สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

ประชุมพัฒนากลไกการทำงานของกองทุนตำบลนำร่อง จังหวัดปัตตานี

กิจกรรม : ประชุมพัฒนากลไกการทำงานของกองทุนตำบลนำร่อง จังหวัดปัตตานี
วันที่ 21/12/2021 - 22/12/2021
งบประมาณที่ตั้งไว้ 36,800.00 บาท
กลุ่มเป้าหมาย 60 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย - ผู้รับงบจากกองทุนตำบล ๆ ละ 3 คน
- พี่เลี้ยงกองทุนตำบลจำนวน 12 คน
- จนท.คีย์ข้อมูล 12 คน
- วิทยากร 2 คน
รายละเอียดกิจกรรม :
1. ประชุมชี้แจงการดำเนินงานพี่เลี้ยง
2. พัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยง พัฒนาโครงการ และติดตามประเมิน
3. ฝึกปฏิบัติการระบบการพัฒนาโครงการ Online ผ่านทาง Website