สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

ก.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายรุ่นที่ 3 จ.พัทลุง

กิจกรรม : ก.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายรุ่นที่ 3 จ.พัทลุง
วันที่ 23/12/2021 - 23/12/2021
งบประมาณที่ตั้งไว้ 32,200.00 บาท
กลุ่มเป้าหมาย 38 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย เจ้าหน้าที่กองทุน
ผู้ขอรับทุน
คณะทำงาน
รายละเอียดกิจกรรม :
กระบวนการพัฒนาโครงการเชิงปฏิบัติการ