สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

กิจกรรมทางกาย จ.พัทลุง

กิจกรรม : กิจกรรมทางกาย จ.พัทลุง
วันที่ 25/01/2022 - 25/01/2022
งบประมาณที่ตั้งไว้ 0.00 บาท
กลุ่มเป้าหมาย 0 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย
รายละเอียดกิจกรรม :