สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

ประชุมคณะทำงานจังหวัดยะลา ครั้งที่ 1

กิจกรรม : ประชุมคณะทำงานจังหวัดยะลา ครั้งที่ 1
วันที่ 25/10/2021 - 25/10/2021
งบประมาณที่ตั้งไว้ 4,000.00 บาท
กลุ่มเป้าหมาย 10 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย พี่เลี้ยงจังหวัดยะลา จำนวน 6 คน มีความเข้าใจแผนงานโครงการและสามารถดำเนินการตามแผนงานได้
รายละเอียดกิจกรรม :
- ค่าเดินทางพี่เลี้ยง 10 คน x 200 บ. = 2000 บ.
- ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม 10 คน x 50 บาท = 500 บ.
- ค่าอาหารเที่ยง 10 คน x 150 บาท = 1500 บ