สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

โครงการยกระดับการขับเคลื่อนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ ปี 2564 เขต 12

ก.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนแผนงานโครงการ PA กองทุนตำบลเขาชัยสน จ.พัทลุง(วลัยพร)19 มีนาคม 2565
19
มีนาคม 2565รายงานจากพื้นที่ โดย tweet
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ประชุมเชิงปฏิบัติการ
  - ทบทวนแผนงานกิจกรรมทางกาย
  - ปรับ/พัฒนาโครงการ
  - กำหนดวันอนุมัติโครงการ
ผู้เข้าร่วมประชุม กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม 5 คน ดังนี้
    1.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบกองทุน 1 คน
    2.ผู้ขอรับสนับสนุนโครงการ  3 คน
    3 พี่เลี้ยง 1 คน

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
  1. แผนกิจกรรมทางกาย ได้รับการทบทวนและปรับข้อข้อมูลให้มีความน่าเชื่อถือ อ้างอิงที่มาของข้อมูลสำคัญจาก HDC on Cloud กำหนดโครงการที่ควรดำเนินการให้สอดคล้องกับสถานะการณ์
  2. โครงการได้รับการปรับแก้ และพัฒนาให้มีกิจกรรมสู่ผลลัพธ์ จำนวน …3… โครงการ

  2.1โครงการขยับกาย สบายชีวี โรงเรียนวัดหัวเขาชัยสน  ผู้รับผิดชอบโครงการ โรงเรียนวัดหัวเขาชัยสน
  2.2 โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ ใส่ใจสุขภาพ  ผู้รับผิดชอบโครงการ สภาเด็กและเยาวชน
  2.3โครงการเพิ่มการออกกำลังกายในชุมชน  ผู้รับผิดชอบโครงการ  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3

  1. กำหนดวันประชุมคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติโครงการ ประมาณต้นเดือนเมษายน พ.ศ.2565