองทุนตำบลหานโพธิ์ อ.เขาชัยสน -โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในโรงเรียนไทยรัฐวิทยา23
6.กองทุนตำบลคลองทรายขาว อ.กงหรา -โครงการนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพในผู้สูงอายุ ปี 2564
7.กองทุนตำบลกงหรา อ.กงหรา  -โครงการ TO BE NUMBER ONE 2565
8.กองทุนตำบลเขาหัวช้าง อ.ตะโหมด  -โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ชยับกายสบายชีวี
9.กองทุนตำบลดอนทราย อ.ปากพะยูน -โครงการสุขภาพดีด้านคีตะมวยไทย แอโรบิก ปี2564
10.กองทุนตำบลหารเทา อ.ปากพะยูน - โครงการจัดตั้งศุนย์พักคอยเตียงสำหรับคนในชุมชน
11.กองทุนเทศบาลเมืองพัทลุง - โครงการขยับเพื่อปรับเปลี่ยน 2565
12.กองทุนตำบลลำปำ อ.เมืองพัทลุง -โครงการส่งเสริมการเล่นกิฬาเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางกายของนักเรียนวัดโพเด็ด
13.กองทุนตำบลนาโหนด อ.เมืองพัทลุง - โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายของบุคลากรในสำนักงาน ทต.นาโหนด
14.กองทุนตำบลชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง (เจ้าหน้าที่ย้ายมาใหม่ ยังไม่เเข้าใจการใช้เว็บ)

กองทุนที่ไม่เข้าร่วมประชุมติดตาม 5 กองทุนดังนี้
1.กองทุนตำบลจองถนน อ.เขาชัยสน (ไม่มา)/ (เจ้าหน้าที่ย้ายมาใหม่ ยังไม่เเข้าใจการใช้เว็บ และยังไม่มีโครงการในปีนี้)
2.กองทุนตำบลคลองเฉลิม อ.กงหรา (ไม่มา)
3.กองทุนตำบลสมหวัง อ.กงหรา (ไม่มา)
4.กองทุนตำบลฝาละมี อ.ปากพะยูน (ไม่มา)
5.กองทุนตำบลทุ่งนารี อ.ป่าบอน (ไม่มา)

ผลลัพธ์
ผู้รับผิดชอบโครงการสามารถบันทึกการติดตาม และประเมินคุณค่าโครงการได้

ประชุมนำเสนอผลการดำเนินงานกองทุนต้นแบบกิจกรรมทางกาย ระบบออนไลน์ เวปไซด์กองทุนตำบล อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา11 พฤษภาคม 2565
11
พฤษภาคม 2565รายงานจากพื้นที่ โดย ธนพนธ์ จรสุวรรณ
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

เวลา 09.30 - 10.00 น. ปลัดเทศบาลตำบลบ้านนากล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมทั้ง 12 กองทุน

เวลา 10.00 - 12.00 น. คณะพี่เลี้ยงโครงการ ทบทวนและสรุปขั้นตอน การจัดทำแผนงาน แผนเงิน พัฒนาโครงการ สรุปโครงการ และประเมินคุณค่าโครงการ
เวลา 12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 13.00 - 16.00 น. กองทุนนำเสนอผลการดำเนินงานกิจกรรมทางกายของกองทุน ดังนี้
                - ทต.บ้านนา กิจกรรมทางกายลดพุง ลดโรค บ้านบ่อต้นแซะ คนสามวัยใส่ใจการออกกำลังกายฯ

                - อบต.ขุนตัดหวาย การส่งเสริมสุขภาพเพิ่มกิจกรรมทางกายใส่ใจการออกกำลังกาย การเฝ้าระวังควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID)

                - อบต.ท่าหมอไทร บริหารกายให้ได้เหงื่อเพื่อสุขภาพบ้านหัวควน  บ้านหัวควนครอบครัวสัมพันธ์ป้องกันลูกติดยา ปี 2564

                - อบต.สะกอม หงวย(ขยับ) วันละนิด เพื่อสุขภาพชีวิตที่ดีกว่า  การป้องกันและแก้ไขปญหาโรคระบาดไวรัสโคโรน่าระลอกใหม่

                - อบต.ตลิ่งชัน หนูน้อยวัยใส ห่วงใยสุขภาพ ศพด.บ้านป่างาม ปี 2565  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่างามมีคุณภาพและปลอดโรค ปี 2564

                - อบต.นาหว้า หนูน้อยวัยใส ใส่ใจสุขภาพ    การเฝ้าระวังและป้องกันอุบัติเหตุลดการเกิดโรคจากอุบัติเหตุ

                - อบต.สะพานไม้แก่น ส่งเสริมการเพิ่มกิจกรรมทางกายแก่บุคลากร อบต.สะพานไม้แก่น การป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID)ในโรงเรียน

                - อบต.น้ำขาว ส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยแอโรบิค  การเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อ

                - อบต.จะโหนง เสริมสร้างสุขภาพดีด้วยกิจกรรมทางกายบ้านปากช่อง  ส่งเสริมการออกกำลงกายบ้านทุ่งส้าน

                - อบต.ป่าชิง ส่งเสริมกิจกรรมทางกายบ้านดอนไฟ  ขยับกาย สบายชีวี (เต้นบาสโลปเพื่อสุขภาพ)

                - อบต.เกาะสะบ้า ส่งเสริมกิจกรรมทางกายโดยการเต้นแอโรบิคบ้านหัวสวน  อาหารเช้าอิ่มท้องเพื่อน้องโรงเรียนบ้านโคกพยอม

                - อบต.ฉาง สูงวัย ใส่ใจสุขภาพ เพิ่มกิจกรรมทางกายตำบลฉาง  การส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตของเกษตรกรปลูกผักและผลไม้

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • จำนวนกองทุนที่เข้าร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมกิจกรรม PA. จำนวน 12 กองทุน จำนวน 30 คน
 • แต่ละกองทุนมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน
 • มีโครงการต้นแบบกิจกรรมทางกายเกิดขึ้นนทุกองทุนทั้ง 12 กองทุน
ก.6 ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามประเมินคุณค่าโครงการ ระดับแม่ข่าย รุ่นที่ 3 จ.พัทลุง5 พฤษภาคม 2565
5
พฤษภาคม 2565รายงานจากพื้นที่ โดย tweet
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามประเมินคุณค่าโครงการผ่านเว็บไซต์
09.00-09.30 ประธานคณะทำงานสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ จังหวัดพัทลุง ชี้แจงวัตถุประสงค์การจัดประชุม กลุ่มเป้าหมาย และกระบวนการเรียนรู้
09.30-10.30 คณะวิทยากร นายสมนึก นุ่นด้วง สอนหลักการบันทึกกิจกรรมรายงานผลโครงการ แนะนำเมนูรายละเอียด/เมนูกิจกรรม >กิจกรรมที่ปฏิบัติให้บันทึกรายละเอียด ในประเด็น(ใคร ทำอะไร ที่ไหน อย่างไร) โดยเขียนบรรยายให้ละเอียด/ > ผลที่เกิดขึ้น :ผลผลิต คือสิ่งที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม ที่ทำ ซึ่งอาจเขียนแยกเป็นข้อๆ (ให้ดูรายละเอียดในกิจกรรมโครงการว่า ทำอะไร ได้อะไร) ผลลัพธ์: คือความเปลี่ยนแปลงที่คาดหวังให้เกิด /การลงรายละเอียดการเงิน การแยกหมวดการเงิน / และการแนบภาพถ่าย การบันทึกรายละเอียดใต้ภาพ
10.45-12.00 นำเสนอผลการบันทึกกิจกรรมเพื่อเรียนรู้ร่วมกัน /ซักถามและอธิบายเพิ่มเติม โดยวิทยากร Commentator
13.00-14.30 คณะวิทยากร นางกชกานต์ คงชู แนะนำสร้างความเข้าใจการใช้เมนูสรุปโครงการ เฉพาะการประเมิน คุณค่าตามแบบประเมินคุณค่าโครงการที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพซึ่ง เป็นคุณค่าที่เกิดจากโครงการในมิติต่อไปนี้
-ความรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาพและนวัตกรรมเชิงระบบสุขภาพชุมชน
-การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีผลต่อสุขภาวะ
-การปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาวะ
-ผลกระทบเชิงบวกและนโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อการสร้างสุขภาวะชุมชน กระบวนการชุมชน
-มิติสุขภาวะปัญญา / สุขภาวะทางจิตวิญญาณ
14.45-15.30 อภิปราย/ตอบข้อซักถาม โดยวิทยากร พี่เลี้ยงเครือข่าย

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต กลุ่มเป้าหมาย เข้าร่วมกิจกรรม ครบ 5 กองทุน
1. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบกองทุน 5 คน
2. ผู้รับทุนโครงการ 10 คน
3. คณะทำงาน 3 คน
โครงการที่ได้รับการติดตาม ประเมินคุณค่าในช่วงเวลาการประชุมมีดังนี้
1. กองทุนตำบลนาท่อม โครงการขยับกายใส่ใจสุขภาพ ที่นี่นาท่อม
2. กองทุนตำบลอ่างทอง โครงการขยับกายสบายชีวีด้วยวิธีเต้นแอดรบิกและเล่นกีฬา
3. กองทุนตำบลชุมพล โครงการเพิ่มพื้นที่การออกกำลังการให้บุคลากรในสำนักงาน
4. กองทุนตำบลบ้านนา โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในตำบลบ้านนา ป 2564
5. กองทุนตำบลลำสินธุ์ โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำส่งเสริมสุขภาพจิตในชุมชน ปี2565
ผลลัพธ์ ผู้รับผิดชอบโครงการสามารถบันทึกการติดตาม และประเมินคุณค่าโครงการได้

พัฒนาโครงการส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกาย อบต.ปลักหนู29 เมษายน 2565
29
เมษายน 2565รายงานจากพื้นที่ โดย อะหมัด หลีขาหรี
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

พี่เลี้ยงลงพื้นที่พัฒนาโครงการส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกาย(PA) ร่วมกับเจ้าหน้าที่กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลปลักหนู และผู้เสนอโครงการขอรับทุนสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลปลักหนู โดยได้ร่วมกันพัฒนาข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลปลักหนู

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

เจ้าหน้าที่กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลปลักหนู ร่วมกับผู้เสนอโครงการกรอกข้อมูลพัฒนาโครงการในระบบเว็บไซต์ จำนวน 3 โครงการ ได้แก่
1. โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายในกลุ่มผู้สูงอายุโดยการรำไทเก็กและบาสโลบ
2. โครงการเดินไปมัสยิดพิชิตสวรรค์ด้วยสุขภาพที่ดี
3. โครงการส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกายในกลุ่มเด็กเล็กโดยใช้วัฒนธรรมท้องถิ่น

ประชุมเชิงปฏิบัติการกองทุนตำบล ระบบออนไลน์ เวปไซด์กองทุน ผลการดำเนินโครงการ และการประเมินคุณค่า อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา26 เมษายน 2565
26
เมษายน 2565รายงานจากพื้นที่ โดย ธนพนธ์ จรสุวรรณ
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบออนไลน์ ในเวปไซด์กองทุน สปสช.
เวลา 09.00-09.30 น.
- เปิดการประชุม ฯ โดย นายจำรอง บุลวรรณ์ นายก อบต.คลองเปียะ
เวลา 09.30 - 10.30 น.
- ทบทวนการจัดทำแผนกิจกรรมทางกาย
- การพัฒนาโครงการในระบบ
เวลา 10.30 - 12.00 น.
- การลงบันทึกกิจกรรม ลงในระบบ
เวลา 12.00 - 13.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00 - 15.30 น.
การสรุปโครงการ
- ผลการดำเนินงาน
- ประเมินคุณค่า
- รายงานการเงิน
- รายงานฉบับสมบูรณ์
เวลา 15.30 - 16.00 น.
- สรุปผลการประชุม
- ปิดการประชุม

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. มีผู้เข้าร่วมประชุม        จำนวน 40 คน
  • พี่เลี้ยงโครงการ/คณะทำงาน    จำนวน 7 คน
  • ผู้ได้รับทุนจากกองทุนและผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 33 คน
 2. ผู้เข้าร่วมประชุมสามารบันทกกิจกรรม สรุปโครงการ รายงานฉบับสมบูรณ์ ได้
ประชุมประเมินคุณค่าโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลพะตงผ่าน ZOOM25 เมษายน 2565
25
เมษายน 2565รายงานจากพื้นที่ โดย ดวงดาว อุปสิทธิ์
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

.1.พี่เลี้ยงเขต12 จัดประชุมกิจกรรมประชุมพี่เลี้ยงกิจกรรมทางกาย กองทุนหลักประกันสุขภาพเขต 12 สงขลา
ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (https://localfund.happynetwork.org/zoom) เพื่อชี้แจงแนวทางการทำแผนและพัฒนาแผนในระดับพื้นที่ สร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงของการมีกิจกรรมทางกาย พัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยงฯและสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงการมีกิจกรรมทางกาย

2..การประเมินคุณค่าโครงการ ได้เลือกโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยโนราบิค 2564 เพื่อประเมินคุณค่าโครงการ และนำในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การประเมินผล กิจกรรมทางกายระดับจังหวัด วันที่ 20พค.65 โครงการ“ส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยโนราบิค เป็น กิจกรรมที่นำเอาท่าทางของการรำมโนรา มาประยุกต์ใช้เป็นท่าออกกำลังกาย การยืดเหยียดกล้ามเนื้อ โดยวิทยากรที่เป็นนักกายภาพบำบัด และปราชญ์ชุมชนด้านมโนราห์ พี่เลี้ยงเขตเสนอแนะในการเชื่อมโยงกิจกรรมทางกายในมิติด้านอื่นๆ” ดังนี้

 การทำความสะอาด จัดเก็บขยะ และการกำจัดลูกน้ำยุงลาย บริเวณที่มีการทำกิจกรรม, ครัวเรือน, ชุมชน เพื่อเชื่อมโยงไปสู่กิจกรรมหน้าบ้าน หน้ามอง การปรับสภาพแวดล้อมบริเวณบ้านเรือน เช่น การปลูกผัก ปลูกต้นไม้ ฯลฯ

 การใช้กิจกรรมโนราบิค ส่งเสริมการยืดเหยียดในกลุ่มผู้สูงอายุ ติดบ้าน ติดเตียง ในครอบครัวและชุมชน

3.นำเสนอแผนการพัฒนากลไก กิจกรรมทางกายแบบบูรณาการในพื้นที่

-โครงการคัดแยกขยะ

-โครงการ (Big Cleaning Day)

-โครงการป้องกันและควบคุมโรค
-โครงการตรวจคัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตประจำปีงบประมาณ 2565 ให้กับประชาชนอายุ 35ปี
-กิจกรรม อสม.ขวนวิ่ง

-โครงการป้องกันและควบคุมโรค

-โครงการ อสม.ร่วมใจต้านภัยโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ชุมชน องค์กรต่างๆในพื้นที่

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.คณะทำงานพี่เลี้ยงกิจกรรมทางกายเทศบาลตำบลพะตง ประกอบด้วย นายจิรานุวัฒน์ แก้วแร่ ,นางดรุณ๊ วิเชียร

2.เกิดการประเมินคุณค่าโครงการ

3.พี่เลี้ยงกองทุนมีความเข้าใจในการเชื่อมโยงกิจกรรมทางกายกับมิติโครงการด้านอื่นๆ

ประชุมประเมินคุณค่าโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลท่าช้าง เทศบาลตำบลบ้านหาร อบต.แม่ทอม อบต บางกล่ำ ผ่าน ZOOM23 เมษายน 2565
23
เมษายน 2565รายงานจากพื้นที่ โดย ดวงดาว อุปสิทธิ์
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

1.พี่เลี้ยงเขต12 จัดประชุมกิจกรรมประชุมพี่เลี้ยงกิจกรรมทางกาย กองทุนหลักประกันสุขภาพเขต 12 สงขลา
ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (https://localfund.happynetwork.org/zoom) เพื่อชี้แจงแนวทางการทำแผนและพัฒนาแผนในระดับพื้นที่ สร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงของการมีกิจกรรมทางกาย พัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยงฯและสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงการมีกิจกรรมทางกาย

2.กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลท่าช้าง วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา และผลกระทบ ดังนี้

 สถานการณ์ปัญหาของพื้นที่เทศบาลตำบลท่าช้าง มีอัตราการฆ่าตัวตายของประชาชนในพื้นที่เกินเกณฑ์ที่กำหนดของกระทรวงสาธารณสุข สาเหตุเกิดเนื่องจากภาวะเครียด ด้านเศรษฐกิจ หนี้สิน และสถานการณ์โรคโควิด-19
 ด้านสังคมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ เทศบาลตำบลท่าช้างเป็นสังคมพาหุวัฒนธรรม วิถีไทยพุทธ และไทยมุสลิม มีกลุ่มเครือข่ายชุมชน ประกอบด้วย เครือข่ายแอโรบิคตำบลท่าช้าง (กลุ่มวัยทำงาน) เครือข่ายชมรมผู้สูงอายุ (13ชุมชน) เครือข่ายทูบีนัมเบอร์วัน (เด็ก-เยาวชนในโรงเรียน) เครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อสร.)

