สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

โครงการยกระดับการขับเคลื่อนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ ปี 2564 เขต 12

อบรมจัดพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในพื้นที่ อำเภอบางกล่ำจัดทำแผนและพัฒนาโครงการด้านกิจกรรมทางผ่านระบบกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลบ้านหาร อำเภอบางกล่ำ ปี 256525 มกราคม 2565
25
มกราคม 2565รายงานจากพื้นที่ โดย ดวงดาว อุปสิทธิ์
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

กำหนดการ กิจกรรม  ชี้แจงวัตถุประสงค์ที่มาและความสำคัญ โดยนางสาวดวงดาว อุปสิทธิ์ พี่เลี้ยงกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่(PA) ปี ๒๕๖๕
 บรรยายเรื่องการจัดทำแผน โครงการยกระดับการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่(PA) ปี ๒๕๖๕ เขต ๑๒ สงขลา  พัฒนาแผนและโครงการในระบบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านหาร

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

การทำงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านหาร มุ่งเน้นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมดูแลสุขภาพของประชาชนจากหลายภาคส่วนในสังคม โดยมีเทศบาลตำบลบ้านหารเป็นกลไกสำคัญในการประสานหน่วยงาน องค์กร และภาคีเครือข่ายในตำบลบ้านหารเข้ามาร่วมค้นหาปัญหาและความต้องการของประชาชน ร่วมวางแผน และส่งเสริมให้เกิดการร่วมดำเนินกิจกรรมด้านสุขภาพ สามารถติดตามประเมินผลการดำเนินงานให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมกับประชาชน กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านหาร นอกจากมีเจตนารมณ์ในการสร้างการมีส่วนร่วมของเทศบาลตำบลบ้านหารให้เข้ามามีบทบาทในการดูแลสุขภาพของประชาชนในตำบลบ้านหารแล้ว ยังสนับสนุนให้ประชาชนได้แสดงบทบาทในการพึ่งตนเองด้านสุขภาพ และส่งเสริมให้บุคลากรด้านสาธารณสุขในตำบลบ้านหารได้แสดงต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน สามารถดูแลสุขภาพได้ด้วยตนเอง และการสร้างกลไกในสังคม ที่จะต้องเข้ามาร่วมแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่มีผลต่อสุขภาพ สรุปแผนกองทุน การเงินปี 65 ที่นำเสนอวันก่อน แผนการเงินประจำปีงบประมาณ 2565 กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลบ้านหาร 1.เงินคงเหลือยกมา จำนวน 151,372.19 บาท
2.เงินโอนจาก สปสช. จำนวน 179,820.00 บาท 3.เงินสมทบจาก อปท. จำนวน  71,928.00 บาท
4.รายได้อื่นๆ จำนวน    0.00 บาท
รวมเงิน จำนวน 403,120.19 บาท