สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

โครงการยกระดับการขับเคลื่อนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ ปี 2564 เขต 12

ประชุมติดตามแผนกิจกรรมทางกายและแผนโครงการ กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลน้ำน้อย22 เมษายน 2565
22
เมษายน 2565รายงานจากพื้นที่ โดย ดวงดาว อุปสิทธิ์
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ติดตามแผนแผนกองทุนฯ และการพัฒนาแผนกองทุนฯ เทศบาลตำบลน้ำน้อย ในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา
กองทุนหลักประกันสุขภาพเขต 12 สงขลา
วันเสาร์ที่ 19 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 -16.30 น. ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (https://localfund.happynetwork.org/zoom) วัตถุประสงค์ 1. เพื่อชี้แจงแนวการทำงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่ผ่านแผนกิจกรรมทางกาย 2. เพื่อจัดทำแผนและทบทวนแผนงานกองทุนฯ และพัฒนาโครงการในระบบกองทุนตำบล และแผนสุขภาพในพื้นที่

กำหนดการ เวลา กิจกรรม 13.00-14.00 น.  แนวทางการจัดทำแผนสุขภาพตำบล โดย ทีมพี่เลี้ยงกองทุนสุขภาพตำบล สปสช. เขต 12 14.00-16.00 น.  ทบทวนแผนกิจกรรมทางกาย ทบทวนแผนงานกองทุนฯ และพัฒนาโครงการในระบบกองทุนตำบล และแผนสุขภาพในพื้นที่

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

สรุปการประชุมการจัดทำแผนกิจกรรมทางกาย กองทุนเทศบาลตำบลน้ำน้อย
ผ่านระบบออนไลน์ วันที่ 19 มีนาคม 2565

ทำความเข้าใจการทำกิจกรรมทางกาย คืออะไร เพื่อให้ตัวแทนกองทุนที่เข้าร่วมมีความเข้าใจกิจกรรมทางกายมีอะไรบ้าง เช่น การเดิน การทำงาน การประกอบอาชีพ การเล่นกีฬา กิจกรรมเรลลี่ กิจกรรมอาสาฯ ตลอดจนการบูรณาการการชับเคลื่อนงานของโครงการที่มีอยู่แล้วในพื้นที่ เช่น โครงการในส่วนของเทศบาล ในส่วนของกองต่างๆ เช่น โครงการส่วนของกองสาธารณสุข กองสวัสดิการ หรือ การทำโครงการโควิดที่ส่งเสริมให้มีกิจกรรมออกกำลังกายในพื้นที่การกักตัว ของผู้ป่วย เพื่อลดภาวะซึมเศร้า และมีการออกกำลัง เคลื่อนไหว ให้ร่างกายแข็งแรง สามารถต่อสู้กับโรค เทศบาลตำบลน้ำน้อย มีทุนทางสังคม ในเรื่องของสถานที่ที่เป็นพื้นที่สาธารณะ เป็นลานกิจกรรมที่คนในพื้นที่เข้ามาใช้ประโยชน์ คลองวง ตลอดจน มีเครือข่าย เด็ก –เยาวชน กลุ่มทำกิจกรรมต่างๆ เช่น กลุ่มเต้นแอโรบิค เต้นบาสโสป กลุ่มปั่นจักรยาน กลุ่มผู้สูงอายุ ตลอดจน ในส่วนของพนักงานของเทบาลก็มีการส่งเสริมให้มีการออกกำลังกายในที่ทำงาน ทุกวันพุธ ในช่วงเย็นก่อนเลิกงาน (ซึ่งเดิมเป็นนโยบายลุงตู่ )
ปัจจุบัน เทศบาลตำบลน้ำน้อย มีการจัดทำแผนงานกิจกรรมทางกาย และมีการโครงการที่กำลังรออนุมัติ เช่น โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยบาสโสป โครงการการเฝ้าระวังโควิด โครงการฝึกทักษะการฝึกการหายใจให้กับ อสม. และโครงการในกลุ่มผู้สูงอายุ เช่น โครงการหลัก 3 อ.ในกลุ่มผู้สูงอายุ โครงการสร้างสุข ลดพุง โดยกลองยาว หรือ การเต้นบาสโสป
การดำเนินงานต่อหลังจากนี้ 1.การใส่ข้อมูลในระบบเว้ปกองทุน สร้างแผนงานกิจกรรมทางกาย การพัฒนาโครงการ อย่างน้อย ให้มีชื่อโครงการที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางกาย จำนวน 10โครงการ และมีโครงการที่ผ่านการอนุมัติ จำนวน 2-3โครงการ
2.การทำแผนที่ กำหนดพื้นที่กิจกรรมทางกาย เช่น ลานกิจกรรมทางกาย โรงเรียน วัด ที่มีการรวมกลุ่มทำกิจกรรมทางกาย