 ด้านองค์กร หน่วยงานในพื้นที่ ประกอบด้วย อปท. อำเภอบางกล่ำ สถาบันการศึกษาในพื้นที่ (มหาวิทยาลัยทักษิณ) คลีนิคให้คำปรึกษาสุขภาพจิต ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต โรงเรียนผู้สูงอายุ และบริษัทซีพีฮอล์

 ประเภทของการมีกิจกรรมทางกาย ประกอบด้วย การรำไม้พลอง แอโรบิค คีตะมวยไทย โนราบิค ลิเกฮูลู การเดินออกกำลังกาย ปั่นจักรยาน การออกำลังกายด้วยยางยืด กีฬาประจำปี (บานไม่รู้โรยเกมส์) การลงพื้นที่เยี่ยมบ้านของผู้สูงอายุ การปลูกผักสวนครัวของครัวเรือน และการยืดเหยียด หยุดพักในที่ทำงาน ของพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาล มาผ่อนคลายโดยการเต้นเพื่อให้ร่างกายสดชื่น กระปรี้กระเปร่า ช่วยสร้างพลังในการทำงาน

 ด้านสภาพแลดล้อม มีพื้นที่สาธารณะที่ประชาชนในพื้นที่ใช้ประโยชน์ร่วมกัน เช่น ถนนปันสุข มีการจัดภูมิทัศน์ 2ข้างทาง มีการปลูกต้นทองอุไร อย่างน้อย 500ต้น ในช่วงที่มีการออกดอกบานสพรั่ง จะเป็นจุดเชคอิน ถ่ายภาพ ของคนที่ไปเดินออกกำลังกาย และปั่นจักรยาน

 ประเมินคุณค่าโครงการ การป้องกันโรคไข้เลือดออกและการป้องโรคอุบัติใหม่ โควิด-19 ปีพ.ศ.2564 มีการบูรณาการกิจกรรมทางกายในการดำเนินโครงการ เช่น การเดินรณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในพื้นที่ชุมชนทุกชุมชน การทำความสะอาด Big Cleanning Day การออกกำลังกายภายในศูนย์กักตัวผู้ป่วยโควิด-19 การใช้กิจกรรมPA เข้ามากระตุ้นด้านการส่งเสริมสุขภาพจิต เพื่อลดภาวะเนือยนิ่ง เครียด ภาวะซึมเศร้า และลดการฆ่าตัวตายของประชาชนในพื้นที่

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.เกิดการประเมินคุณค่าโครงการในระบบเว้ปไซต์กองทุน

2.คณะทำงานพี่เลี้ยงกิจกรรมทางกายอำเภอบางกล่ำ จำนวน 4 คน ประกอบด้วย

  - น.ส.กฤษณพร ไพบูลย์เกษมสุทธิ  อบต. บางกล่ำ   - นางธัญชนก สุขยะฤกษ์  อบต. แม่ทอม
  - นางสาวสุลียพร ศรีประไพ เทศบาลตำบลบ้านหาร   - นางสาวสุพรรษา อุไรพันธ์ เทศบาลตำบลท่าช้าง

ประชุมประเมินคุณค่าโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลน้ำน้อยผ่าน ZOOM23 เมษายน 2565
23
เมษายน 2565รายงานจากพื้นที่ โดย ดวงดาว อุปสิทธิ์
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

.1.พี่เลี้ยงเขต12 จัดประชุมกิจกรรมประชุมพี่เลี้ยงกิจกรรมทางกาย กองทุนหลักประกันสุขภาพเขต 12 สงขลา
ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (https://localfund.happynetwork.org/zoom) เพื่อชี้แจงแนวทางการทำแผนและพัฒนาแผนในระดับพื้นที่ สร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงของการมีกิจกรรมทางกาย พัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยงฯและสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงการมีกิจกรรมทางกาย

2.ประเมินคุณค่าโครงการ ได้เลือกโครงการรักสุขภาพ รักษ์สิ่งแวดล้อมม.5 เพื่อประเมินคุณค่าโครงการ และนำเสนอในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การประเมินผล กิจกรรมทางกายระดับจังหวัด ระหว่างวันที่ 20พค.65 “โครงการรักสุขภาพ รักษ์สิ่งแวดล้อมม.5” เป็นโครงการที่เด่นในเรื่องกลุ่มเป้าหมาย อถล.100คน ซึ่งสมาชิกของกลุ่มมีทั้ง3วัย(วัยเด็ก วัยทำงานและผู้สูงอายุ)
มีกิจกรรมร่วมกันดังนี้

 กิจกรรมการคัดแยกขยะเปียก ขยะแห้งในครัวเรือน

 กิจกรรม อถล.จิตอาสาพิชิตโรค รักษ์สิ่งแวดล้อม ทำความสะอาดพื้นที่ วัด,โรงเรียน,ชุมชน,พื้นที่สาธารณะ แหล่งน้ำ เป็นต้น

 ศูนย์เรียนรู้อบรมให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม

 อบรมให้ความรู้การดูแลสุขภาพ การป้องกันโรคที่เกิดจากขยะและแมลงที่เป็นพาหนะนำโรค เช่น ยุง แมลงวัน หนู เป็นต้น เพื่อลดการเกิดโรค เช่น โรคฉี่หนู โรคอุจาระร่วง โรคไข้เลือดออก

 การแจกจ่ายปุ๋ยให้กับสมาชิกเพื่อนำไปใช้ในแปลงผักสวนครัว และแปลงผักของตนเอง

 กิจกรรม (Big Cleaning Day) ชุมชนสะอาด ชาวบ้านปลอดโรค ทำในทุกเดือน

 การแปรรูปขยะทองคำ (ขยะที่นำเอาเศษกิ่งไม้ ใบหญ้า มาบดด้วยเครื่องจักร)

 ถอดบทเรียน กิจกรรมน่าบ้าน น่ามอง ,ศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบ (ม.5) เพื่อขยายต่อไปยังชุมชนอื่นๆในตำบล

 ขยายเครือข่ายจิตอาสา อถล. ในกลุ่มเด็กเล็ก นักเรียน ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่

3.นำเสนอแผนการพัฒนากลไก กิจกรรมทางกายแบบบูรณาการในพื้นที่

-โครงการแอโรบิค ทุกวันพุธ

-โครงการ (Big Cleaning Day)
-โครงการเฝ้าระวังและป้องกันการเกิดโรคอุบัติใหม่ โรคระบาดในชุมชน ปีพ.ศ.2565 ให้กับประชาชน

-โครงการส่งเสริมสุขภาพโดยใช้หลก3อ.

-โครงการสร้างสุข ลดพุง ลดโรค ด้วยบาสโสปและกลองยาว

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.คณะทำงานพี่เลี้ยงกิจกรรมทางกายเทศบาลตำบลน้ำน้อย ประกอบด้วย นายปฐวี สุวรรณโรจน์ ,นางสาวสินาภรณ์ จิตต์ภักดี

2.เกิดการประเมินคุณค่าโครงการ

3.พี่เลี้ยงกองทุนมีความเข้าใจในการเชื่อมกิจกรรมทางกายในมิติด้านอื่นๆ

ประชุมติดตามแผนกิจกรรมทางกายและแผนโครงการ กองทุนหลักประกันสุขภาพ ทต.ควนเนียง ทต.บางเหรียง และ อบต รัตภูมิ อ. ควนเนียง22 เมษายน 2565
22
เมษายน 2565รายงานจากพื้นที่ โดย ดวงดาว อุปสิทธิ์
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

1.พี่เลี้ยงเขต12 นำโดย นางสาวดวงดาว อุปสิทธิ์ นางดวงใจ อ่อนแก้ว และนส.อารีย์ สุวรรณชาตรี ชี้แจงแนวทางการทำแผนและพัฒนาแผนในระดับพื้นที่ สร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงของการมีกิจกรรมทางกายเพื่อพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยงฯและสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงการมีกิจกรรมทางกาย มีวัตถุประสงค์ดังนี้
1. พี่เลี้ยงระดับพื้นที่ให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย 2. พี่เลี้ยงให้มีทักษะการติดตามแผน การเขียนข้อเสนอโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายที่มีคุณภาพ และติดตามประเมินผลโครงการ “การทำกิจกรรมทางกาย คืออะไร เพื่อให้ตัวแทนกองทุนที่เข้าร่วมมีความเข้าใจกิจกรรมทางกายมีอะไรบ้าง เช่น การเดิน การทำงาน การประกอบอาชีพ การเล่นกีฬา กิจกรรมเรลลี่ กิจกรรมอาสาฯ ตลอดจนการบูรณาการการชับเคลื่อนงานของโครงการที่มีอยู่แล้วในพื้นที่ เช่น โครงการในส่วนของเทศบาล ในส่วนของกองต่างๆ เช่น โครงการส่วนของกองสาธารณสุข กองสวัสดิการ หรือ การทำโครงการโควิดที่ส่งเสริมให้มีกิจกรรมออกกำลังกายในพื้นที่การกักตัว ของผู้ป่วย เพื่อลดภาวะซึมเศร้า และมีการออกกำลัง เคลื่อนไหว ให้ร่างกายแข็งแรง สามารถต่อสู้กับโรคได้
แนวคิดในการติดตามแผนเราต้องศึกษาทุกมิติทั้งแผนงานกองทุนฯ และแผนของหน่วยงานอื่นๆ ในพื้นที่ ที่มีรูปแบบกิจกรรมสามารถนำมาใส่ในแผนกิจกรรมทางกายได้ หากกองทุนฯไหนทำระดับ พชอ. สามารถเอาแผนอำเภอและแผนในพื้นที่มาเชื่อมโยงกันได้โดยไม่ใช้งบประมาณของกองทุนฯ กระบวนการสร้างพื้นที่ที่เอื้อต่อการทำกิจกรรมทางกาย การสร้างรูปแบบกิจกรรมทางกายในพื้นที่ โดยสอดคล้องกับศิลปะและวัฒนธรรมของพื้นที่ การค้นหาต้นทุน ในพื้นที่ และการเสริมของทุกหน่วยงาน เพื่อให้มีกิจกรรมทางกายทุกมิติ”

2.กองทุนนำเสนอการพัฒนากลไก กิจกรรมทางกายแบบบูรณาการในพื้นที่

  2.1. บริบทของพื้นที่

1.ศพด. ควนเนียงใน บริเวณรอบๆ เป็นทุ่งนามีเนื้อที่ 2ไร่ กิจกรรมที่เคยทำมาก่อน มีการทำแปลงผัก สวนหย่อม ปลูกผักในกระถาง ปลูกผักปลอดสารพิษ และในทุกเช้าก่อนเข้าเรียนเด็กเล็กจะมีการออกกำลังกายเต้นแอโรบิค
2. ทต.บางเหรียง เป็นชุมชนวิถีประมง มีกิจกรรมฟื้นฟูทรัพยากร สัตว์น้ำบริเวณรอบทะเลสาบสงขลา “การทำฟาร์มทะเล” และกิจกรรมทำความสะอาด บริเวณเทศบาล ทุก2เดือน เป็นประจำ ในพื้นที่ชุมชนมีการทำกิจกรรมตามนโยบายจังหวัด ปรับปรับปรุงภูมิทัศน์ การทำความสะอาดบริเวณบ้านเรือน “หน้าบ้าน น่ามอง”

3.ทต ควนเนียง ปชช.ขาดความเข้มแข็ง การรวมตัวเครือข่ายกลุ่มทำได้ยากด้วยเป็นสังคมเมือง ส่วนใหญ่ อสม. เป็นคนขอ คก. / ศพด.ศูนย์เด็ก รร. ไม่ค่อยขอ คก.เพราะมีงบของหน่วยงานตนเอง

4.พี่เลี้ยงแนะนำและให้กองทุนได้เพิ่มเติมข้อมูลในระบบในการทบทวนแผน และพัฒนาโครงการ ปี65 อย่างน้อย 1-2 คก. และให้เลือกโครงการของปี64 ประเมินคุณค่า

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.คณะทำงานพี่เลี้ยงกิจกรรมทางกาย อำเภอควนเนียงเข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย
1) เจ้าหน้าที่กองทุน ทต.บางเหรียง
2) เจ้าหน้าที่กองทุน ทต.ควนเนียง 3) เจ้าหน้าที่กองทุน อบต.รัตภูมิ 4) ตัวแทนครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนเนียงใน

2.กองทุน อบต.รัตภูมิ ได้บันทึกขัอมูลโครงการกิจกรรมทางกาย ปี2565 ในระบบเว้ปไซต์กองทุน

3.ตัวแทนครู ศพด.บ้านควนเนียงใน ได้เสนอโครงการกิจกรรมทางกายในเด็กปฐมวัย แบบบูรณาการ โดยมีกิจกรรม 1.ส่งเสริมการจัดทำแปลงผักและปลูกผักที่ชอบ 2.กิจกรรมพื้นแสนสนุก การระบายสี บนพื้นที่ผนังของ ศพด. 3.กิจกรรมเช้าสดใส ออกกำลังกายก่อนเรียน 4.กิจกรรมปลูกฝังจิตอาสาพาน้องเข้าวัดทำความสะอาดวัด ร่วมกับผู้ปกครองและครู 4.เมนูสุขภาพวัยใส เรียนรู้กินอย่างปลอดภัย เป็นต้น

ประชุมประเมินคุณค่าโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองควนลังผ่าน ZOOM22 เมษายน 2565
22
เมษายน 2565รายงานจากพื้นที่ โดย ดวงดาว อุปสิทธิ์
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
ประชุมติดตามแผนกิจกรรมทางกายและแผนโครงการ กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองควนลัง22 เมษายน 2565
22
เมษายน 2565รายงานจากพื้นที่ โดย ดวงดาว อุปสิทธิ์
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

1.พี่เลี้ยงเขต12 จัดประชุมกิจกรรมประชุมพี่เลี้ยงกิจกรรมทางกาย กองทุนหลักประกันสุขภาพเขต 12 สงขลา
ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (https://localfund.happynetwork.org/zoom) เพื่อชี้แจงแนวทางการทำแผนและพัฒนาแผนในระดับพื้นที่ สร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงของการมีกิจกรรมทางกาย พัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยงฯและสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงการมีกิจกรรมทางกาย มีวัตถุประสงค์ดังนี้

1.1.พี่เลี้ยงระดับพื้นที่ให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย

1.2.พี่เลี้ยงให้มีทักษะการติดตามแผน การเขียนข้อเสนอโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายที่มีคุณภาพ และติดตามประเมินผลโครงการ

2.นำเสนอแผนงาน โครงการกิจกรรมทางกายแบบบูรณาการในระดับพื้นที่ 1.การดำเนินโครงการแผนกิจกรรมทางกายที่มีการดำเนินโครงการภายใต้การสนับสนุนงบประมาณของ อปท. งบประมาณกองทุนฯ และงบประมาณของจังหวัด ทำในรูปแบบบรูณาการเพื่อให้เกิดการเชื่อมโยง ดังนี้  โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะ มีการดำเนินการในพื้นที่ชุมชน 41ชุมชน การจัดการขยะในระดับครัวเรือน ขยะอินทรีย์ (ขยะเปียก) ขยะรีไซเคิ่ล จัดตั้งธนาคารขยะ โดยแต่ละครัวเรือนจะนำขยะรีไซเคิ่ลมอบให้กับประธานชุมชน และในทุกเดือนชุมชนจะทำการส่งมอบขยะให้กับเทศบาลเมืองควนลัง เพื่อดำเนินการจำหน่าย และเงินที่ได้จากการขายขยะ จะถูกนำไปพัฒนาชุมชนในด้านต่างๆ ส่วนขยะอินทรีย์ (ขยะเปียก) มีการทำน้ำหมักชีวภาพ เพื่อนำไปใช้ในการรดน้ำต้นไม้ ผักสวนครัว แปลงผัก ลดการใช้ปุ๋ยเคมี เพิ่มกิจกรรมในประเด็นการสร้างครัวเรือนต้นแบบในการมีกิจกรรมทางกายในชีวิตประจำวัน การจัดพื้นที่ครัวเรือนเป็นพื้นที่สีเขียว พื้นที่แหล่งผลิตอาหารปลอดภัย และการปลูกพืชสมุนไพรป้องกันโรค ในพื้นที่ชุมชน  โครงการโรงเรียนน่าอยู่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองควนลัง จำนวน1แห่ง มีกิจกรรมทำความสะอาด การปรับภูมิทัศน์ การปรับสภาพแวดล้อมใน ศพด. ก่อนเปิดเทอมใหม่ โดยมีกิจกรรมพัฒนาพื้นที่อาคาร สร้างการมีส่วนร่วมให้ ครู ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่เทศบาล (กองการศึกษาฯ) ช่วยกันดำเนินการ ก่อนทำกิจกรรมพัฒนาทำความเข้าใจและสร้างความตระหนักให้มีการยืดเหยียดกล้ามเนื้อ และลดความเสี่ยงจากการทำงาน เช่น การก้ม การหิ้วของหนัก (งานทาสีรั้ว) เพิ่มกิจกรรมประเด็นการจัดการขยะในพื้นที่ศพด. และการจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนร่วมกับผู้ปกครอง และชุมชน เช่น โรงเรียนจัดพื้นที่ว่าง เป็นพื้นที่แปลงผัก สามารถนำผลผลิตไปประกอบเป็นเมนูอาหารในมื้ออาหารของเด็กเล็ก เพื่อส่งเสริมการบริโภคผักในโรงเรียน การใช้หลัก 3อ. (อาหาร อารมณ์ ออกกำลังกาย) ในการส่งเสริมคุณภาพชึวิตของเด็กเล็กในโรงเรียน  โครงการน่าบ้าน น่ามอง ส่งเสริมให้ครัวเรือนในชุมชนทุกชุมชน มีการทำความสะอาดบ้านเรือน โดยกิจกรรมสามารถบูรณาการไปยังประเด็นอื่นๆ เช่น การจัดการขยะ การปรับพื้นที่ครัวเรือน/ชุมชนเป็นพื้นที่สีเขียว และการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก
 โครงการส่งเสริมการออกกำลังเพื่อสุขภาพ มีการสนับสนุนให้คนในชุมชนมีการออกกำลังกายอย่างหลากหลาย เทศบาลเมืองควนลัง มีการมอบชุดเครื่องออกกำลังกายในพื้นที่ชุมชน จำนวน12แห่ง (มีความพร้อมบริเวณสถานที่) ตลอดจนการใช้สนามกีฬาเนินขุมทอง เปิดเป็นศูนย์กลางกิจกรรมออกกำลังของชุมชน เช่น การเดิน การวิ่ง โยคะ การเต้นแอโรบิค และเครื่องเล่นออกกำลังกายภายในศูนย์กีฬา ทำให้มีกิจกรรมทางกายของคนทุกวัยทั้งในพื้นที่เทศบาลเมืองควนลัง และพื้นที่ใกล้เคียง 2.การบรูณาการกิจกรรมทางกายและงานประจำปีของหน่วยงาน เช่น วันกีฬาของเทศบาล การแข่งขันฟุตบอลระดับชุมชน จัดให้มีการเดินรณณงค์ ประชาสัมพันธ์ชุมชนดีเด่นในด้านต่างๆ มีการแสดง ออกแบบขบวนพาเลช เข้าสู่สนามแข่งขัน เช่น ชุมชนการจัดการขยะ ชุมชนสีเขียว ชุมชนเกษตรปลอดภัย ของดีเมืองควนลัง (ส้มโอหอมควนลัง)
3.ส่งเสริมกิจกรรมออกกำลังกาย “ปั่นจักรยาน” ศึกษาเส้นทาง ถนนสายสุขภาพ จัดทำจุดแผนที่ในการศึกษาพื้นที่แหล่งเรียนรู้ เช่น แปลงเกษตรอินทรีย์ส้มโอหอมควนลัง จุดชมวิวเชคอินชมดอกปอเทือง ฯลฯ

