สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

โครงการยกระดับการขับเคลื่อนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ ปี 2564 เขต 12

อบรมจัดพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในพื้นที่ อำเภอบางกล่ำจัดทำแผนและพัฒนาโครงการด้านกิจกรรมทางผ่านระบบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต. แม่ทอม อำเภอบางกล่ำ ปี 25657 กุมภาพันธ์ 2565
7
กุมภาพันธ์ 2565รายงานจากพื้นที่ โดย ดวงดาว อุปสิทธิ์
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

เวลา กิจกรรม 13.30-14.30 น.  ชี้แจงวัตถุประสงค์ที่มาและความสำคัญ โดยนางสาวดวงดาว อุปสิทธิ์ พี่เลี้ยงกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่(PA) ปี 2565
14.30-15.30 น.  บรรยายเรื่องการจัดทำแผน โครงการยกระดับการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่(PA) ปี 2565 เขต 12 สงขลา 15.30-16.30 น.  พัฒนาแผนและโครงการในระบบกองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.แม่ทอม

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

การทำงานกองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.แม่ทอมมุ่งเน้นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมดูแลสุขภาพของประชาชนจากหลายภาคส่วนในสังคม โดยมีอบต.แม่ทอมเป็นกลไกสำคัญในการประสานหน่วยงานองค์กรและภาคีเครือข่ายในตำบลบ้านหารเข้ามาร่วมค้นหาปัญหาและความต้องการของประชาชน ร่วมวางแผนและส่งเสริมให้เกิดการร่วมดำเนินกิจกรรมด้านสุขภาพ สามารถติดตามประเมินผลการดำเนินงานให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมกับประชาชน กองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.แม่ทอม นอกจากมีเจตนารมณ์ในการสร้างการมีส่วนร่วมของอบต.แม่ทอมให้เข้ามามีบทบาทในการดูแลสุขภาพของประชาชนในตำบลแม่ทอมแล้วยังสนับสนุนให้ประชาชนได้แสดงบทบาทในการพึ่งตนเองด้านสุขภาพ และส่งเสริมให้บุคลากรด้านสาธารณสุขในตำบลแม่ทอมได้แสดงต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน สามารถดูแลสุขภาพได้ด้วยตนเอง และการสร้างกลไกในสังคม ที่จะต้องเข้ามาร่วมแก้ปัญหาต่าง ๆที่มีผลต่อสุขภาพ โดยในส่วนของแผนการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กองทุนฯ ได้จัดทำไปแล้วและนำเข้าที่ประชุม เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564 แต่เนื่องจากเมื่อเดือนมกราคม กองทุนฯ ได้รับเงินคืนจากโครงการเมื่อปี 2564 จำนวน 15,720 บาท ประกอบกับได้มีกลุ่ม องค์กรในตำบลแม่ทอม ได้จัดส่งโครงการเพิ่มเติมมาซึ่งเป็นโครงการเกี่ยวกับกิจกรรมทางกาย ทางกองทุนฯ จึงจะดำเนินการปรับปรุงแผนการเงิน โดยจะนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการในเดือนนี้ ซึ่งแผนการเงินที่จะปรับปรุง มีรายละเอียดดังนี้

แผนการเงินประจำปีงบประมาณ 2565 ปรับปรุง ครั้งที่ 1/2565 กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.แม่ทอม 1.เงินคงเหลือยกมา จำนวน 97,708.76 บาท 2.เงินโอนจาก สปสช. จำนวน 102,600.00 บาท 3.เงินสมทบจาก อปท. จำนวน 50,000.00 บาท 4.รายได้อื่นๆ จำนวน 15,720.00 บาท รวมเงิน จำนวน 266,028.76 บาท

10 (1) 10 (2) 10 (3) 10(4) 10 (5) รวมเงิน 34,450 125,505 13,346 27,000 65,720 266,021 หมายเหตุ การคำนวณ 10 (4) ให้คิดจาก ข้อ 2-4 ไม่รวมเงินคงเหลือยกมา

ซึ่งมีโครงการที่สามารถพัฒนาเป็นโครงการด้านกิจกรรมทางกายได้ดังนี้ โครงการไหนที่สามารถนำเข้ากิจกรรมทางกายได้
1. โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายด้วยการร้อง เล่นเพลงเรือแหลมโพธิ์แม่ทอมเพื่อสุขภาพ 2. โครงการส่งเสริมการกำจัดลูกน้ำยุงลาย แก้ปัญหาโรคที่เกิดจากยุงเป็นพาหะ ปี 2565 3. โครงการแม่ทอมร่วมใจห่างไกลยาเสพติด ปี 2565