สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนกิจกรรมทางกายเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ร่วมกับ พชอ. อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

กิจกรรม : ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนกิจกรรมทางกายเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ร่วมกับ พชอ. อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
วันที่ 01/03/2022 - 01/03/2022
งบประมาณที่ตั้งไว้ 27,500.00 บาท
กลุ่มเป้าหมาย 68 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย จนท.กองทุน
คณะกรรมการกองทุน
พชอ.
รพ.สต.
รายละเอียดกิจกรรม :