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.ตัวแทนคณะทำงานพี่เลี้ยงกิจกรรมทางกายเทศบาลเมืองควนลัง ประกอบด้วย นางสาวสุธาทิพย์ ด้วงทอง, นางสาวมุกดาวรรณ วรรณพันธุ์ ,นายนันทวุฒิ ทองฉิม

2.เกิดการประเมินคุณค่าในระบบเว้ปไซต์กองทุนสุขภาพตำบล

3.พี่เลี้ยงมีความเข้าใจในการประเมินคุณค่าโครงการ และสามารถเชื่อมโยงกิจกรรมทางกายกับโครงการในมิติด้านอื่นๆได้

ประชุมประเมินคุณค่าโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านไร่ผ่าน ZOOM22 เมษายน 2565
22
เมษายน 2565รายงานจากพื้นที่ โดย ดวงดาว อุปสิทธิ์
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

1.ประเมินคุณค่าโครงการ ได้เลือกโครงการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพและ โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายด้วยการเดิน เป็นโครงการนำเสนอในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การประเมินผล กิจกรรมทางกายระดับจังหวัด วันที่ 20พค.65 พี่เลี้ยงเขตเสนอแนะในการเพิ่มกิจกรรมทางกาย โครงการ“ปั่นจักรยาน” ดังนี้

 เพิ่มกิจกรรมด้านจิตอาสา เช่น การจัดการขยะในพื้นที่สาธารณะ และสถานที่สำคัญของชุมชน (วัด )

 การศึกษาเส้นทางธรรมชาติ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เนื่องจากพื้นที่ตำบลบ้านไร่มีสนามกอล์ฟ 2แห่ง มีพื้นที่ชุมน้ำ(พื้นที่พรุ) มีต้นไม้ตลอดระยะ2ข้างทาง ลักษณะเป็นอุโมงค์ต้นไม้ และภูเขา

 การเชื่อมกับเครือข่ายชมรมปั่นจักรยานในพื้นที่ใกล้เคียง จัดปั่นจักรยานทุกวันสัปดาห์ และทุกวันที่ 1ของทุกเดือน

 ส่งเสริมเศรษฐกิจของกลุ่มอาชีพในชุมชน เช่น ร้านกาแฟชุมชน (สภากาแฟ) ชูเมนูเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ หลังจากการออกกำลังกาย ตลอดจนจนเป็นจัดเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตลาดและอาหารเพื่อสุขภาพ จัดจำหน่ายผลผลิตของชุมชน

 รณรงค์ให้เจ้าหน้าที่หรือพนักงานของเทศบาล อสม. พนักงานจัดเก็บขยะ ประชาชนในพื้นที่ มีกิจกรรมทางกาย การเคลื่อนไหวร่างกายก่อนทำงาน หรือ ในการทำประชาคมหมู่บ้าน การประชุม ก่อนการอบรม จัดให้มีการยืดเหยียดร่างกาย เพื่อเตรียมพร้อมก่อนอบรม หรือหลังจากการอบรมเสร็จสิ้น

2.นำเสนอกิจกรรมทางกายแบบบูรณาการในพื้นที่ การดำเนินโครงการต่างๆ และกลไก ของ อปท. ภาคประชาชน และอำเภอ มีส่วนในการหนุนเสริมงบประมาณ ดังนี้

-โครงการการบริหารการจัดการขยะ(Big Cleaning Day)

-โครงการน่าบ้าน น่ามอง ผู้ว่าชวนทำความสะอาดทุกบ้านทุกหลัง

-โครงการร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ทต.บ้านไร่ ปี2565
-โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมไข้เลือดออกกำจัดลูกน้ำยุงลาย แก้ปัญหาโรคที่เกิดจากยุงเป็นพาหนะ ปี2565
หน่วยงานสาธารณสุข

-โครงการบ้านไร่ร่วมใจห่างไกลยาเสพติดปี2565

-โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายด้วยการเดิน

-โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายด้วยการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ ชุมชน องค์กรต่างๆในพื้นที่

3.พี่เลี้ยงเขต12 จัดประชุมกิจกรรมประชุมพี่เลี้ยงกิจกรรมทางกาย กองทุนหลักประกันสุขภาพเขต 12 สงขลา
ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (https://localfund.happynetwork.org/zoom) เพื่อชี้แจงแนวทางการทำแผนและพัฒนาแผนในระดับพื้นที่ สร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงของการมีกิจกรรมทางกาย พัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยงฯและสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงการมีกิจกรรมทางกายในพื้นที่

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.คณะทำงานพี่เลี้ยงกิจกรรมทางกายเทศบาลตำบลบ้านไร่ ประกอบด้วย นางวิภารัตน์ คุ้มกัน ,นายกรพจน์ มุสิกราษฎร์ ,นางสาววิภาพร พุทธกูล

2.เกิดการประเมินคุณค่าโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายด้วยการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ

ประชุมประเมินคุณค่าโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองบ้านพรุผ่าน ZOOM22 เมษายน 2565
22
เมษายน 2565รายงานจากพื้นที่ โดย ดวงดาว อุปสิทธิ์
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

1.พี่เลี้ยงเขต12 จัดประชุมกิจกรรมประชุมพี่เลี้ยงกิจกรรมทางกาย กองทุนหลักประกันสุขภาพเขต 12 สงขลา
ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (https://localfund.happynetwork.org/zoom) เพื่อชี้แจงแนวทางการทำแผนและพัฒนาแผนในระดับพื้นที่ สร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงของการมีกิจกรรมทางกาย พัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยงฯและสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงการมีกิจกรรมทางกาย มีวัตถุประสงค์ดังนี้

1.1.พี่เลี้ยงระดับพื้นที่ให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย

1.2.พี่เลี้ยงให้มีทักษะการติดตามแผน การเขียนข้อเสนอโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายที่มีคุณภาพ และติดตามประเมินผลโครงการ

2.ตัวแทนกองทุนนำเสนอโครงการกิจกรรมทางกายแบบบูรณาการในพื้นที่

  3.1.วิเคราะห์การมีกิจกรรมทางกาย เทศบาลเมืองบ้านพรุ สรุปได้ว่า พื้นที่กิจกรรมทางกายของประชาชนในพื้นที่ ประกอบด้วย สนามกีฬาพรุค้างคาว และบริเวณตลาดน้ำบ้านพรุ สนามกีฬาโรงเรียนวัดเทพชุมนุม , ประเภทของการมีกิจกรรมทางกาย เช่น การเดิน วิ่ง ปั่นจักรยาน และเครื่องเล่นออกกำลังกาย ในกลุ่ม ผู้สูงอายุ วัยทำงาน ครอบครัว (พ่อ –แม่-ลูก) ,การเล่นฟุตบอลในกลุ่มเยาวชน , กลุ่มเศรษฐกิจชุมชน เช่น กลุ่มอาชีพการสานตะกร้าพลาสติก การทำน้ำหมักชีวภาพ เป็นต้น

  3.2. การเชื่อมโยงกิจกรรมทางกายในมิติต่างๆ ในการทำกิจกรรมโครงการ โดยพี่เขต 12 ได้เพิ่มเติมในประเด็นการเครียมความพร้อมก่อนการทำงาน หรือกิจกรรมประชุม เช่น ส่งเสริมให้มีการยืดเหยียดกล้ามเนื้อในกลุ่ม อสม.ก่อนดำเนินกิจกรรมรณรงค์ลูกน้ำยุงลายในพื้นที่ชุมชน และ กิจกรรมประชุมต่างๆ เช่น การทำประชาคมหมู่บ้าน เป็นต้น

  3.3.การเชื่อมโยงกิจกรรมทางกาย เพื่อลดความเสี่ยงจากการทำงาน ในกลุ่มเกษตรกรอาชีพสวนยางพารา เช่น การยก หรือหิ้ว ของหนัก (น้ำยาง) และการกรีดยาง (การลุก นั่ง กรณ๊ยางหน้าต่ำ)

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.มีตัวแทนคณะทำงานพี่เลี้ยงกิจกรรมทางกายเทศบาลเมืองบ้านพรุ จำนวน 1คน คือ นางสาวจุฑารัตน์ นวลใย

2.พี่เลี้ยงเขต 12 จำนวน 3คน ปรกอบด้วย นส.ดวงดาว อุปสิทธิ์ ,นางดวงใจ อ่อนแก้ว และนส.อารีย์สุวรรณชาตรี

3.พี่เลี้ยงกองทุนสามารถวิเคราะห์การทำกิจกรรมทางกายของประชาชนในพื้นที่ได้ และมีความเข้าใจในการเชื่อมกิจกรรมทางกายไปยังมิติ ภายใต้โครงการของหน่วยงานต่างๆในพื้นที่

4.กองทุนคัดเลือกโครงการเพื่อประเมินคุณค่าโครงการ และคัดเลือกโครงการเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมการติดตามประเมินผลกิจกรรมทางกายระดับจังหวัด ระหว่างวันที่ 20พค.65

ประชุมประเมินคุณค่าโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองคลองแหผ่าน ZOOM22 เมษายน 2565
22
เมษายน 2565รายงานจากพื้นที่ โดย ดวงดาว อุปสิทธิ์
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

.

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

.

ประชุมติดตามแผนกิจกรรมทางกายและแผนโครงการ กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองคลองแห22 เมษายน 2565
22
เมษายน 2565รายงานจากพื้นที่ โดย ดวงดาว อุปสิทธิ์
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ติดตามแผนแผนกองทุนฯ และการพัฒนาแผนกองทุนฯ เทศบาลเมืองคลองแห
ในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา กองทุนหลักประกันสุขภาพเขต 12 สงขลา
วันพุธที่ 23 มีนาคม 2565 เวลา 18.00 -21.00 น. ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (https://localfund.happynetwork.org/zoom) วัตถุประสงค์ 1. เพื่อชี้แจงแนวการทำงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่ผ่านแผนกิจกรรมทางกาย 2. เพื่อจัดทำแผนและทบทวนแผนงานกองทุนฯ และพัฒนาโครงการในระบบกองทุนตำบล และแผนสุขภาพในพื้นที่

กำหนดการ เวลา กิจกรรม 13.00-14.00 น.  แนวทางการจัดทำแผนสุขภาพตำบล โดย ทีมพี่เลี้ยงกองทุนสุขภาพตำบล สปสช. เขต 12 14.00-16.00 น.  ทบทวนแผนกิจกรรมทางกาย ทบทวนแผนงานกองทุนฯ และพัฒนาโครงการในระบบกองทุนตำบล และแผนสุขภาพในพื้นที่ 16.00-16.30 น.  แลกเปลี่ยน-ข้อสักถาม

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

เกิดการติดตามแผนแผนกองทุนฯ และการพัฒนาแผนกองทุนฯ เทศบาลเมืองคลองแห

ประชุมติดตามแผนกิจกรรมทางกายและแผนโครงการ กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลพะตง22 เมษายน 2565
22
เมษายน 2565รายงานจากพื้นที่ โดย ดวงดาว อุปสิทธิ์
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ติดตามแผนแผนกองทุนฯ และการพัฒนาแผนกองทุนฯ เทศบาลตำบลพะตง ในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา
กองทุนหลักประกันสุขภาพเขต 12 สงขลา
วันพุธที่ 23 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 -16.30 น. ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (https://localfund.happynetwork.org/zoom) วัตถุประสงค์ 1. เพื่อชี้แจงแนวการทำงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่ผ่านแผนกิจกรรมทางกาย 2. เพื่อจัดทำแผนและทบทวนแผนงานกองทุนฯ และพัฒนาโครงการในระบบกองทุนตำบล และแผนสุขภาพในพื้นที่

กำหนดการ เวลา กิจกรรม 13.00-14.00 น.  แนวทางการจัดทำแผนสุขภาพตำบล โดย ทีมพี่เลี้ยงกองทุนสุขภาพตำบล สปสช. เขต 12 14.00-16.00 น.  ทบทวนแผนกิจกรรมทางกาย ทบทวนแผนงานกองทุนฯ และพัฒนาโครงการในระบบกองทุนตำบล และแผนสุขภาพในพื้นที่ 16.00-16.30 น.  แลกเปลี่ยน-ข้อสักถาม

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

เกิดการติดตามแผนแผนกองทุนฯ และการพัฒนาแผนกองทุนฯ เทศบาลตำบลพะตง ในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา
กองทุนหลักประกันสุขภาพเขต 12 สงขลา

ประชุมติดตามแผนกิจกรรมทางกายและแผนโครงการ กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลน้ำน้อย22 เมษายน 2565
22
เมษายน 2565รายงานจากพื้นที่ โดย ดวงดาว อุปสิทธิ์
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ติดตามแผนแผนกองทุนฯ และการพัฒนาแผนกองทุนฯ เทศบาลตำบลน้ำน้อย ในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา
กองทุนหลักประกันสุขภาพเขต 12 สงขลา
วันเสาร์ที่ 19 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 -16.30 น. ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (https://localfund.happynetwork.org/zoom) วัตถุประสงค์ 1. เพื่อชี้แจงแนวการทำงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่ผ่านแผนกิจกรรมทางกาย 2. เพื่อจัดทำแผนและทบทวนแผนงานกองทุนฯ และพัฒนาโครงการในระบบกองทุนตำบล และแผนสุขภาพในพื้นที่

กำหนดการ เวลา กิจกรรม 13.00-14.00 น.  แนวทางการจัดทำแผนสุขภาพตำบล โดย ทีมพี่เลี้ยงกองทุนสุขภาพตำบล สปสช. เขต 12 14.00-16.00 น.  ทบทวนแผนกิจกรรมทางกาย ทบทวนแผนงานกองทุนฯ และพัฒนาโครงการในระบบกองทุนตำบล และแผนสุขภาพในพื้นที่

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

สรุปการประชุมการจัดทำแผนกิจกรรมทางกาย กองทุนเทศบาลตำบลน้ำน้อย
ผ่านระบบออนไลน์ วันที่ 19 มีนาคม 2565

ทำความเข้าใจการทำกิจกรรมทางกาย คืออะไร เพื่อให้ตัวแทนกองทุนที่เข้าร่วมมีความเข้าใจกิจกรรมทางกายมีอะไรบ้าง เช่น การเดิน การทำงาน การประกอบอาชีพ การเล่นกีฬา กิจกรรมเรลลี่ กิจกรรมอาสาฯ ตลอดจนการบูรณาการการชับเคลื่อนงานของโครงการที่มีอยู่แล้วในพื้นที่ เช่น โครงการในส่วนของเทศบาล ในส่วนของกองต่างๆ เช่น โครงการส่วนของกองสาธารณสุข กองสวัสดิการ หรือ การทำโครงการโควิดที่ส่งเสริมให้มีกิจกรรมออกกำลังกายในพื้นที่การกักตัว ของผู้ป่วย เพื่อลดภาวะซึมเศร้า และมีการออกกำลัง เคลื่อนไหว ให้ร่างกายแข็งแรง สามารถต่อสู้กับโรค เทศบาลตำบลน้ำน้อย มีทุนทางสังคม ในเรื่องของสถานที่ที่เป็นพื้นที่สาธารณะ เป็นลานกิจกรรมที่คนในพื้นที่เข้ามาใช้ประโยชน์ คลองวง ตลอดจน มีเครือข่าย เด็ก –เยาวชน กลุ่มทำกิจกรรมต่างๆ เช่น กลุ่มเต้นแอโรบิค เต้นบาสโสป กลุ่มปั่นจักรยาน กลุ่มผู้สูงอายุ ตลอดจน ในส่วนของพนักงานของเทบาลก็มีการส่งเสริมให้มีการออกกำลังกายในที่ทำงาน ทุกวันพุธ ในช่วงเย็นก่อนเลิกงาน (ซึ่งเดิมเป็นนโยบายลุงตู่ )
ปัจจุบัน เทศบาลตำบลน้ำน้อย มีการจัดทำแผนงานกิจกรรมทางกาย และมีการโครงการที่กำลังรออนุมัติ เช่น โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยบาสโสป โครงการการเฝ้าระวังโควิด โครงการฝึกทักษะการฝึกการหายใจให้กับ อสม. และโครงการในกลุ่มผู้สูงอายุ เช่น โครงการหลัก 3 อ.ในกลุ่มผู้สูงอายุ โครงการสร้างสุข ลดพุง โดยกลองยาว หรือ การเต้นบาสโสป
การดำเนินงานต่อหลังจากนี้ 1.การใส่ข้อมูลในระบบเว้ปกองทุน สร้างแผนงานกิจกรรมทางกาย การพัฒนาโครงการ อย่างน้อย ให้มีชื่อโครงการที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางกาย จำนวน 10โครงการ และมีโครงการที่ผ่านการอนุมัติ จำนวน 2-3โครงการ
2.การทำแผนที่ กำหนดพื้นที่กิจกรรมทางกาย เช่น ลานกิจกรรมทางกาย โรงเรียน วัด ที่มีการรวมกลุ่มทำกิจกรรมทางกาย

ประชุมติดตามแผนกิจกรรมทางกายและแผนโครงการ กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านไร่22 เมษายน 2565
22
เมษายน 2565รายงานจากพื้นที่ โดย ดวงดาว อุปสิทธิ์
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

กำหนดกกำหนดการ ติดตามแผนแผนกองทุนฯ และการพัฒนาแผนกองทุนฯ เทศบาลตำบลบ้านไร่ ในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา กองทุนหลักประกันสุขภาพเขต 12 สงขลา วันเสาร์ ที่ 19 มีนาคม  2565 เวลา 08.30-12.00 น. ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่าน ZOOM
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อชี้แจงแนวการทำงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่ผ่านแผนกิจกรรมทางกาย 2. เพื่อจัดทำแผนและทบทวนแผนงานกองทุนฯ และพัฒนาโครงการในระบบกองทุนตำบล และแผนสุขภาพในพื้นที่

กำหนดการ เวลา กิจกรรม 08.30-10.00 น.  แนวทางการจัดทำแผนสุขภาพตำบล โดย ทีมพี่เลี้ยงกองทุนสุขภาพตำบล สปสช. เขต 12 10.00-11.30 น.  ทบทวนแผนกิจกรรมทางกาย ทบทวนแผนงานกองทุนฯ และพัฒนาโครงการในระบบกองทุนตำบล และแผนสุขภาพในพื้นที่ 11.30-12.00 น.  แลกเปลี่ยน-ข้อสักถาม

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

เกิดการติดตามแผนแผนกองทุนฯ และการพัฒนาแผนกองทุนฯ เทศบาลตำบลบ้านไร่ ในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา กองทุนหลักประกันสุขภาพเขต 12 สงขลา วันเสาร์ ที่ 19 มีนาคม  2565 เวลา 08.30-12.00 น.

