สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

โครงการยกระดับการขับเคลื่อนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ ปี 2564 เขต 12

ก.6 ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามประเมินคุณค่าโครงการ ระดับแม่ข่าย รุ่นที่ 3 จ.พัทลุง5 พฤษภาคม 2565
5
พฤษภาคม 2565รายงานจากพื้นที่ โดย tweet
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามประเมินคุณค่าโครงการผ่านเว็บไซต์
09.00-09.30 ประธานคณะทำงานสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ จังหวัดพัทลุง ชี้แจงวัตถุประสงค์การจัดประชุม กลุ่มเป้าหมาย และกระบวนการเรียนรู้
09.30-10.30 คณะวิทยากร นายสมนึก นุ่นด้วง สอนหลักการบันทึกกิจกรรมรายงานผลโครงการ แนะนำเมนูรายละเอียด/เมนูกิจกรรม >กิจกรรมที่ปฏิบัติให้บันทึกรายละเอียด ในประเด็น(ใคร ทำอะไร ที่ไหน อย่างไร) โดยเขียนบรรยายให้ละเอียด/ > ผลที่เกิดขึ้น :ผลผลิต คือสิ่งที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม ที่ทำ ซึ่งอาจเขียนแยกเป็นข้อๆ (ให้ดูรายละเอียดในกิจกรรมโครงการว่า ทำอะไร ได้อะไร) ผลลัพธ์: คือความเปลี่ยนแปลงที่คาดหวังให้เกิด /การลงรายละเอียดการเงิน การแยกหมวดการเงิน / และการแนบภาพถ่าย การบันทึกรายละเอียดใต้ภาพ
10.45-12.00 นำเสนอผลการบันทึกกิจกรรมเพื่อเรียนรู้ร่วมกัน /ซักถามและอธิบายเพิ่มเติม โดยวิทยากร Commentator
13.00-14.30 คณะวิทยากร นางกชกานต์ คงชู แนะนำสร้างความเข้าใจการใช้เมนูสรุปโครงการ เฉพาะการประเมิน คุณค่าตามแบบประเมินคุณค่าโครงการที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพซึ่ง เป็นคุณค่าที่เกิดจากโครงการในมิติต่อไปนี้
-ความรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาพและนวัตกรรมเชิงระบบสุขภาพชุมชน
-การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีผลต่อสุขภาวะ
-การปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาวะ
-ผลกระทบเชิงบวกและนโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อการสร้างสุขภาวะชุมชน กระบวนการชุมชน
-มิติสุขภาวะปัญญา / สุขภาวะทางจิตวิญญาณ
14.45-15.30 อภิปราย/ตอบข้อซักถาม โดยวิทยากร พี่เลี้ยงเครือข่าย

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต กลุ่มเป้าหมาย เข้าร่วมกิจกรรม ครบ 5 กองทุน
1. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบกองทุน 5 คน
2. ผู้รับทุนโครงการ 10 คน
3. คณะทำงาน 3 คน
โครงการที่ได้รับการติดตาม ประเมินคุณค่าในช่วงเวลาการประชุมมีดังนี้
1. กองทุนตำบลนาท่อม โครงการขยับกายใส่ใจสุขภาพ ที่นี่นาท่อม
2. กองทุนตำบลอ่างทอง โครงการขยับกายสบายชีวีด้วยวิธีเต้นแอดรบิกและเล่นกีฬา
3. กองทุนตำบลชุมพล โครงการเพิ่มพื้นที่การออกกำลังการให้บุคลากรในสำนักงาน
4. กองทุนตำบลบ้านนา โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในตำบลบ้านนา ป 2564
5. กองทุนตำบลลำสินธุ์ โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำส่งเสริมสุขภาพจิตในชุมชน ปี2565
ผลลัพธ์ ผู้รับผิดชอบโครงการสามารถบันทึกการติดตาม และประเมินคุณค่าโครงการได้