สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

ติดตามผลการดำเนินงานของกองทุนตามแผนงานที่เสนอขอรับทุน รุ่นที่ 2

กิจกรรม : ติดตามผลการดำเนินงานของกองทุนตามแผนงานที่เสนอขอรับทุน รุ่นที่ 2
วันที่ 11/05/2022 - 11/05/2022
งบประมาณที่ตั้งไว้ 29,720.00 บาท
กลุ่มเป้าหมาย 37 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย - พี่เลี้ยงกองทุน
- จนท.ผู้รับผิดชอบงานกองทุน
- ผู้ขอรับทุน
รายละเอียดกิจกรรม :
ติดตามผลการดำเนินงานของกองทุนตามแผนงานที่เสนอขอรับทุน