ประชุมพี่เลี้ยงวางแผนการดำเนินงานและรายงานความก้าวหน้าการทำกิจกรรม ระดับจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 422 เมษายน 2565
22
เมษายน 2565รายงานจากพื้นที่ โดย ดวงดาว อุปสิทธิ์
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมคณะทำงานพี่เลี้ยงสรุป และแลกเปลี่ยนการทำงานกิจกรรมทางกาย จังหวัดสงขลา
วันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 19.00-21.30 น. ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (https://localfund.happynetwork.org/zoom) เวลา กิจกรรม 19.00 – 20.00.  ชี้แจงการดำเนินงานกิจกรรมทางกายระดับพื้นที่
20.00 – 21.00 น.  สรุปการทำงานระดับพื้นที่ จ สงขลา
21.00-21.30 น.  แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

การจัดทำแผนกิจกรรมทางกายจังหวัดสงขลา มีทีมพี่เลี้ยงทั้งหมด 6 ทีมด้วยกัน ลำดับที่ 1 อำเภอระโนด อำเภอระโนดรายงานว่าจากการทำกิจกรรม แผนกิจกรรมทางกายมีผู้ให้ความสนใจและทำการพัฒนาแผนกิจกรรมทางกาย อบต ท่าบอน ไม่มีปัญหาอุปสรรในการทำกิจกรรม โครงการกิจกรรมทางกายบางกองทุนฯ ยังดำเนินหารอยู่ ลำดับที่ 2 อำเภอหาดใหญ่ อำเภอควนเนียง รูปแบบกิจกรรมเป็นการจัดกิจกรรมรวม 9 กองทุนฯ มี วางแผนว่าจะติดตาม แผนงานโครงการ 2 รูปแบบคือ ผ่าน ZOOM และลงพื้นที่ โครงการกิจกรรมทางกายบางกองทุนฯ ยังดำเนินหารอยู่

ลำดับที่ 3 กองทุนสทิงพระ ไม่มีปัญหาอุปสรรในการทำกิจกรรมโครงการกิจกรรมทางกายบางกองทุนฯ ยังดำเนินหารอยู่

ลำดับที่ 4 อำเภอนาทวี มีการเลือกกองทุนฯ ทำแผนกิจกรรมทางกายจำนวน 6 กองทุนฯ ไม่มีปัญหาในการดำเนินกิจกรรมโครงการกิจกรรมทางกายบางกองทุนฯ ยังดำเนินหารอยู่

ลำดับที่ 5 อำเภอจะนะ เทพา ในการลงพื้นที่จัดทำแผนไม่มีปัญหาอุปสรรค เจ้าหน้าที่ให้ความร่วมมือประสานงานผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี โครงการกิจกรรมทางกายบางกองทุนฯ ยังดำเนินหารอยู่

ลำดับที่ 6 อำเภอบางกล่ำ เป็นกองทุนฯ ที่ขอทำกิจกรรมทางกายในเดือนธันวาคม ทำให้กิจกรรมล่าช้ากว่ากองทุนอื่นที่เข้าโครงการตั้งแต่เริ่มแรก แต่ไม่มีปัญหาอุปสรรคในการทำงานโครงการกิจกรรมทางกายบางกองทุนฯ ยังดำเนินหารอยู่

สรุปการทำกิจกรรม พื้นที่อำเภอบางกล่ำจังหวัดสงขลา

กลุ่มเป้าหมาย กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ในอำเภอบางกล่ำ โดยกลไกกองทุนตำบล เพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุน ผู้รับผิดชอบงานกองทุน และผู้ขอโครงการ ไปดำเนินการเพิ่มกิจกรรมทางกายPA ให้กับประชาชนในพื้นที่โดยครอบคลุมทุกกลุ่มวัย ส่งเสริมสนับสนุนให้คนในชุมชนมี PAเพิ่มขึ้น มีความรอบรู้ มีการจัดสภาพแวดล้อม พื้นที่สุขภาวะPA.ในชุมชนและมีกลไกขับเคลื่อนPA ประกอบด้วย กองทุนตำบล เครือข่ายกลุ่มต่างๆ
โดยใช้แนวทางในการของบประมาณกองทุนฯ ได้ตามระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพปี 2556 การพัฒนาโครงการด้านกิจกรรมทางกายสามารถทำได้ทุกกลุ่มวัยและสามารถ เพิ่มเติมกิจกรรมในโครงการต่างๆ ให้คนมีกิจกรรมทางกายเพิ่มมากขึ้นเช่น กิจกรรมก่อนการอบรมควรเพิ่มเติมการ ขยับร่างกาย ก่อนการอบรม หรือหลังพักเที่ยง เพื่อเป็นการผ่อนคลายและได้เรื่องสุขภาพ หรืออย่างเช่นของเทศบาสลตำบลท่าช้างมีแนวคิด เพิ่มกิจกรรมทางกายในศูนย์กักตัวคนที่ติดเชื้อ covid – 19 หรือตัวอย่างของโณงเรียนต่างๆ ที่ทำกิจกรรมทางกายก่อนเข้าห้องเรียน เช่นพื้นมหาสนุก โดยให้เด็กนักเรียนวาด หรือใช้ภาพ ที่น่าสนใจในการทำกิจกรรม ตาราง 9 ช่อง หรือ เป็นอักษร ให้เด็กได้อ่านและเล่น ก่อนเข้าเรียน โดยสามารถอนุมัติโครงการได้ตาม ประเภทผู้ขอรับทุน ดังนี้
การถอดบทเรียนวิเคราะห์ปัญหาพื้นที่ ครอบคลุมมิติกิจกรรมทางกายในพื้นที่อำเภอบางกล่ำ
สถานการณ์ปัญหาของพื้นที่เทศบาลตำบลท่าช้าง มีอัตราการฆ่าตัวตายของประชาชนในพื้นที่เกินเกณฑ์ที่กำหนดของกระทรวงสาธารณสุข สาเหตุเกิดเนื่องจากภาวะเครียด ด้านเศรษฐกิจ หนี้สิน และสถานการณ์โรคโควิด-19  ด้านสังคมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ เทศบาลตำบลท่าช้างเป็นสังคมพาหุวัฒนธรรม วิถีไทยพุทธ และไทยมุสลิม มีกลุ่มเครือข่ายชุมชน ประกอบด้วย เครือข่ายแอโรบิคตำบลท่าช้าง (กลุ่มวัยทำงาน) เครือข่ายชมรมผู้สูงอายุ (13ชุมชน) เครือข่ายทูบีนัมเบอร์วัน (เด็ก-เยาวชนในโรงเรียน) เครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อสร.)

 ด้านองค์กร หน่วยงานในพื้นที่ ประกอบด้วย อปท. อำเภอบางกล่ำ สถาบันการศึกษาในพื้นที่ (มหาวิทยาลัยทักษิณ) คลีนิคให้คำปรึกษาสุขภาพจิต ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต โรงเรียนผู้สูงอายุ และบริษัทซีพีฮอล์

 ประเภทของการมีกิจกรรมทางกาย ประกอบด้วย การรำไม้พลอง แอโรบิค คีตะมวยไทย โนราบิค ลิเกฮูลู การเดินออกกำลังกาย ปั่นจักรยาน การออกำลังกายด้วยยางยืด กีฬาประจำปี (บานไม่รู้โรยเกมส์) การลงพื้นที่เยี่ยมบ้านของผู้สูงอายุ การปลูกผักสวนครัวของครัวเรือน และการยืดเหยียด หยุดพักในที่ทำงาน ของพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาล มาผ่อนคลายโดยการเต้นเพื่อให้ร่างกายสดชื่น กระปรี้กระเปร่า ช่วยสร้างพลังในการทำงาน

 ด้านสภาพแลดล้อม มีพื้นที่สาธารณะที่ประชาชนในพื้นที่ใช้ประโยชน์ร่วมกัน เช่น ถนนปันสุข มีการจัดภูมิทัศน์ 2ข้างทาง มีการปลูกต้นทองอุไร อย่างน้อย 500ต้น ในช่วงที่มีการออกดอกบานสพรั่ง จะเป็นจุดเชคอิน ถ่ายภาพ ของคนที่ไปเดินออกกำลังกาย และปั่นจักรยาน

 ประเมินคุณค่าโครงการ การป้องกันโรคไข้เลือดออกและการป้องโรคอุบัติใหม่ โควิด-19 ปีพ.ศ.2564 มีการบูรณาการกิจกรรมทางกายในการดำเนินโครงการ เช่น การเดินรณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในพื้นที่ชุมชนทุกชุมชน การทำความสะอาด Big Cleanning Day การออกกำลังกายภายในศูนย์กักตัวผู้ป่วยโควิด-19 การใช้กิจกรรมPA เข้ามากระตุ้นด้านการส่งเสริมสุขภาพจิต เพื่อลดภาวะเนือยนิ่ง เครียด ภาวะซึมเศร้า และลดการฆ่าตัวตายของประชาชนในพื้นที่

ประชุมติดตามแผนกิจกรรมทางกายและแผนโครงการ กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองบ้านพรุ ผ่าน ZOOM22 เมษายน 2565
22
เมษายน 2565รายงานจากพื้นที่ โดย ดวงดาว อุปสิทธิ์
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ติดตามแผนแผนกองทุนฯ และการพัฒนาแผนกองทุนฯ เทศบาลตำบลบ้านพรุ ในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา กองทุนหลักประกันสุขภาพเขต 12 สงขลา วันจันทร์ ที่ 21 กุมภาพันธุ์  2565 เวลา 13.00 -16.30 น. ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่าน line meeting (https://line.me/R/meeting/8c3597802d8945d1972234f7fa01bf64) วัตถุประสงค์ 1. เพื่อชี้แจงแนวการทำงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่ผ่านแผนกิจกรรมทางกาย 2. เพื่อจัดทำแผนและทบทวนแผนงานกองทุนฯ และพัฒนาโครงการในระบบกองทุนตำบล และแผนสุขภาพในพื้นที่

กำหนดการ เวลา กิจกรรม 13.00-14.00 น.  แนวทางการจัดทำแผนสุขภาพตำบล โดย ทีมพี่เลี้ยงกองทุนสุขภาพตำบล สปสช. เขต 12 14.00-16.00 น.  ทบทวนแผนกิจกรรมทางกาย ทบทวนแผนงานกองทุนฯ และพัฒนาโครงการในระบบกองทุนตำบล และแผนสุขภาพในพื้นที่ 16.00-16.30 น.  แลกเปลี่ยน-ข้อสักถาม

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

เกิดการติดตามแผนแผนกองทุนฯ และการพัฒนาแผนกองทุนฯ เทศบาลตำบลบ้านพรุ ในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา กองทุนหลักประกันสุขภาพเขต 12 สงขลา วันจันทร์ ที่ 21 กุมภาพันธุ์  2565 เวลา 13.00 -16.30 น. ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่าน line meeting (https://line.me/R/meeting/8c3597802d8945d1972234f7fa01bf64)

ประชุมพี่เลี้ยงวางแผนการดำเนินงานและรายงานความก้าวหน้าการทำกิจกรรม ระดับจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 322 เมษายน 2565
22
เมษายน 2565รายงานจากพื้นที่ โดย ดวงดาว อุปสิทธิ์
 • 1 ประชุมพี่เลี้ยงระดับจังหวัด 27 กพ 65.docx
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมกิจกรรมประชุมพี่เลี้ยงกิจกรรมทางกาย กองทุนหลักประกันสุขภาพเขต 12 สงขลา

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

บันทึกประชุมกิจกรรมประชุมพี่เลี้ยงกิจกรรมทางกาย กองทุนหลักประกันสุขภาพเขต 12 สงขลา ครั้งที่ 3 วันอาทิตย์ที่ 27 กุมภาพันธุ์ 2565 เวลา 12.30 -16.00 น. ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (https://localfund.happynetwork.org/zoom)

เวลา กิจกรรม 12.30- 13.00 น. ชี้แจงวัตถุประสงค์การประชุมติดตามและการวางแผนการดำเนินงาน คณะทำงานพี่เลี้ยงกิจกรรมทางกาย เขต 12 จังหวัดสงขลา
13.00-13.30 น. ชี้แจงแนวทางการทำแผนและพัฒนาแผนในระดับพื้นที่ สร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงการมีกิจกรรมทางกาย 13.30-14.00 น สรุปการลงพื้นที่จัดทำแผน
14.00-16.00 น. วางแผนการลงพื้นที่และพัฒนาแผนให้สมบูรณ์ตามแนวคิดของ สนส. มอ


วาระที่ 1 ชี้แจงวัตถุประสงค์การประชุมติดตามและการวางแผนการดำเนินงาน คณะทำงานพี่เลี้ยงกิจกรรมทางกาย เขต 12 จังหวัดสงขลา คณะทำงานพี่เลี้ยงจังหวัดสงขลา จำนวน 7 คน ประกอบด้วย
-นายทนงศักดิ์ ภักดีไพบูลย์สกุล
-นางเพียงขวัญ กาญจนเพ็ญ -นายศุภชัย เผือกผ่อง -นายธนพนธ์ จรสุวรรณ -นายอะหมัด หลีขาหรี -นส.ดวงดาว อุปสิทธิ์     -นส.อารีย์ สุวรรณชาตรี การจัดกิจกรรมประชุมในครั้งนี้เป็นการสรุปการทำงานลงพื้นที่ทำแผนงานกิจกรรมทางกาย ครั้งทื่ 3
วางแผนการดำเนินการติดตามแผนกิจกรรมทางกายและการคัดเลือกกองทุนแม่ในระดับพื้นที่

วาระที่ 2 ชี้แจงแนวทางการทำแผนและพัฒนาแผนในระดับพื้นที่ สร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงการมีกิจกรรมทางกาย การจัดประชุม ชี้แจงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยงฯและสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงการมีกิจกรรมทางกาย มีวัตถุประสงค์ดังนี้
1. พัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยงให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย 2. พัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยงให้มีทักษะการทำแผน การเขียนข้อเสนอโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายที่มีคุณภาพ และติดตามประเมินผลโครงการ เรามาทำความเข้าใจการทำกิจกรรมทางกาย คืออะไร เพื่อให้ตัวแทนกองทุนที่เข้าร่วมมีความเข้าใจกิจกรรมทางกายมีอะไรบ้าง เช่น การเดิน การทำงาน การประกอบอาชีพ การเล่นกีฬา กิจกรรมเรลลี่ กิจกรรมอาสาฯ ตลอดจนการบูรณาการการชับเคลื่อนงานของโครงการที่มีอยู่แล้วในพื้นที่ เช่น โครงการในส่วนของเทศบาล ในส่วนของกองต่างๆ เช่น โครงการส่วนของกองสาธารณสุข กองสวัสดิการ หรือ การทำโครงการโควิดที่ส่งเสริมให้มีกิจกรรมออกกำลังกายในพื้นที่การกักตัว ของผู้ป่วย เพื่อลดภาวะซึมเศร้า และมีการออกกำลัง เคลื่อนไหว ให้ร่างกายแข็งแรง สามารถต่อสู้กับโรค
แนวคิดในการติดตามแผนเราต้องศึกษาทุกมิติทั้งแผนงานกองทุนฯ และแผนของหน่วยงานอื่นๆ ในพื้นที่ ที่มีรูปแบบกิจกรรมสามารถนำมาใส่ในแผนกิจกรรมทางกายได้ หากกองทุนฯไหนทำระดับ พชอ. สามาระเอาแผนอำเภอและแผนในพื้นที่มาเชื่อมโยงกันได้โดยไม่ใช้งบประมาณของกองทุนฯ เช่นปี นี้ในระดับ พชอ. เอาจะเลือก อำเภอจะนะ และอำเภอบางกล่ำ เช่นในตัวอย่างที่อาจารย์นำเสนอในเวทีประชุม การทำกิจกรรมทางกายระดับประเทส เช่นเด็กเพชร อ่านเมือง เพื่อให้เด็กเรียนรู้วางแผน เป็นแผนภาพที่ชัดเจน การสร้างเมืองสุขภาพด้วยตัวเรา ในประสู่กระบวนการสร้างพื้นที่ที่เอื้อต่อการทำกิจกรรมทางกาย การสร้างรูปแบบกิจกรรมทางกายในพื้นที่ โดยสอดคล้องกับศิลปะและวัฒนธรรมของพื้นที่ การค้นหาต้นทุน ในพื้นที่ และการเสริมของทุกหน่วยงาน เพื่อให้มีกิจกรรมทางกายทุกมิติ
ขอให้พี่เลี้ยงทุกท่านส่งเสริมกิจกรรมทางกายระดับพื้นที่ ทั้ง 3 กลุ่มวัย คือ 1) วัยผู้สูงอายุ 2) วัยทำงาน
3) วัยเด็กและเยาวชน เราสามารถเริ่มต้นจาก การดูโครงสร้างของ อปท. ว่ามีหน่วยงานอะไรบ้าง มีกลุ่มเครือข่ายอะไรบ้าง และไปสอบถามว่าปี งบประมาณ 2565 เขามีกิจกรรมทางกายของแต่ละกลุ่มวัย อะไรบ้างเพื่อใส่เข้าไปในแผนงานด้านกิจกรรมทางกาย ซึ่งหาเป็นเรื่องการก่อสร้าง หาเราใส่ชื่อกิจกรรมเข้าไป อาจจะวงเล็บว่าไม่ใช้งบกองทุนฯ เพื่อให้คนนอกรู้ หรือจะใช้รูปแบบที่น้องดาว ทำคือให้แต่ละกองทุนฯ ไปวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาในพื้นที่ โดยแบ่งกลุ่มโครงการตามช่วงวัย ต่อไปวาระที่ 3 สรุปทีมการทำงานกองทุนฯ ด้านกิจกรรมทางกายเขต 12 สงขลา
การจัดทำแผนกิจกรรมทางกายจังหวัดสงขลา มีทีมพี่เลี้ยงทั้งหมด 6 ทีมด้วยกัน ลำดับที่ 1 อำเภอระโนด อำเภอระโนดรายงานว่าจากการทำกิจกรรม แผนกิจกรรมทางกายมีผู้ให้ความสนใจและทำการพัฒนาแผนกิจกรรมทางกาย อบต ท่าบอน ไม่มีปัญหาอุปสรรในการทำกิจกรรม ลำดับที่ 2 อำเภอหาดใหญ่ อำเภอควนเนียง รูปแบบกิจกรรมเป็นการจัดกิจกรรมรวม 9 กองทุนฯ มี วางแผนว่าจะติดตาม แผนงานโครงการ 2 รูปแบบคือ ผ่าน ZOOM และลงพื้นที่
ลำดับที่ 3 กองทุนสทิงพระ ไม่มีปัญหาอุปสรรในการทำกิจกรรม ลำดับที่ 4 อำเภอนาทวี มีการเลือกกองทุนฯ ทำแผนกิจกรรมทางกายจำนวน 6 กองทุนฯ ไม่มีปัญหาในการติดตามแผน ลำดับที่ 5 อำเภอจะนะ เทพา ในการลงพื้นที่จัดทำแผนไม่มีปัญหาอุปสรรค เจ้าหน้าที่ให้ความร่วมมือประสานงานผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี
ลำดับที่ 6 อำเภอบางกล่ำ เป็นกองทุนฯ ที่ขอทำกิจกนนมทางกายในเดือนธันวาคม ทำให้กิจกรรมล่าช้ากว่ากองทุนอื่นที่เข้าโครงการตั้งแต่เริ่มแรก แต่ไม่มีปัญหาอุปสรรคในการทำงาน

