สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

โครงการยกระดับการขับเคลื่อนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ ปี 2564 เขต 12

ก.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนแผนงานโครงการ PA กองทุนตำบลชะรัด จ.พัทลุง( ประเทือง)9 มีนาคม 2565
9
มีนาคม 2565รายงานจากพื้นที่ โดย tweet
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

พี่เลี้ยงลงติดตามเพื่อทบทวนแผนงาน/โครงการ ของกองทุนเทศบาลตำบลชะรัด โดยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
      - ทบทวนแผนงานกิจกรรมทางกาย
      - ปรับ/พัฒนาโครงการ
      - กำหนดวันอนุมัติโครงการ
ผู้เข้าร่วมประชุม  กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม  6 คน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบกองทุน/นักสันทนาการผู้เขียนโครงการ/อสม.ผู้เขียนโครงการ และพี่เลี้ยงกองทุน

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. แผนกิจกรรมทางกาย ได้รับการทบทวนและปรับข้อข้อมูลให้มีความน่าเชื่อถือ อ้างอิงที่มาของข้อมูลสำคัญจาก HDC on Cloud กำหนดโครงการที่ควรดำเนินการให้สอดคล้องกับสถานะการณ์
 2. โครงการได้รับการปรับแก้ และพัฒนาให้มีกิจกรรมสู่ผลลัพธ์ จำนวน 4 โครงการ คือ
    2.1 โครงการเเอโรบิกเพื่อสุขภาพ ตำบลชะรัด ปี 2565
    2.2 โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายในเด็กและเยาวชนด้วยการเล่นกีฬาฟุตบอลเพื่อสุขภาพ ตำบลชะรัด ปี 2565
    2.3 โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะบุคลากรเทศบาลตำบลชะรัด ปี 2565
    2.4 โครงการส่งเสริมการขยับกายในชุมชน ตำบลชะรัด ปี 2565
 3. กำหนดวันประชุมคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติโครงการวันที่ 15 มีนาคม 2565