สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

ติดตามผลการดำเนินงานของกองทุนตามแผนงานที่เสนอขอรับทุน รุ่นที่ 1

กิจกรรม : ติดตามผลการดำเนินงานของกองทุนตามแผนงานที่เสนอขอรับทุน รุ่นที่ 1
วันที่ 10/05/2022 - 10/05/2022
งบประมาณที่ตั้งไว้ 29,720.00 บาท
กลุ่มเป้าหมาย 37 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย - พี่เลี้ยงกองทุน
- จนท.ผู้รับผิดชอบกองทุน
- ผูัขอรับทุน
รายละเอียดกิจกรรม :
ติดตามผลการดำเนินงานของกองทุนตามแผนงานที่เสนอขอรับทุน