วาระที่ 4 วางแผนการลงพื้นที่พัฒนาแผนให้สมบูรณ์ พี่เลี้ยงต้องลงพื้นที่ให้เกิดแผนกิจกรรมทางกาย 1 แผน มีโครงการกองทุนฯ อนุมัติอย่างน้อย 2 โครงการ และเกิดกองทุนฯแม่ และการติดตามโรงการในกองทุนฯแม่อย่างน้อย 1 โครงการ

ประชุมพี่เลี้ยงวางแผนการดำเนินงานและรายงานความก้าวหน้าการทำกิจกรรม ระดับจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 222 เมษายน 2565
22
เมษายน 2565รายงานจากพื้นที่ โดย ดวงดาว อุปสิทธิ์
 • สรุปประชุม Zoom (พี่เลี้ยงครั้งที่2 -21-11-64.docx
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

.ประชุมพี่เลี้ยงวางแผนการดำเนินงานและรายงานความก้าวหน้าการทำกิจกรรม ระดับจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 2

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

รายงานสรุป ประชุมพี่เลี้ยงกิจกรรมทางกาย กองทุนหลักประกันสุขภาพเขต 12 สงขลา ครั้งที่ 1 วันอาทิตย์ ที่ 21 พฤศจิกายน 2564 เวลา 12.30 -16.00 น. ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (https://localfund.happynetwork.org/zoom)

วาระที่ 1 ชี้แจงวัตถุประสงค์การประชุมติดตามและการวางแผนการดำเนินงาน คณะทำงานพี่เลี้ยงกิจกรรมทางกาย เขต 12 จังหวัดสงขลา คณะทำงานพี่เลี้ยงจังหวัดสงขลา จำนวน 8 คน ประกอบด้วย
-นายทนงศักดิ์ ภักดีไพบูลย์สกุล
-นางเพียงขวัญ กาญจนเพ็ญ -นายศุภชัย เผือกผ่อง -นายธนพนธ์ จรสุวรรณ -นายอะหมัด หลีขาหรี -นางดวงใจ อ่อนแก้ว -นส.ดวงดาว อุปสิทธิ์     -นส.อารีย์ สุวรรณชาตรี การจัดกิจกรรมประชุมในครั้งนี้เป็นการสรุปการทำงานลงพื้นที่ทำแผนงานกิจกรรมทางกาย ครั้งที่ 1 วางแผนการดำเนินการในกิจกรรมพัฒนาโครงการและชี้แจงการเข้าร่วมประชุม เชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยงฯและสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงการมีกิจกรรมทางกาย

วาระที่ 2 ชี้แจงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยงฯและสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงการมีกิจกรรมทางกาย การจัดประชุม ชี้แจงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยงฯและสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงการมีกิจกรรมทางกาย มีวัตถุประสงค์ดังนี้
1. พัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยงให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย 2. พัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยงให้มีทักษะการทำแผน การเขียนข้อเสนอโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายที่มีคุณภาพ และติดตามประเมินผลโครงการ พี่เลี้ยงกองทุนฯ กิจกรรมทางกายสามารถเข้าร่วมได้ทุกคน โดยมีกำหนดการดังนี้
09.00 – 09.30 น. ชี้แจงวัตถุประสงค์การจัดประชุม โดย ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 09.30 – 10.30 น. - พี่เลี้ยงฝึกปฏิบัตินำเสนอแนวคิดการส่งเสริมกิจกรรมทางกายด้วยสื่อต่างๆ
เช่น PowerPoint
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิดการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย โดย พี่เลี้ยง
10.30 – 12.00 น. - พี่เลี้ยงฝึกปฏิบัตินำเสนอการทำแผนกิจกรรมทางกายผ่านเว็บไซต์ https://localfund.happynetwork.org และสื่ออื่นๆ (เช่น PowerPoint) - แลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำแผนกิจกรรมทางกาย
โดย พี่เลี้ยง
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหาร
13.00 – 14.30 น. - พี่เลี้ยงฝึกปฏิบัตินำเสนอการเขียนข้อเสนอโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายผ่านเว็บไซต์ https://localfund.happynetwork.org และสื่ออื่นๆ (เช่น PowerPoint) - แลกเปลี่ยนเรียนรู้การเขียนข้อเสนอโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย โดย พี่เลี้ยง 14.30 – 16.00 น. - พี่เลี้ยงฝึกปฏิบัตินำเสนอการติดตามประเมินผลผ่านเว็บไซต์ https://localfund.happynetwork.org และสื่ออื่นๆ (เช่น PowerPoint) - แลกเปลี่ยนเรียนรู้การติดตามประเมินผลโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย โดย พี่เลี้ยง
16.00 – 16.30 น. แลกเปลี่ยนเรียนรู้/สรุปผล และชี้แจงแนวทางการดำเนินงานในระยะถัดไป
โดย ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วาระที่ 3 สรุปการลงพื้นที่จัดทำแผนครั้งที่ 1
การจัดทำแผนกิจกรรมทางกายจังหวัดสงขลา มีทีมพี่เลี้ยงทั้งหมด 5 ทีมด้วยกัน ลำดับที่ 1 อำเภอระโนด อำเภอระโนดรายงานว่าจากการทำกิจกรรม แผนกิจกรรมทางกายมีผู้ให้ความสนใจและทำการพัฒนาแผนกิจกรรมทางกาย อบต ท่าบอน ไม่มีปัญหาอุปสรรในการทำกิจกรรม ลำดับที่ 2 อำเภอหาดใหญ่ อำเภอควนเนียง รูปแบบกิจกรรมเป็นการจัดกิจกรรมรวม 9 กองทุนฯ มี กองทุนฯ อำเภอควนเนียงไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมครบตามแบบตอบรับ แต่ทางทีมพี่เลี้ยงได้เชิญกลุ่มเป้าหมาย กองทุนฯ อื่นที่มีความสนใจเพิ่มเติม
ลำดับที่ 3 กองทุนสทิงพระ ไม่มีปัญหาอุปสรรในการทำกิจกรรม ลำดับที่ 4 อำเภอนาทวี มีการเลือกกองทุนฯ ทำแผนกิจกรรมทางกายจำนวน 6 กองทุนฯ แต่ไม่สามารถเข้าลงพื้นที่ได้ 2 กองทุนฯ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ติดวิด-19 จึงจัดทำแผน ของ 2 ที่นี้ ในเดือนธันวาคม 64
ลำดับที่ 5 อำเภอจะนะ เทพา ในการลงพื้นที่จัดทำแผนไม่มีปัญหาอุปรรค เจ้าหน้าที่ให้ความร่วมมือประสานงานผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี

วาระที่ 4 วางแผนการลงพื้นที่พัฒนาโครงการครั้งที่ 2 การวางแผนการลงพื้นที่ งวดที่ กิจกรรมที่ 2 และกิจกรรมที่ 3 ทางพี่เลี้ยงจะดำเนินการประสานงานกับน้องปริม และเคลียการเงินกับน้องปริมโดยตรง

ก.6 ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามประเมินคุณค่าโครงการ ระดับแม่ข่าย รุ่นที่ 2 จ.พัทลุง19 เมษายน 2565
19
เมษายน 2565รายงานจากพื้นที่ โดย tweet
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

09.00-09.30 ประธานคณะทำงานสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ จังหวัดพัทลุง ชี้แจงวัตถุประสงค์การจัดประชุม กลุ่มเป้าหมาย และกระบวนการเรียนรู้
09.30-10.30 คณะวิทยากร สอนหลักการบันทึกกิจกรรมรายงานผลโครงการ แนะนำเมนู รายละเอียด/เมนูกิจกรรม >กิจกรรมที่ปฏิบัติให้บันทึกรายละเอียด ในประเด็น(ใคร ทำอะไร ที่ไหน อย่างไร) โดยเขียนบรรยายให้ละเอียด/ > ผลที่เกิดขึ้น :ผลผลิต คือสิ่งที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม ที่ทำ ซึ่งอาจเขียนแยกเป็นข้อๆ (ให้ดูรายละเอียดในกิจกรรมโครงการว่า ทำอะไร ได้อะไร) ผลลัพธ์: คือความเปลี่ยนแปลงที่คาดหวังให้เกิด  /การลงรายละเอียดการเงิน การแยกหมวดการเงิน / และการแนบภาพถ่าย การบันทึกรายละเอียดใต้ภาพ
10.45-12.00 นำเสนอผลการบันทึกกิจกรรมเพื่อเรียนรู้ร่วมกัน /ซักถามและอธิบายเพิ่มเติม โดยวิทยากร Commentator
13.00-14.30. คณะวิทยากรแนะนำสร้างความเข้าใจการใช้เมนูสรุปโครงการ เฉพาะการประเมินคุณค่าตามแบบประเมินคุณค่าโครงการที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพซึ่งเป็นคุณค่าที่เกิดจากโครงการในมิติต่อไปนี้
-ความรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาพและนวัตกรรมเชิงระบบสุขภาพชุมชน
-การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีผลต่อสุขภาวะ
-การปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาวะ
-ผลกระทบเชิงบวกและนโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อการสร้างสุขภาวะชุมชน กระบวนการชุมชน
-มิติสุขภาวะปัญญา / สุขภาวะทางจิตวิญญาณ
14.45-16.00 อภิปราย/ตอบข้อซักถาม

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมเรียนรู้ 15/16 คน
 2. ได้นำเสนอร่วมเรียนรู้ 4 โครงการ
 3. กลุ่มเป้าหมายเรียนรู้เข้าใจและสามารถบันทึกติดตามประเมินได้
ก.6 ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามประเมินคุณค่าโครงการ ระดับแม่ข่าย รุ่นที่ 1 จ.พัทลุง18 เมษายน 2565
18
เมษายน 2565รายงานจากพื้นที่ โดย tweet
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

09.00-09.30 ประธานคณะทำงานสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ จังหวัดพัทลุง ชี้แจงวัตถุประสงค์การจัดประชุม กลุ่มเป้าหมาย และกระบวนการเรียนรู้
09.30-10.30 คณะวิทยากร สอนหลักการบันทึกกิจกรรมรายงานผลโครงการ แนะนำเมนู รายละเอียด/เมนูกิจกรรม >กิจกรรมที่ปฏิบัติให้บันทึกรายละเอียด ในประเด็น(ใคร ทำอะไร ที่ไหน อย่างไร) โดยเขียนบรรยายให้ละเอียด/ > ผลที่เกิดขึ้น :ผลผลิต คือสิ่งที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม ที่ทำ ซึ่งอาจเขียนแยกเป็นข้อๆ (ให้ดูรายละเอียดในกิจกรรมโครงการว่า ทำอะไร ได้อะไร) ผลลัพธ์: คือความเปลี่ยนแปลงที่คาดหวังให้เกิด /การลงรายละเอียดการเงิน การแยกหมวดการเงิน / และการแนบภาพถ่าย การบันทึกรายละเอียดใต้ภาพ
10.45-12.00 นำเสนอผลการบันทึกกิจกรรมเพื่อเรียนรู้ร่วมกัน /ซักถามและอธิบายเพิ่มเติม โดยวิทยากร Commentator
13.00-14.30 คณะวิทยากรแนะนำสร้างความเข้าใจการใช้เมนูสรุปโครงการ เฉพาะการประเมินคุณค่าตามแบบประเมินคุณค่าโครงการที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพซึ่งเป็นคุณค่าที่เกิดจากโครงการในมิติต่อไปนี้
-ความรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาพและนวัตกรรมเชิงระบบสุขภาพชุมชน
-การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีผลต่อสุขภาวะ
-การปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาวะ
-ผลกระทบเชิงบวกและนโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อการสร้างสุขภาวะชุมชน กระบวนการชุมชน
-มิติสุขภาวะปัญญา / สุขภาวะทางจิตวิญญาณ
14.45-16.00 อภิปราย/ตอบข้อซักถาม

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมเรียนรู้ 14/16 คน
 2. ได้นำเสนอร่วมเรียนรู้ 4 โครงการ
 3. กลุ่มเป้าหมายเรียนรู้เข้าใจและสามารถบันทึกติดตามประเมินได้
ทำแผนสุขภาพ และพัฒนาโครงการทางกายในระดับพื้นที่ อบต.นาหมอศรี อำเภอนาทวี ปี 2564 เขต 12 โดย นายอะหมัด หลีขาหรี11 เมษายน 2565
11
เมษายน 2565รายงานจากพื้นที่ โดย อะหมัด หลีขาหรี
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

พี่เลี้ยงลงพื้นที่จัดทำแผนส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกาย(PA) ร่วมกับเจ้าหน้าที่กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลนาหมอศรี ตัวแทนคณะกรรมการกองทุน ผู้นำชุมชน และผู้ที่คาดว่าจะเสนอโครงการขอรับทุนสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลนาหมอศรี โดยได้ร่วมกัน (1) วิเคราะห์และบันทึกข้อมูลสถานการณ์การมีกิจกรรมทางกายของประชาชนในตำบลนาหมอศรี (2) ร่วมกันกำหนดวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด และเป้าหมายในระยะเวลา 1 ปี
(3) ร่วมกันกำหนดงบประมาณภาพรวมของแผนส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกาย
(4) ร่วมกันเสนอโครงการที่ควรดำเนินการในปีงบประมาณ 2565 รวมถึงเสนอแนะหน่วยงานที่ควรเป็นผู้รับผิดชอบโครงการนั้น และร่วมกันกำหนดจำนวนงบประมาณที่เหมาะสม

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

เจ้าหน้าที่กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลนาหมอศรี กรอกข้อมูลสถานการณ์การมีกิจกรรมทางกายของประชาชนในตำบลนาหมอศรี  วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด และเป้าหมายในระยะเวลา 1 ปี งบประมาณภาพรวมของแผนส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกาย และโครงการที่ควรดำเนินการในปีงบประมาณ 2565 ได้ครบถ้วน สมบูรณ์

ก.5/2 ยกร่างบูรณาการแผนกิจกรรมทางกายร่วมกับ พชอ.กงหรา จ.พัทลุง11 เมษายน 2565
11
เมษายน 2565รายงานจากพื้นที่ โดย tweet
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

08.30  ผู้เข้าประชุมลงทะเบียน ที่ประชุมเตรียมความพร้อม
09.00 นางสาวธมล มงคลศิลป์ คณะทำงานพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ จังหวัดพัทลุง กล่าวรายงานต่อประธานในที่ประชุม สมควร ปล้องอ่อน ประธานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอกงหรา เป็นประธานการประชุมกล่าวเปิดการการประชุมยกร่างแผนบูรณาการงานส่งเสริมกิจกรรมทางกายระดับ พชอ. และนำเสนอแนวทางการขับเคลื่อนงานของ พชอ.กงหรา
09.30  นายสมนึก นุ่นด้วง ประธานคณะทำงานพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ จังหวัดพัทลุง แนวทางการขับเคลื่อนแผนงานส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับตำบล และข้อมูลกิจกรรมทางกายระดับประเทศในภาวะการระบาดของโรคโคโรน่าไวรัส
10.00 พักรับประทานอาหารว่าง (ร้านอาหารบังบีดีน)
10.20 นายไพทูรย์ ทองสม นางสาวธมล มงคลศิลป์ และนายสมนึก นุ่นด้วง เป็น Facilitator อำนวยการให้ที่ประชุมร่วมกันยกร่างแผนบูรณาการงานส่งเสริมกิจกรรมทางกายระดับ พชอ.
12.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน (ร้านอาหารบังบีดีน)
13.00 นายไพทูรย์ ทองสม นางสาวธมล มงคลศิลป์ และนายสมนึก นุ่นด้วง เป็น Facilitator อำนวยการให้ที่ประชุมร่วมกันยกร่างแผนบูรณาการงานส่งเสริมกิจกรรมทางกายระดับ พชอ. 14.30 พักรับประทานอาหารว่าง (ร้านอาหารบังบีดีน)
14.50 อภิปราย/ซักถาม /ปิดการประชุม ตอบคำถามโดยคณะทำงานพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ จังหวัดพัทลุง

