สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการยกระดับการขับเคลื่อนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ ปี 2564 เขต 12

ก.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนแผนงานโครงการ PA กองทุนตำบลคลองเฉลิม จ.พัทลุง(อ่ารีด)

ก.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนแผนงานโครงการ PA กองทุนตำบลคลองเฉลิม จ.พัทลุง(อ่ารีด)

15 มีนาคม 2565
tweettweet
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

พี่เลี้ยงลงติดตามเพื่อทบทวนแผนงาน/โครงการ ของกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลคลองเฉลิม โดยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
  - ทบทวนแผนงานกิจกรรมทางกาย
  - ปรับ/พัฒนาโครงการ
  - กำหนดวันอนุมัติโครงการ

ผู้เข้าร่วมประชุม กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม 5 คน ประกอบด้วย พี่เลี้ยงกองทุน /เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบกองทุน/ ผู้ช่วยธุรการ /นิติกร / และพนักงานจ้าง

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. แผนกิจกรรมทางกาย ได้รับการทบทวนและปรับข้อข้อมูลให้มีความน่าเชื่อถือ อ้างอิงที่มาของข้อมูลสำคัญจาก HDC on Cloud กำหนดโครงการที่ควรดำเนินการให้สอดคล้องกับสถานการณ์

 2. โครงการได้รับการปรับแก้ และพัฒนาให้มีกิจกรรมสู่ผลลัพธ์ จำนวน 3 โครงการ คือ
  2.1 โครงการการออกกำลังกาย สบายชีวี วิถีคนทำงาน ประจำปี 2565
  2.2 โครงการกิจกรรมทางกายในเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองเฉลิม ประจำปี 2565
  2.3 โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายที่เพียงพอในเด็ก 5-12 ปี ศุนย์อบรมศาสนาและจริยธรรมมัสยิดยามินอุ้ลอิสลาม

 3. กำหนดวันประชุมคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติโครงการวันที่ 29 มีนาคม 2565
รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
2,400.00 0.00 650.00 0.00 0.00 0.00 3,050.00 lock_open