สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

อบรมเชิงปฏิบัติการระบบการพัฒนาโครงการ Online ผ่านทาง Website รุ่นที่ 1 อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

กิจกรรม : อบรมเชิงปฏิบัติการระบบการพัฒนาโครงการ Online ผ่านทาง Website รุ่นที่ 1 อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
วันที่ 26/01/2022 - 26/01/2022
งบประมาณที่ตั้งไว้ 17,140.00 บาท
กลุ่มเป้าหมาย 33 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย - ทีมพี่เลี้ยงจังหวัด จำนวน 3 คน
- จนท.ผู้รับผิดชอบงานกองทุนละ1 คน * 6กองทุน จำนวน 6 คน
- จนท.คีย์ข้อมูลกองทุนกองทุนละ1 คน * 6กองทุน จำนวน 6 คน
- ผู้ขอรับทุนจำนวน กองทุนละ 3 คน*6 กองทุน = 18 คน
ร่วม กองทุนละ 5 คน*6 กองทุน +พี่เลี้ยง 3 คน = 33 คน
รายละเอียดกิจกรรม :
- ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม 33 คน x 4๐ บ. x 2 มื้อ = 2,640 บาท
- ค่าอาหารเที่ยง 33คน x 10๐ บ. X 1 มื้อ = 3,300 บ.
- ค่าตอบแทนจนท.ประสานงานการประชุม 500 บ.
- ค่าตอบแทนวิทยากร 600 บาท x 6 ชัวโมง
= 3,600 บ.
- ค่าบำรุง ห้องประชุม จำนวน 1 วัน x 500 บาท
= 500 บาท