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต 1. ผู้เข้าร่วมประชุม 38 คน 2. ผู้เข้าร่วมประชุมได้รู้และเข้าใจกระบวนการ และร่วมจัดทำแผน 3. ได้ ยกร่างแผนบูรณาการงานส่งเสริมกิจกรรมทางกายระดับ พชอ. โครงการที่ควรดำเนิน 28 โครงการ โครงการที่พัฒนาระดับตำบล 14 โครงการ (รายละเอียด) https://localfund.happynetwork.org/project/planning/130649
ผลลัพธ์
ทุกฝ่ายที่เข้าร่วมประชุมมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนกำหนด แนวทางขับเคลื่อน/โครงการ/กิจกรรมเพื่อการส่งเสริมกิจกรรมที่จะนำไปสู่การขับเคลื่อนให้ประชาชน Active ขับเคลื่อนสังคม Active

ก.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนแผนงานโครงการ PA กองทุนตำบลบ้านสวน จ.พัทลุง(อมรรัตน์)8 เมษายน 2565
8
เมษายน 2565รายงานจากพื้นที่ โดย tweet
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมเชิงปฏิบัติการ
  - ทบทวนแผนงานกิจกรรมทางกาย
  - ปรับ/พัฒนาโครงการ
  - กำหนดวันอนุมัติโครงการ

ผู้เข้าร่วมประชุม กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม 12 คน ประกอบด้วย พี่เลี้ยงกองทุน /หัวหน้าสำนักปลัดบริหารส่วนเทศบาล/เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบกองทุน/ รพ.สต.บ้านดอนศาลา /ชมรม อสม./ ชมรมผู้สูงอายุ/รพ.สต.บ้านปากคลอง/ ครูศูนย์เด็กเล็ก

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. แผนกิจกรรมทางกาย ได้รับการทบทวนและปรับข้อข้อมูลให้มีความน่าเชื่อถือ อ้างอิงที่มาของข้อมูลสำคัญจาก HDC on Cloud ของ สสจ.พัทลุง กำหนดโครงการที่ควรดำเนินการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ และได้ปรับวัตถุประสงค์ของโครงการ ผลลัพธ์ ผลผลิตของโครงการ และผลที่คาดว่าจะได้จากโครงการ
 2. โครงการได้รับการปรับแก้ และพัฒนาให้มีกิจกรรมสู่ผลลัพธ์ (ไม่มี)
 3. โครงการได้รับการอนุมัติแล้ว และดำเนินการแล้ว
ก.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนแผนงานโครงการ PA กองทุนตำบลปันแต จ.พัทลุง(อมรรัตน์)8 เมษายน 2565
8
เมษายน 2565รายงานจากพื้นที่ โดย tweet
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมเชิงปฏิบัติการ
  - ทบทวนแผนงานกิจกรรมทางกาย
  - ปรับ/พัฒนาโครงการ
  - กำหนดวันอนุมัติโครงการ
ผู้เข้าร่วมประชุม กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม 6 คน ประกอบด้วย พี่เลี้ยงกองทุน /หัวหน้าสำนักปลัดบริหารส่วนตำบล/เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบกองทุน/ รพ.สต.ปันแต /ชมรม อสม./ ชมรมผู้สูงอายุ

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. แผนกิจกรรมทางกาย ได้รับการทบทวนและปรับข้อข้อมูลให้มีความน่าเชื่อถือ อ้างอิงที่มาของข้อมูลสำคัญจาก HDC on Cloud ของ สสจ.พัทลุง กำหนดโครงการที่ควรดำเนินการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ และได้ปรับวัตถุประสงค์ของโครงการ
 2. โครงการได้รับการปรับแก้ และพัฒนาให้มีกิจกรรมสู่ผลลัพธ์ จำนวน 2 โครงการ คือ
    2.1 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
  2.2 โครงการผู้สูงอายุ สดใส สมวัยด้วยสุข 5 มิติ

 3. กำหนดวันอนุมัติโครงการ 11เมษายน 2565
ก.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนแผนงานโครงการ PA กองทุนตำบลหารเทา จ.พัทลุง(เสงี่ยม)8 เมษายน 2565
8
เมษายน 2565รายงานจากพื้นที่ โดย tweet
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมเชิงปฏิบัติการ
      - ทบทวนแผนงานกิจกรรมทางกาย
      - ปรับ/พัฒนาโครงการ
      - กำหนดวันอนุมัติโครงการ
ผู้เข้าร่วมประชุม   กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม  ๗ คน ประกอบด้วย พี่เลี้ยงกองทุน/เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบกองทุน/ ผู้เขียนโครงการ/เจ้าหน้าที่สำนักปลัด/ชมรมผู้สูงอายุ/ครูศูนย์เด็กเล็ก

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. แผนกิจกรรมทางกาย ได้รับการทบทวนและปรับข้อข้อมูลให้มีความน่าเชื่อถือ อ้างอิงที่มาของข้อมูลสำคัญจาก HDC on Cloud กำหนดโครงการที่ควรดำเนินการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ปัญหาของพื้นที่ และความต้องการของพื้นที่
 2. โครงการได้รับการปรับแก้ และพัฒนาให้มีกิจกรรมสู่ผลลัพธ์ จำนวน 2 โครงการ คือ
  2.1  โครงการกิจกรรมทางกายเพียงพอ ในผู้ใหญ่  เทศบาลตำบลหารเทา
  2.2 โครงการออกกำลังกาย ในชุมชน ตำบลหารเทา
  ซึ่งชุดอนุกรรมการได้พิจารณา  เมื่อวันที่ 30  มกราคม 2565  ได้อนุมัติในหลักการ  และให้ผู้เขียนโครงการมาปรับรายละเอียดบางส่วน  รวมกิจกรรมการดำเนินงาน

 3. กำหนดวันประชุมคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติโครงการ วันที่  8  เมษายน  2565

กส.3 ประชุมคณะทำงาน จังหวัดพัทลุง2 เมษายน 2565
2
เมษายน 2565รายงานจากพื้นที่ โดย tweet
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

การประชุมเชิงปฏิบัติการฟื้นฟูทักษะคณะทำงาน

08.30-09.00 ผู้เข้าประชุมลงทะเบียน
09.00-11.00 ทบทวนผลการดำเนินงานตามแผน และแนวพิจารณาโครงการ /กองทุนเด่น
  นายสมนึก นุ่นด้วง ประธานคณะทำงาน/วิทยากร ชวนที่ประชุมติดตามแผนงาน/โครงการ PA ทุกกองทุน ชี้แนะส่วนที่ต้องปรับปรุง และให้ปรับปรุงแก้วไขให้แล้วเสร็จ (เสิร์ฟอาหารว่าง ในห้องประชุม)
11.00-12.00 ฟื้นฟูทักษะการบันทึกติดตามโครงการ และประเมินผล (ฝึกทำตามที่สอน)
  นางสาวไพลิน ทิพย์สังข์ (พี่เลี้ยงโครงการชุมชนน่าอยู่/Node Flag Ship สสส. หน่วยจัดการ จ.พัทลุง) วิทยากร สอนหลักการบันทึกกิจกรรมรายงานผลโครงการ แนะนำเมนูรายละเอียด/ เมนูกิจกรรม > กิจกรรมที่ปฏิบัติให้บันทึกรายละเอียด ในประเด็นใคร ทำอะไรที่ไหน อย่างไร โดยเขียนบรรยายให้ละเอียด/ > ผลที่เกิดขึ้น : ผลผลิต คือสิ่งที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมที่ทำ ซึ่งอาจเขียนแยกเป็นข้อๆ (ให้ดูรายละเอียดในกิจกรรมโครงการว่า ทำอะไร ได้อะไร) ผลลัพธ์: คือความเปลี่ยนแปลงที่คาดหวังให้เกิด /การลงรายละเอียดการเงิน การแยกหมวดการเงิน / และการแนบภาพถ่าย การบันทึกรายละเอียดใต้ภาพ

12.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-14.30 ฟื้นฟูทักษะการบันทึกติดตามโครงการ และประเมินผล (ฝึกทำตามที่สอน)
  นายสมนึก นุ่นด้วง แนะนำสร้างความเข้าใจการใช้เมนูสรุปโครงการ เฉพาะการประเมินคุณค่าตามแบบประเมินคุณค่าของโครงการที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพ เป็นการคุณค่าที่เกิดจากโครงการในมิติต่อไปนี้ -ความรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาพและนวัตกรรมเชิงระบบสุขภาพชุมชน -การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีผลต่อสุขภาวะ -การปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาวะ -ผลกระทบเชิงบวกและนโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อการสร้างสุขภาวะชุมชน กระบวนการชุมชน -มิติสุขภาวะปัญญา / สุขภาวะทางจิตวิญญาณ
(เสิร์ฟอาหารว่าง ในห้องประชุม)
14.30-15.30 นายสมนึก นุ่นด้วง ดำเนินการให้มีการแลกเปลี่ยน ซักถาม
  และตามด้วยการกำหนดแผนการทำกิจกรรมที่ 6 ติดตามและประเมินผลโครงการ 8 เครือข่าย ตามพี่เลี้ยงและกองทุนแม่ข่าย โดยให้พี่เลี้ยงประสานงานกับเจ้าหน้าที่กองทุนให้คัดเลือกโครงการเด่นของปี 2563/2564/2565 แผนงานใดก็ได้ ให้เลือก 1-3 โครงการ และแจ้งรายชื่อโครงการพร้อมชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ ให้ผู้ประสานงาน เพื่อจะได้ทำทะเบียนและนัดหมายการจัดกิจกรรม ติดตาม ประเมินผลดดยเร็วต่อไป / ปิดการประชุมเวลา 15.30 น

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต
1. คณะทำงานเข้าร่วมประชุมทุกคน
2. การประชุมดำเนินการตามแผน/ตามวาระ ผลลัพธ์
1. แผนงาน/โครงการได้รับการปรับปรุงทั้ง 32 กองทุน
2. คณะทำงานเข้าใจ และสามารถ ลงบันทึกรายงานการติดตามและประเมินผลได้จากการปฏิบัติไปพร้อมกัน 3. ได้ข้อตกลงที่จะไปประสานงานกองทุนให้ได้โครงการเด่น มาเรียนรู้การติดตามประเมินผลในกิจกรรมที่ 6

ก.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนแผนงานโครงการ PA กองทุนตำบลเขาหัวช้าง จ.พัทลุง(อ่ารีด)1 เมษายน 2565
1
เมษายน 2565รายงานจากพื้นที่ โดย tweet
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมเชิงปฏิบัติการ
  - ทบทวนแผนงานกิจกรรมทางกาย
  - ปรับ/พัฒนาโครงการ
  - กำหนดวันอนุมัติโครงการ
ผู้เข้าร่วมประชุม กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม 5 คน ประกอบด้วย พี่เลี้ยงกองทุน/เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบกองทุน/เจ้าหน้าที่รพ.สต ผู้เขียนโครงการ /เจ้าหน้าที่สำนักปลัด /อสม.ผู้เขียนโครงการ

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. แผนกิจกรรมทางกาย ได้รับการทบทวนและปรับข้อข้อมูลให้มีความน่าเชื่อถือ อ้างอิงที่มาของข้อมูลสำคัญจาก HDC on Cloud กำหนดโครงการที่ควรดำเนินการให้สอดคล้องกับสถานะการณ์

 2. โครงการได้รับการปรับแก้ และพัฒนาให้มีกิจกรรมสู่ผลลัพธ์ จำนวน 3 โครงการ คือ   2.1 โครงการเทศบาลเขาหัวช้างร่วมขยับกายสบายชีวี ประจำปี 2565
  2.2 โครงการนักเรียนวัยใสใส่ใจออกกำลังกาย ประจำปี 2565 2.3 โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ ห่างไกลยาเสพติด บ้านหัวช้าง ประจำปี 2565

 3. กำหนดวันประชุมคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติโครงการวันที่ 12 เมษายน 2565

ก.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนแผนงานโครงการ PA กองทุนตำบลแหลมโตนด จ.พัทลุง(อมรรัตน์)31 มีนาคม 2565
31
มีนาคม 2565รายงานจากพื้นที่ โดย tweet
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

พี่เลี้ยงลงติดตามเพื่อทบทวนแผนงาน/โครงการ ของกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลแหลมโตนด โดยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
      - ทบทวนแผนงานกิจกรรมทางกาย
      - ปรับ/พัฒนาโครงการ
      - กำหนดวันอนุมัติโครงการ
ผู้เข้าร่วมประชุม  กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม  7  คน ประกอบด้วย พี่เลี้ยงกองทุน /หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลแหลมโตนดซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานกองทุน/ ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแหลมโตนด / ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน  ซึ่งดูแลโครงการของชมรมผู้สูงอายุ / ผอ.กองการศึกษา

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. แผนกิจกรรมทางกาย ได้รับการทบทวนและปรับข้อข้อมูลให้มีความน่าเชื่อถือ อ้างอิงที่มาของข้อมูลสำคัญจาก HDC on Cloud ของ  สสจ.พัทลุง  กำหนดโครงการที่ควรดำเนินการให้สอดคล้องกับสถานการณ์
 2. โครงการได้รับการปรับแก้ และพัฒนาให้มีกิจกรรมสู่ผลลัพธ์ จำนวน 2 โครงการ คือ   2.1 โครงการสร้างเสริมสุขภาวะด้วยการออกกำลังกาย  และบริโภคอาหารปลอดภัยผู้สูงอายุตำบลแหลมโตนด  งบประมาณ 28,585 บาท 2.2 โครงการเพิ่มกิจกรรมทางกายด้วยการปลูกผักปลอดสารพิษของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกองเกวียน (ปิดทางเมนูพัฒนาโครงการ) งบประมาณ 13,900 บาท
 3. กำหนดวันประชุมคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติโครงการวันที่  5  เมษายน  2565
ก.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนแผนงานโครงการ PA กองทุนตำบลพนมวังก์ จ.พัทลุง(สมนึก)30 มีนาคม 2565
30
มีนาคม 2565รายงานจากพื้นที่ โดย tweet
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมเชิงปฏิบัติการ
      - ทบทวนแผนงานกิจกรรมทางกาย
      - ปรับ/พัฒนาโครงการ
      - กำหนดวันอนุมัติโครงการ
ผู้เข้าร่วมประชุม
กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม 6 คน ระบุ ..(  หัวหน้าสำนัก/เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบกองทุน/ผู้ดูแลเด็ก ศพด./ ประธามชมรมผู้สูงอายุผู้เขียนโครงการ/เจ้าหน้าที่ รพสต.ผู้เขียนโครงการ /คณะทำงาน )

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. แผนกิจกรรมทางกาย ได้รับการทบทวนและปรับข้อข้อมูลให้มีความน่าเชื่อถือ อ้างอิงที่มาของข้อมูลสำคัญจาก HDC on Cloud กำหนดโครงการที่ควรดำเนินการให้สอดคล้องกับสถานะการณ์
 2. โครงการได้รับการปรับแก้ และพัฒนาให้มีกิจกรรมสู่ผลลัพธ์ จำนวน 1 โครงการ (ระบุ...)
    2.1 ส่งเสริมการออกกำลังกายในชุมชน ตำบลพนมวังก์
 3. กำหนดวันประชุมคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติโครงการวันที่ 11 เมษายน 2565
ก.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนแผนงานโครงการ PA กองทุนตำบลหานโพธิ์ จ.พัทลุง(ประเทือง)30 มีนาคม 2565
30
มีนาคม 2565รายงานจากพื้นที่ โดย tweet
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามเพื่อทบทวนแผนงาน/โครงการ ของกองทุน อบต.หานโพธิ์
      - ทบทวนแผนงานกิจกรรมทางกาย
      - ปรับ/พัฒนาโครงการ
      - กำหนดวันอนุมัติโครงการ
ผู้เข้าร่วมประชุม  กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม  5  คน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบกองทุน/ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุระการ ผู้เขียนโครงการ/ผอ.โรงเรียน พนักงานลูกจ้างและพี่เลี้ยงกองทุน

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. แผนกิจกรรมทางกาย ได้รับการทบทวนและปรับข้อข้อมูลให้มีความน่าเชื่อถือ อ้างอิงที่มาของข้อมูลสำคัญจาก HDC on Cloud กำหนดโครงการที่ควรดำเนินการให้สอดคล้องกับสถานะการณ์

 2. โครงการได้รับการปรับแก้ และพัฒนาให้มีกิจกรรมสู่ผลลัพธ์ จำนวน 1 โครงการ คือ
    2.1 โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 23 (วัดโคกโหนด)

 3. กำหนดวันประชุมคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติโครงการวันที่  5 เมษายน  2565

ก.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนแผนงานโครงการ PA กองทุนตำบลชะมวง จ.พัทลุง(สมนึก)29 มีนาคม 2565
29
มีนาคม 2565รายงานจากพื้นที่ โดย tweet
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมเชิงปฏิบัติการ
      - ทบทวนแผนงานกิจกรรมทางกาย
      - ปรับ/พัฒนาโครงการ
      - กำหนดวันอนุมัติโครงการ

ผู้เข้าร่วมประชุม
กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม 7 คน ระบุ ..(  เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบกองทุน1/ผู้เขียนโครงการ 5/คณะทำงาน1)

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. แผนกิจกรรมทางกาย ได้รับการทบทวนและปรับข้อข้อมูลให้มีความน่าเชื่อถือ อ้างอิงที่มาของข้อมูลสำคัญจาก HDC on Cloud กำหนดโครงการที่ควรดำเนินการให้สอดคล้องกับสถานะการณ์
 2. โครงการได้รับการปรับแก้ และพัฒนาให้มีกิจกรรมสู่ผลลัพธ์ (จำนวน 5 โครงการ ๆ ละ 300 บาท เป็นเงิน 1500 บาท) 2.1 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัย ตำบลชะมวง
  2.2 ขยับกาย สบายชีวี ลูกหยีมีสุข ตำบลชะมวง
  2.3 โครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยหลัก 3 อ ศพด.หยีใน ตำบลชะมวง
  2.4 โครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยหลัก 3 อ ศพด.ชายคลอง ตำบลชะมวง
  2.5 โครงการอสม. ชวนขยับ กระชับหุ่น ตำบลชะมวง
 3. กำหนดวันประชุมคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติโครงการวันที่ 1 เมษายน 2565
ก.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนแผนงานโครงการ PA กองทุนตำบลทุ่งนารี จ.พัทลุง(เสงี่ยม)28 มีนาคม 2565
28
มีนาคม 2565รายงานจากพื้นที่ โดย tweet
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

