สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

ก.6 ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามประเมินคุณค่าโครงการ ระดับแม่ข่าย รุ่นที่ 2 จ.พัทลุง

กิจกรรม : ก.6 ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามประเมินคุณค่าโครงการ ระดับแม่ข่าย รุ่นที่ 2 จ.พัทลุง
วันที่ 19/04/2022 - 19/04/2022
งบประมาณที่ตั้งไว้ 16,830.00 บาท
กลุ่มเป้าหมาย 21 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย 1. พี่เลี้ยงโครงการ/ผู้ประสานงาน 3 คน
2. ผู้รับทุนโครงการ PA 12 คน(เฉลี่ยทุกข่าย)
4. เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยเหลืองานธุรการ
5. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบกองทุน (Fa กลุ่ม)
รายละเอียดกิจกรรม :
ประชุมเชิงปฏิบัติการ ฝึกบันทึกกิจกรรมรายงานผล และการประเมินคุณค่าโครงการ โดยใช้วิทยากรจากคณะทำงาน ใช้เวลา 1 วัน/รุ่น