สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

โครงการยกระดับการขับเคลื่อนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ ปี 2564 เขต 12

การพัฒนาโครงการกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ อบต.ขุนตัดหวาย อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา7 ธันวาคม 2564
7
ธันวาคม 2564รายงานจากพื้นที่ โดย ธนพนธ์ จรสุวรรณ
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

พี่เลี้ยงลงพื้นที่เพื่อประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาโครงการส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกาย(PA) ร่วมกับเจ้าหน้าที่กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล ตัวแทนผู้จัดทำโครงการขอรับทุนสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล โดยได้ร่วมกัน 1 การเขียนชื่อโครงการ/กิจกรรมกิจกรรมทางกาย 2. ชื่อองค์กร/หน่วยงานเสนอโครงการ 3. ชื่อกลุ่มคน (5 คน)/เบอร์โทรศัพท์ 4. พื้นที่ดำเนินการ 5. ความสอดคล้องกับแผนงาน 6. สถานการณ์ 7. วัตถุประสงค์และตัวชี้วัด 8. กลุ่มเป้าหมาย 9. ระยะเวลาดำเนินงาน 10. วิธีการดำเนินงาน/การออกแบบกิจกรรม 11. งบประมาณโครงการ 12. ผลการดำเนินงานที่คาดหวัง

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถเขียนโครงการ/กิจกรรมทางกาย ออกแบบกิจกรรมได้สอดคล้องกับประเด็นปัญหา การกำหนดรายละเอียดต่าง ๆ ของโครงการ ถูกต้องเหมาะสม