พี่เลี้ยงลงติดตามเพื่อทบทวนแผนงาน/โครงการ ของกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต. ทุ่งนารี  โดยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
      - ทบทวนแผนงานกิจกรรมทางกาย
      - ปรับ/พัฒนาโครงการ
      - กำหนดวันอนุมัติโครงการ

ผู้เข้าร่วมประชุม  กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม  ๑๓ คน ประกอบด้วย พี่เลี้ยงกองทุน/เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบกองทุน/ ผู้เขียนโครงการ/เจ้าหน้าที่สำนักปลัด/ชมรมผู้สูงอายุ/ครูศูนย์เด็กเล็ก

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. แผนกิจกรรมทางกาย ได้รับการทบทวนและปรับข้อข้อมูลให้มีความน่าเชื่อถือ อ้างอิงที่มาของข้อมูลสำคัญจาก HDC on Cloud กำหนดโครงการที่ควรดำเนินการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ปัญหาของพื้นที่ และความต้องการของพื้นที่

 2. โครงการได้รับการปรับแก้ และพัฒนาให้มีกิจกรรมสู่ผลลัพธ์ จำนวน 1 โครงการ คือ
  2.1 โครงการเดิน ปัดวาด แกว่ง เพื่อสุขภาพดีในผู้สูงอายุบ้านต้นส้าน ม.8 ต.ทุ่งนารี

โครงการอื่นๆ ตามแผนงาน/โครงการแนวทางการติดตามและประเมินผลโครงการ ปี 2565 ซึ่งชุดอนุกรรมการได้พิจารณา เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม 2565 ได้อนุมัติในหลักการ และให้ผู้เขียนโครงการมาปรับรายละเอียดบางส่วน รวมกิจกรรมการดำเนินงาน
3. กำหนดวันประชุมคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติโครงการ วันที่ 29 มีนาคม 2565

ก.5/1 ยกร่างบูรณาการแผนกิจกรรมทางกายร่วมกับ พชอ. ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง28 มีนาคม 2565
28
มีนาคม 2565รายงานจากพื้นที่ โดย tweet
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

08.30 ผู้เข้าประชุมลงทะเบียน ที่ประชุมเตรียมความพร้อม
09.00 นางสาวธมล มงคลศิลป์ คณะทำงานพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ จังหวัดพัทลุงตามคำสั่งสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 12 สงขลา กล่าวรายงานต่อประธานในที่ประชุม     นายชลิต เกตุแสง สาธารณสุขอำเภอศรีนครินทร์ ผู้แทนประธานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอศรีนครินทร์ เป็นประธานการประชุมกล่าวเปิดการการประชุมยกร่างแผนบูรณาการงานส่งเสริมกิจกรรมทางกายระดับ พชอ. และนำเสนอแนวทางการขับเคลื่อนงานของพชอ.ศรีนครินทร์
09.30 นายสมนึก นุ่นด้วง ประธานคณะทำงานพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่จังหวัดพัทลุง แนวทายกร่างแผนบูรณงการขับเคลื่อนแผนงานส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับตำบล และข้อมูลกิจกรรม
ทางกายระดับประเทศในภาวะการระบาดของโรคโคโรน่าไวรัส 19
10.00 พักรับประทานอาหารว่าง
10.20 นายไพทูรย์ ทองสม(ผู้รับผิดชอบโครงการ Node Flag Ship จ.พัทลุง) และนายสมนึก นุ่นด้วง เป็น Facilitator อำนวยการให้ที่ประชุมร่วมกันยกร่างแผนบูรณาการงานส่งเสริมกิจกรรมทางกายระดับ พชอ.
12.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 นายไพทูรย์ ทองสม และนายสมนึก นุ่นด้วง เป็น Facilitator อำนวยการให้ที่ประชุมร่วมกันาการงานส่งเสริมกิจกรรมทางกายระดับ พชอ.
14.30 พักรับประทานอาหารว่าง
14.50 อภิปราย/ซักถาม ตอบคำถามโดยคณะทำงานพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ จังหวัดพัทลุง/ปิดการประชุมโดย ประธานที่ประชุม

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. ผู้เข้าร่วมประชุม 23 คน
 2. ผู้เข้าร่วมประชุมได้รู้และเข้าใจกระบวนการ และร่วมจัดทำแผน
 3. ได้ ยกร่างแผนบูรณาการงานส่งเสริมกิจกรรมทางกายระดับ พชอ. ศรีนครินทร์ (อ้างอิงแผนอำเภอศรีครีนทร์ในเว็บกองทุน)https://localfund.happynetwork.org/project/planning/129795
ก.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนแผนงานโครงการ PA กองทุนตำบลฝาละมี จ.พัทลุง(เสงี่ยม)26 มีนาคม 2565
26
มีนาคม 2565รายงานจากพื้นที่ โดย tweet
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมเชิงปฏิบัติการ
      - ทบทวนแผนงานกิจกรรมทางกาย
      - ปรับ/พัฒนาโครงการ
      - กำหนดวันอนุมัติโครงการ

ผู้เข้าร่วมประชุม
กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม  ๗ คน ประกอบด้วย พี่เลี้ยงกองทุน/เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบกองทุน/ ผู้เขียนโครงการ/เจ้าหน้าที่สำนักปลัด/ชมรมผู้สูงอายุ/ครูศูนย์เด็กเล็ก

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. แผนกิจกรรมทางกาย ได้รับการทบทวนและปรับข้อข้อมูลให้มีความน่าเชื่อถือ อ้างอิงที่มาของข้อมูลสำคัญจาก HDC on Cloud กำหนดโครงการที่ควรดำเนินการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ปัญหาของพื้นที่ และความต้องการของพื้นที่

 2. โครงการได้รับการปรับแก้ และพัฒนาให้มีกิจกรรมสู่ผลลัพธ์ จำนวน ๗ โครงการ คือ
  2.1  โครงการเพิ่มการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอในเด็กและวัยรุ่น โรงเรียนวัดบางขวน
  2.2 โครงการพัฒนากิจกิจกรรมทางกายเด็กปฐมวัย ตำบลฝาละมี
  ๒.๓ โครงการเพิ่มการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอในกลุ่มประชาชนทั่วไป หมู่ที่ ๑ ต.ฝาละมี
  ๒.๔ โครงการเต้น เล่น กีฬา นำพาสุขภาพดี บ้านแหลมไก่ผู้
  ๒.๕ โครงการออกกำลังกาย ในชุมชนบ้านบางขวน
  ๒.๖ โครงการขยับกาย เต้น เล่นกีฬา เพื่อสุขภาพ หมู่ที่ ๒ ต.ฝาละมี
  ๒.๗ โครงการออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพดี ของประชาชนชุมชน หมู่ที่ ๕  ต.ฝาละมี

ซึ่งชุดอนุกรรมการได้พิจารณา  เมื่อวันที่ 30  มกราคม 2565  ได้อนุมัติในหลักการ  และให้ผู้เขียนโครงการมาปรับรายละเอียดบางส่วน  รวมกิจกรรมการดำเนินงาน

 1. กำหนดวันประชุมคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติโครงการ วันที่  ๒๒  เมษายน  2565
ก.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนแผนงานโครงการ PA กองทุนตำบลดอนทราย จ.พัทลุง(เสงี่ยม)25 มีนาคม 2565
25
มีนาคม 2565รายงานจากพื้นที่ โดย tweet
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมเชิงปฏิบัติการ
  - ทบทวนแผนงานกิจกรรมทางกาย
  - ปรับ/พัฒนาโครงการ
  - กำหนดวันอนุมัติโครงการ
ผู้เข้าร่วมประชุม
กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม ๗ คน ประกอบด้วย พี่เลี้ยงกองทุน/เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบกองทุน/ ผู้เขียนโครงการ 2/เจ้าหน้าที่สำนักปลัด/ชมรมผู้สูงอายุ/ครูศูนย์เด็กเล็ก

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. แผนกิจกรรมทางกาย ได้รับการทบทวนและปรับข้อข้อมูลให้มีความน่าเชื่อถือ อ้างอิงที่มาของข้อมูลสำคัญจาก HDC on Cloud กำหนดโครงการที่ควรดำเนินการให้สอดคล้องกับสถานะการณ์
 2. โครงการได้รับการปรับแก้ และพัฒนาให้มีกิจกรรมสู่ผลลัพธ์ จำนวน 2 โครงการ คือ
  2.1 โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอนทราย
  2.2 โครงการออกกำลังกาย สบายชีวี เพื่อสุขภาพดี ตำบลฝาละมี
  ซึ่งชุดอนุกรรมการได้พิจารณา เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2565 ได้อนุมัติในหลักการ และให้ผู้เขียนโครงการมาปรับรายละเอียดบางส่วน รวมกิจกรรมการดำเนินงาน

 3. กำหนดวันประชุมคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติโครงการ วันที่ 8 เมษายน 2565

ก.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนแผนงานโครงการ PA กองทุนตำบลนาท่อม จ.พัทลุง(กชกานต์)24 มีนาคม 2565
24
มีนาคม 2565รายงานจากพื้นที่ โดย tweet
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมเชิงปฏิบัติการ
      - ทบทวนแผนงานกิจกรรมทางกาย
      - ปรับ/พัฒนาโครงการ
      - กำหนดวันอนุมัติโครงการ
ผู้เข้าร่วมประชุม  กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม 3 คน  (เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบกองทุน/ ครูผู้เขียนโครงการ /พี่เลี้ยง)

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. แผนกิจกรรมทางกาย ได้รับการทบทวนและปรับข้อมูลให้มีความน่าเชื่อถือ อ้างอิงที่มาของข้อมูลสำคัญจาก HDC on Cloud กำหนดโครงการที่ควรดำเนินการให้สอดคล้องกับสถานะการณ์
 2. โครงการได้รับการปรับแก้ และพัฒนาให้มีกิจกรรมสู่ผลลัพธ์ จำนวน 1 โครงการ
            2.1 โครงการอาทิตย์ละวัน ถีบๆปั่นๆ เรียนรู้บ้านฉัน ตำบลนาท่อม
 3. กำหนดวันประชุมคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติโครงการวันที  4 เมษายน 2565
ก.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนแผนงานโครงการ PA กองทุนตำบลจองถนน จ.พัทลุง(วลัยพร)22 มีนาคม 2565
22
มีนาคม 2565รายงานจากพื้นที่ โดย tweet
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมเชิงปฏิบัติการ
  - ทบทวนแผนงานกิจกรรมทางกาย
  - ปรับ/พัฒนาโครงการ

ผู้เข้าร่วมประชุม กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม 6 คน คือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบกองทุน แกนนำในชุมชน 3 คน และพี่เลี้ยง 2 คน

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. แผนกิจกรรมทางกาย ได้รับการทบทวนและปรับข้อข้อมูลให้มีความน่าเชื่อถือ อ้างอิงที่มาของข้อมูลสำคัญจาก HDC on Cloud กำหนดโครงการที่ควรดำเนินการให้สอดคล้องกับสถานะการณ์

 2. โครงการยังไม่มีการเสนอโครงการเนื่องจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการได้ย้ายไปอยู่ที่ทำงานแห่งใหม่  ขาดคนขับเคลื่อนกองทุน  ได้ประสานทางคณะผู้บริหารกองทุนได้ส่งเจ้าหน้าที่มารับผิดชอบและได้ดำเนินการทำความเข้าใจกับน้องที่ได้รับผิดชอบงาน  โดยให้เร่งดำเนินการสร้างความเข้าใจกับหน่วยขอรับงบประมาณ ทั้งแผนกิจกรรมทางกาย  และแผนงานอื่น  ให้รวดเร็วที่สุด

 3. กำหนดวันประชุมคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติโครงการ ประมาณต้นเดือนเมษายน พ.ศ.2565

ก.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนแผนงานโครงการ PA กองทุนตำบลท่ามะเดื่อ จ.พัทลุง(วลัยพร)21 มีนาคม 2565
21
มีนาคม 2565รายงานจากพื้นที่ โดย tweet
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมเชิงปฏิบัติการ
  - ทบทวนแผนงานกิจกรรมทางกาย

ผู้เข้าร่วมประชุม กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม .3.. คน ดังนี้
1.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบกองทุน
2. พี่เลี้ยง

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. แผนกิจกรรมทางกาย ได้รับการทบทวนและปรับข้อข้อมูลให้มีความน่าเชื่อถือ อ้างอิงที่มาของข้อมูลสำคัญจาก HDC on Cloud กำหนดโครงการที่ควรดำเนินการให้สอดคล้องกับสถานะการณ์
 2. โครงการได้รับการอนุมัติแล้ว จำนวน …8 โครงการ จึงไม่มีการปรับแก้
  2.1โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย
  2.2 โครงการส่งเสิมสุขภาพผู้สูงอายุ
  2.3โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย ไม้พลอง มโนราห์
  2.4โครงการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ
  2.5โครงการพัฒนาทักษะการเล่นกีฬาตะกร้อ
  2.6 โครงการพัฒนากีฬ ยกน้ำหนัก เพื่อความเป็นเลิศ
  2.7โครงการสนับสนุนและส่งเสริมการเล่นกีฬามวยไทย
  2.8โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพด้วยแอโรบิค
 3. โครงการทั้ง 8โครงการ ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการอนุมัติโครงการให้กับหน่วยขอรับสนับสนุนงบประมาณทั้ง 8 โครงการแล้ว
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมทางกายเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา21 มีนาคม 2565
21
มีนาคม 2565รายงานจากพื้นที่ โดย ธนพนธ์ จรสุวรรณ
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมทางกายกองทุนต้นแบบกับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต (พชอ.)

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผู้เข้าร่วมประชุมจาก พชอ. 21 คน
ผู้เข้าร่วมประชุมจาก กองทุนตำบล 29 คน.
ผู้เข้าร่วมประชุมจากผู้ขอรับทุน 15 คน
โครงการกิจกรรมต้นแบบเพื่อทำสารคดีเรื่องเล่า 12 โครงการ

ก.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนแผนงานโครงการ PA กองทุนตำบลโคกม่วง จ.พัทลุง(วลัยพร)20 มีนาคม 2565
20
มีนาคม 2565รายงานจากพื้นที่ โดย tweet
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมเชิงปฏิบัติการ
  - ทบทวนแผนงานกิจกรรมทางกาย

ผู้เข้าร่วมประชุม กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม 3 คน ดังนี้ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบกองทุน /พี่เลี้ยง2

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. แผนกิจกรรมทางกาย ได้รับการทบทวนและปรับข้อข้อมูลให้มีความน่าเชื่อถือ อ้างอิงที่มาของข้อมูลสำคัญจาก HDC on Cloud กำหนดโครงการที่ควรดำเนินการให้สอดคล้องกับสถานะการณ์
 2. โครงการได้รับการอนุมัติไปแล้วทั้งหมด จึงไม่มีโครงการที่ปรับแก้

 3. กำหนดการอนุมัติโครงการ   ได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติงบประมาณไปเรียบร้อยแล้ว เข้าระยะกำลังดำเนินโครงการอยู่

ก.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนแผนงานโครงการ PA กองทุนตำบลเขาชัยสน จ.พัทลุง(วลัยพร)19 มีนาคม 2565
19
มีนาคม 2565รายงานจากพื้นที่ โดย tweet
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมเชิงปฏิบัติการ
  - ทบทวนแผนงานกิจกรรมทางกาย
  - ปรับ/พัฒนาโครงการ
  - กำหนดวันอนุมัติโครงการ
ผู้เข้าร่วมประชุม กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม 5 คน ดังนี้
    1.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบกองทุน 1 คน
    2.ผู้ขอรับสนับสนุนโครงการ  3 คน
    3 พี่เลี้ยง 1 คน

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. แผนกิจกรรมทางกาย ได้รับการทบทวนและปรับข้อข้อมูลให้มีความน่าเชื่อถือ อ้างอิงที่มาของข้อมูลสำคัญจาก HDC on Cloud กำหนดโครงการที่ควรดำเนินการให้สอดคล้องกับสถานะการณ์
 2. โครงการได้รับการปรับแก้ และพัฒนาให้มีกิจกรรมสู่ผลลัพธ์ จำนวน …3… โครงการ

  2.1โครงการขยับกาย สบายชีวี โรงเรียนวัดหัวเขาชัยสน  ผู้รับผิดชอบโครงการ โรงเรียนวัดหัวเขาชัยสน
  2.2 โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ ใส่ใจสุขภาพ  ผู้รับผิดชอบโครงการ สภาเด็กและเยาวชน
  2.3โครงการเพิ่มการออกกำลังกายในชุมชน  ผู้รับผิดชอบโครงการ  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3

 1. กำหนดวันประชุมคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติโครงการ ประมาณต้นเดือนเมษายน พ.ศ.2565
ประชุมจัดท าแผน แลกเปลี่ยน เรียนรู้ โครงการยกระดับการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ (PA) ปี 2565 เขต 12 สงขลา18 มีนาคม 2565
18
มีนาคม 2565รายงานจากพื้นที่ โดย ดวงดาว อุปสิทธิ์
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

.

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

.

