สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมทางกายเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

กิจกรรม : ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมทางกายเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
วันที่ 21/03/2022 - 21/03/2022
งบประมาณที่ตั้งไว้ 26,300.00 บาท
กลุ่มเป้าหมาย 65 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย
รายละเอียดกิจกรรม :