สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการยกระดับการขับเคลื่อนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ ปี 2564 เขต 12

ประชุมพี่เลี้ยงจังหวัดงาน PA ( พี่เลี้ยงอำเภอหนองจิก , อำเภอเมือง, อำเภอยะหริ่ง)

ประชุมพี่เลี้ยงจังหวัดงาน PA ( พี่เลี้ยงอำเภอหนองจิก , อำเภอเมือง, อำเภอยะหริ่ง)

12 ตุลาคม 2564
marokee vohlengmarokee vohleng
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo มอบหมายงานรับผิดชอบให้พี่เลี้ยงมอบหมายงานรับผิดชอบให้พี่เลี้ยง
  • photo วางแผนการทำงาน PAวางแผนการทำงาน PA
  • photo ประชุมพี่เลี้ยง จ.ปัตตานีประชุมพี่เลี้ยง จ.ปัตตานี
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมและวางแผนการดำเนินงานกิจกรรมทางกาย ( PA )ภาพรวมของจังหวัดปัตตานี พร้อมแบ่งความรับผิดในการดูแลกองทุนให้พี่เลี้ยงแต่ละคน..

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

มีการวางแผนการอบรมกิจกรรมทางกาย ( PA ) ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 64 ถึงเดือนสิงหาคม 2565 รวมทั้งหมด 6 ครั้ง และแบ่งมอบหมายความรับผิดชอบให้กับพี่เลี้ยงดังนี้ 1.นายมะรอกี  เวาะเลง รับผิดชอบกองทุนทต.หนองจิก ,กองทุนคอลอตันหยง ,กองทุนปุโละปุโย 2.นายแวอูเซ็ง  แวสาและ รับผิดชอบกองทุนตำบลตุยง ,กองทุนยาบี ,กองทุนบางตาวา 3.นายอับดุลราซัค กุลตามา  รับผิดชอบกองทุนตำบลยะหริ่ง ,กองทุนตาลีอายร์ ,กองทุนตะโละกาโปร์ 4.นายอาริส  กาซอ รับผิดชอบกองทุนปูยุด ,กองทุนตะลุโบะ ,กองทุนตันหยงลุโละ

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 1,360.00 0.00 0.00 0.00 1,360.00 lock_open