ก.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนแผนงานโครงการ PA กองทุนตำบลกงหรา จ.พัทลุง(อ่ารีด)18 มีนาคม 2565
18
มีนาคม 2565รายงานจากพื้นที่ โดย tweet
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมเชิงปฏิบัติการ
      - ทบทวนแผนงานกิจกรรมทางกาย
      - ปรับ/พัฒนาโครงการ
      - กำหนดวันอนุมัติโครงการ
ผู้เข้าร่วมประชุม
กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม 5 คน ระบุ ..(  เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบกองทุน/ผู้ดูแลเด็ก ศพด./ ผู้เขียนโครงการ/พนักงานจ้าง /คณะทำงาน )

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. แผนกิจกรรมทางกาย ได้รับการทบทวนและปรับข้อข้อมูลให้มีความน่าเชื่อถือ อ้างอิงที่มาของข้อมูลสำคัญจาก HDC on Cloud กำหนดโครงการที่ควรดำเนินการให้สอดคล้องกับสถานะการณ์
 2. โครงการได้รับการปรับแก้ และพัฒนาให้มีกิจกรรมสู่ผลลัพธ์ จำนวน 1 โครงการ (ระบุ...)
    2.1 ส่งเสริมกิจกรรมททางกายที่เพียงพอในผู้สูงอายุ ตำบลกงหรา
 3. กำหนดวันประชุมคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติโครงการ เมษายน 2565
ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินกิจกรรมทางกายและกำหนดพื้นที่เรียนรู้ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา17 มีนาคม 2565
17
มีนาคม 2565รายงานจากพื้นที่ โดย ธนพนธ์ จรสุวรรณ
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ลงพื้นที่กองทุนต้นแบบตำบลขุนตัดหวาย ท่าหมอไทร น้ำขาว ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินกิจกรรมทางกาย
เตรียมความพร้อมพื้นที่กำหนดเรียนรู้ ลงสถานที่จริง

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 29 คน
กำหนดเป็นพื้นที่เรียนรู้กิจกรรมทางกาย

อบรมเชิงปฏิบัติการระบบการพัฒนาโครงการ Online ผ่านทาง Website รุ่นที่ 1 อำเภอรามัน จังหวัดยะลา16 มีนาคม 2565
16
มีนาคม 2565รายงานจากพื้นที่ โดย nuriyah
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมคณะทำงาน
กำหนดแผนในการกำหนดกิจกรรม ดำเนินกิจกรรมตามแผนที่ได้วางไว้ ประเมินและติดตามผลการดำเนินกิจกรรม

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย - ทีมพี่เลี้ยงจังหวัด จำนวน 3 คน - จนท.ผู้รับผิดชอบงานกองทุนละ1 คน * 3กองทุน จำนวน 3 คน
- จนท.คีย์ข้อมูลกองทุนกองทุนละ1 คน * 3กองทุน จำนวน 3 คน - ผู้ขอรับทุนจำนวน กองทุนละ 3 คน3 กองทุน  = 9  คน ร่วม กองทุนละ 5 คน3 กองทุน +พี่เลี้ยง 3 คน = 18 คน

ก.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนแผนงานโครงการ PA กองทุนตำบลลำสินธุ์ จ.พัทลุง(กชกานต์)16 มีนาคม 2565
16
มีนาคม 2565รายงานจากพื้นที่ โดย tweet
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมเชิงปฏิบัติการ
  - ทบทวนแผนงานกิจกรรมทางกาย
  - ปรับ/พัฒนาโครงการ
  - กำหนดวันอนุมัติโครงการ
ผู้เข้าร่วมประชุม กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม 4 คน (เจ้าหน้าที่กองทุน/จนท.ตัวแทนฯผู้เขียนโครงการ /พี่เลี้ยง2)

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. แผนกิจกรรมทางกาย ได้รับการทบทวนและปรับข้อมูลให้มีความน่าเชื่อถือ อ้างอิงที่มาของข้อมูลสำคัญจาก HDC on Cloud กำหนดโครงการที่ควรดำเนินการให้สอดคล้องกับสถานะการณ์
 2. โครงการได้รับการปรับแก้ และพัฒนาให้มีกิจกรรมสู่ผลลัพธ์ จำนวน 1โครงการ
    2.1โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายที่เพียงพอและผสมผสานวัฒกรรมชุมชนตำบลลำสินธุ์เพื่อสุขภาพที่ดี
 3. กำหนดวันประชุมคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติโครงการวันที 26 มีนาคม 2565
ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินกิจกรรมทางกายและกำหนดพื้นที่เรียนรู้ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา16 มีนาคม 2565
16
มีนาคม 2565รายงานจากพื้นที่ โดย ธนพนธ์ จรสุวรรณ
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ลงพื้นที่กองทุนต้นแบบตำบลจะโหนง นาหว้า ป่าชิง ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินกิจกรรมทางกาย
เตรียมความพร้อมพื้นที่กำหนดเรียนรู้

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 18 คน
กำหนดเป็นพื้นที่เรียนรู้กิจกรรมทางกาย

ติดตามผลการดำเนินงานของกองทุนตามแผนงานที่เสนอขอรับทุน15 มีนาคม 2565
15
มีนาคม 2565รายงานจากพื้นที่ โดย marokee vohleng
 • ร่วมติดตามกองทุนอ.ยะหริ่ง
 • ร่วมติดตามกองทุนอ.ยะหริ่ง
 • ร่วมติดตามกองทุนอ.เมืองปัตตานี
 • ร่วมติดตามกองทุนอ.เมืองปัตตานี
 • ร่วมติดตามกองทุนอ.เมืองปัตตานี
 • วิทยากรติดตามแผนงาน
 • จนท.กองทุนฟังอย่างตั้งใจ
 • วิทยากรติดตามแผนงาน
 • พี่เลี้ยงชี้แจงวัตถุประสงค์
 • จนท.กองทุนฟังอย่างตั้งใจ
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

การตรวจสอบข้อมูลแผนงาน PA ของกองทุนฯผ่าน Website
แก้ไขข้อมูลแผนงาน PA  และโครงการ PA ที่ผ่านการอนุมัติแล้วWebsite

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

วันที่ 15  มีนาคม  2565
          ณ สถานที่ประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศดาดีการตำบลดอนรัก อ.หนองจิก จ.ปัตตานี เวลา 9.00  นายมะรอกี  เวาะเลง พี่เลี้ยงจังหวัดปัตตานี ได้กล่าวต้อนรับและชี้แจงรายละเอียดติดตามงานกิจกรรมทางกาย ของกองทุนจังหวัดปัตตานี โดยกองทุนที่ยังไม่อนุมัติโครงการคือ กองทุนบางตาวา กองทุนคอลอตันหยง กองทุนตาลีอายร์  โดยกองทุนดังกล่าวจะเร่งอนุมัติให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2565 นี้           เวลา 9.15 น.นายอับดุลรอซัค กุลตามาและนายแวอูเซ็ง  แวสาและ พี่เลี้ยงระดับจังหวัด เปิดข้อมูลงานแผนงาน PA ผ่านเว็บไซต์ตั้งแต่ช่วงเวลา 9:15  น. จนถึงเวลา 12:00 น             โดยให้แต่ละกองทุนเพิ่มเติมข้อมูล ดังนี้ 1.กองทุนปูยุด      เพิ่มเติมตัวจำนวนตัวเลขในสถานการณ์ 2.กองทุนตาลีอายร์  เพิ่มรายละเอียดจำนวนประชากรและเพิ่มโครงการที่ควรได้รับงบประมาณ 3.กองทุนปุโละปุโย  เพิ่มรายละเอียดจำนวนประชากรและเพิ่มโครงการที่ควรได้รับงบประมาณ 4.กองทุนตันหยงลุโละ เพิ่มรายละเอียดจำนวนประชากร 5.กองทุนตะลุโบะ  เพิ่มรายละเอียดจำนวนประชากร 6.กองทุนเทศบาลตำบลหนองจิก  เพิ่มรายละเอียดจำนวนประชากร 7.กองทุนบางตาวา  เพิ่มรายละเอียดจำนวนประชากร 8.กองทุนยาบี  เพิ่มรายละเอียดจำนวนประชากร 9.กองทุนคอลอฯ  เพิ่มรายละเอียดจำนวนประชากร และคำนวณเป็นจุดทศนิยม 10.กองทุนตะโละกาโปร์  เพิ่มรายละเอียดจำนวนประชากร

  เวลา 13.30  ช่วงภาคบ่ายวิทยากรให้ผู้รับการอบรมหาข้อมูลประชากรจากโปรแกรม HDC รายตำบลเพื่อใช้ในการกรอกข้อมูลสถารการณ์ต่อไป โดยมีวิทยากรคอยให้คำปรึกษาและแนะนำ สุดท้ายก่อนจะปิดการประชุมได้ให้ทุกกองทุนสามารถข้อมูลเพิ่มเติม ในกองทุนตัวเองให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มีนาคม 2565 โดยมีพี่เลี้ยงช่วยตรวจสอบและเช็คความเรียบร้อย

          เวลา 16.00 นายมะรอกี  เวาะเลง พี่เลี้ยงจังหวัดปัตตานี กล่าวขอบคุณและปิดการประชุม

ก.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนแผนงานโครงการ PA กองทุนตำบลบ้านนา จ.พัทลุง(กชกานต์)15 มีนาคม 2565
15
มีนาคม 2565รายงานจากพื้นที่ โดย tweet
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมเชิงปฏิบัติการ
  - ทบทวนแผนงานกิจกรรมทางกาย
  - ปรับ/พัฒนาโครงการ
  - กำหนดวันอนุมัติโครงการ
ผู้เข้าร่วมประชุม กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม 5 คน
(เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบกองทุน/สวัสดิการชุมชนผู้เขียนโครงการ / จนท.ตัวแทนฯผู้เขียนโครงการ พี่เลี้ยง 2)

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. แผนกิจกรรมทางกาย ได้รับการทบทวนและปรับข้อมูลให้มีความน่าเชื่อถือ อ้างอิงที่มาของข้อมูลสำคัญจาก HDC on Cloud กำหนดโครงการที่ควรดำเนินการให้สอดคล้องกับสถานะการณ์
 2. โครงการได้รับการปรับแก้ และพัฒนาให้มีกิจกรรมสู่ผลลัพธ์ จำนวน 2 โครงการ
  2.1 โครงการเพิ่มการมีกิจกรรมที่เพียงพอในผู้ใหญ่(วัยทำงาน)
  2.2 โครงการวิทยาลัยผู้สูงอายุเพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะแบบองค์รวม
 3. กำหนดวันประชุมคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติโครงการ วันที 25 มีนาคม 2565
ก.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนแผนงานโครงการ PA กองทุน ทม.เมือง จ.พัทลุง(ธมล)15 มีนาคม 2565
15
มีนาคม 2565รายงานจากพื้นที่ โดย tweet
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมเชิงปฏิบัติการ
  - ทบทวนแผนงานกิจกรรมทางกาย
  - ปรับ/พัฒนาโครงการ
  - กำหนดวันอนุมัติโครงการ
ผู้เข้าร่วมประชุม กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม .2.. คน ดังนี้ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบกองทุน และพี่เลี้ยง

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. แผนกิจกรรมทางกาย ได้รับการทบทวนและปรับข้อข้อมูลให้มีความน่าเชื่อถือ อ้างอิงที่มาของข้อมูลสำคัญจาก HDC on Cloud กำหนดโครงการที่ควรดำเนินการให้สอดคล้องกับสถานะการณ์
 2. โครงการได้รับการปรับแก้ และพัฒนาให้มีกิจกรรมสู่ผลลัพธ์ จำนวน …-… โครงการ (ระบุชื้อโครงการ)
 3. กำหนดวันประชุมคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติโครงการ  ไม่กำหนดเนื่องจากโครงการได้ผ่านการอนุมัติแล้ว
ก.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนแผนงานโครงการ PA กองทุนตำบลเขาย่า จ.พัทลุง(อมรรัตน์)15 มีนาคม 2565
15
มีนาคม 2565รายงานจากพื้นที่ โดย tweet
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมเชิงปฏิบัติการ
  - ทบทวนแผนงานกิจกรรมทางกาย
  - ปรับ/พัฒนาโครงการ
  - กำหนดวันอนุมัติโครงการ

ผู้เข้าร่วมประชุม กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม 6 คน ประกอบด้วย พี่เลี้ยงกองทุน /ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล/เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบกองทุน/ ผู้นวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโหล๊ะเร็ด / นักวิชาการสาธารณสุขอำเภอ /นักศึกษาฝึกงาน

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. แผนกิจกรรมทางกาย ได้รับการทบทวนและปรับข้อข้อมูลให้มีความน่าเชื่อถือ อ้างอิงที่มาของข้อมูลสำคัญจาก HDC on Cloud ของ  สสจ.พัทลุง  กำหนดโครงการที่ควรดำเนินการให้สอดคล้องกับสถานการณ์
 2. โครงการได้รับการปรับแก้ และพัฒนาให้มีกิจกรรมสู่ผลลัพธ์ จำนวน 4 โครงการ คือ
    2.1 โครงการผักงาม  สวนสวย  สุขภาพดี  ชีวีสดใส
  2.2 โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายนักเรียนโรงเรียนบ้านโพรงงู
  2.3  แค่ขยับก็สร้างสุขทุกครอบครัว
  2.4  ขยับกายสบายชีวี  เพื่อสุขภาพที่ดีทั้งกายใจ  โรงเรียนอนุบาลศรีบรรพต
 3. กำหนดวันประชุมคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติโครงการวันที่  29  มีนาคม  2565
ก.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนแผนงานโครงการ PA กองทุนตำบลคลองเฉลิม จ.พัทลุง(อ่ารีด)15 มีนาคม 2565
15
มีนาคม 2565รายงานจากพื้นที่ โดย tweet
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

พี่เลี้ยงลงติดตามเพื่อทบทวนแผนงาน/โครงการ ของกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลคลองเฉลิม โดยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
  - ทบทวนแผนงานกิจกรรมทางกาย
  - ปรับ/พัฒนาโครงการ
  - กำหนดวันอนุมัติโครงการ

ผู้เข้าร่วมประชุม กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม 5 คน ประกอบด้วย พี่เลี้ยงกองทุน /เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบกองทุน/ ผู้ช่วยธุรการ /นิติกร / และพนักงานจ้าง

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. แผนกิจกรรมทางกาย ได้รับการทบทวนและปรับข้อข้อมูลให้มีความน่าเชื่อถือ อ้างอิงที่มาของข้อมูลสำคัญจาก HDC on Cloud กำหนดโครงการที่ควรดำเนินการให้สอดคล้องกับสถานการณ์

 2. โครงการได้รับการปรับแก้ และพัฒนาให้มีกิจกรรมสู่ผลลัพธ์ จำนวน 3 โครงการ คือ
  2.1 โครงการการออกกำลังกาย สบายชีวี วิถีคนทำงาน ประจำปี 2565
  2.2 โครงการกิจกรรมทางกายในเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองเฉลิม ประจำปี 2565
  2.3 โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายที่เพียงพอในเด็ก 5-12 ปี ศุนย์อบรมศาสนาและจริยธรรมมัสยิดยามินอุ้ลอิสลาม

 3. กำหนดวันประชุมคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติโครงการวันที่ 29 มีนาคม 2565
ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินกิจกรรมทางกายและกำหนดพื้นที่เรียนรู้ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา15 มีนาคม 2565
15
มีนาคม 2565รายงานจากพื้นที่ โดย ธนพนธ์ จรสุวรรณ
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมกองทุนต้นแบบร่วมกันทุกกองทุน ณ ห้องประชุมชวาวงศ์ ที่ว่าการอำเภอจะนะ
กองทุนแต่ละแห่งรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการกิจกรรมทางกาย
กองทุนกำหนดพื้นที่เรียนรู้ ที่สามารถกำหนดเป็นพื้นที่ต้นแบบได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างกองทุน
ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 32 คน
พื้นที่ต้นแบบมีความพร้อมในการกำหนดเป็นศูนย์เรียนรู้ได้ 8 กองทุน

ก.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนแผนงานโครงการ PA กองทุนตำบลคลองทรายขาว จ.พัทลุง(อ่ารีด)14 มีนาคม 2565
14
มีนาคม 2565รายงานจากพื้นที่ โดย tweet
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมเชิงปฏิบัติการ
      - ทบทวนแผนงานกิจกรรมทางกาย
      - ปรับ/พัฒนาโครงการ
      - กำหนดวันอนุมัติโครงการ
ผู้เข้าร่วมประชุม
กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม 5 คน ระบุ ..( เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบกองทุน/ผู้เขียนโครงการ 3 คน/โครงการ / คณะทำงาน )

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. แผนกิจกรรมทางกาย ได้รับการทบทวนและปรับข้อข้อมูลให้มีความน่าเชื่อถือ อ้างอิงที่มาของข้อมูลสำคัญจาก HDC on Cloud กำหนดโครงการที่ควรดำเนินการให้สอดคล้องกับสถานะการณ์
 2. โครงการได้รับการปรับแก้ และพัฒนาให้มีกิจกรรมสู่ผลลัพธ์ จำนวน 3 โครงการ (ระบุ...)   2.1 โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพในประชาชนทั่วไป หมู่ที่ 8 บ้านหน้าวัง   2.2 โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายด้วยกีฬาฟุตบอลพื่อสุขภาพในเด็กตำบลคลองทรายขาว   2.3 โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายด้วยการเดิน-วิ่ง ในเด็กและวัยรุ่น 5-17 ปี
 3. กำหนดวันประชุมคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติโครงการวันที่ 24 มีนาคม 2565
ก.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนแผนงานโครงการ PA กองทุนตำบลอ่างทอง จ.พัทลุง(กชกานต์)14 มีนาคม 2565
14
มีนาคม 2565รายงานจากพื้นที่ โดย tweet
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมเชิงปฏิบัติการ
  - ทบทวนแผนงานกิจกรรมทางกาย
  - ปรับแผนงานกิจกรรมทางกาย ผู้เข้าร่วมประชุม กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม 4 คน (เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบกองทุน/ปลัดเทศบาล/พี่เลี้ยง2)

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. แผนกิจกรรมทางกาย ได้รับการทบทวนและปรับข้อข้อมูลให้มีความน่าเชื่อถือ อ้างอิงที่มาของข้อมูลสำคัญจาก HDC on Cloud กำหนดโครงการที่ควรดำเนินการให้สอดคล้องกับแผน
 2. (โครงการอนุมัติไปหมดแล้ว)
ก.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนแผนงานโครงการ PA กองทุนตำบลนาโหนด จ.พัทลุง(ธมล)14 มีนาคม 2565