สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนและทบทวนแผนกิจกรรมทางกายระดับพื้นที่ อำเภอสทิงพระ ผ่าน website เขต 12 โดยเพียงขวัญ กาญจนเพ็ญ และนายศุภชัย เผือกผ่อง

กิจกรรม : ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนและทบทวนแผนกิจกรรมทางกายระดับพื้นที่ อำเภอสทิงพระ ผ่าน website เขต 12 โดยเพียงขวัญ กาญจนเพ็ญ และนายศุภชัย เผือกผ่อง
วันที่ 18/11/2021 - 18/11/2021
งบประมาณที่ตั้งไว้ 11,000.00 บาท
กลุ่มเป้าหมาย 20 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานกุงทุนตำบล ในพื้นที่กล่มเป้าหมาย
รายละเอียดกิจกรรม :
-ค่าวิทยากร 2000 บาท
-ค่าคณะทำงาน 2000 บาท
-ค่าเดินทาง 3000 บาท
-ค่าอาหาร 20 คน x 200 บาท = 4000 บาท