สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

กิจกรรมทำแผนสุขภาพกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ อบต.เกาะสะบ้า อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา

กิจกรรม : กิจกรรมทำแผนสุขภาพกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ อบต.เกาะสะบ้า อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา
วันที่ 01/11/2021 - 01/11/2021
งบประมาณที่ตั้งไว้ 3,720.00 บาท
กลุ่มเป้าหมาย 8 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย
รายละเอียดกิจกรรม :