สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

โครงการยกระดับการขับเคลื่อนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ ปี 2564 เขต 12

ก.5/1 ยกร่างบูรณาการแผนกิจกรรมทางกายร่วมกับ พชอ. ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง28 มีนาคม 2565
28
มีนาคม 2565รายงานจากพื้นที่ โดย tweet
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

08.30 ผู้เข้าประชุมลงทะเบียน ที่ประชุมเตรียมความพร้อม
09.00 นางสาวธมล มงคลศิลป์ คณะทำงานพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ จังหวัดพัทลุงตามคำสั่งสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 12 สงขลา กล่าวรายงานต่อประธานในที่ประชุม     นายชลิต เกตุแสง สาธารณสุขอำเภอศรีนครินทร์ ผู้แทนประธานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอศรีนครินทร์ เป็นประธานการประชุมกล่าวเปิดการการประชุมยกร่างแผนบูรณาการงานส่งเสริมกิจกรรมทางกายระดับ พชอ. และนำเสนอแนวทางการขับเคลื่อนงานของพชอ.ศรีนครินทร์
09.30 นายสมนึก นุ่นด้วง ประธานคณะทำงานพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่จังหวัดพัทลุง แนวทายกร่างแผนบูรณงการขับเคลื่อนแผนงานส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับตำบล และข้อมูลกิจกรรม
ทางกายระดับประเทศในภาวะการระบาดของโรคโคโรน่าไวรัส 19
10.00 พักรับประทานอาหารว่าง
10.20 นายไพทูรย์ ทองสม(ผู้รับผิดชอบโครงการ Node Flag Ship จ.พัทลุง) และนายสมนึก นุ่นด้วง เป็น Facilitator อำนวยการให้ที่ประชุมร่วมกันยกร่างแผนบูรณาการงานส่งเสริมกิจกรรมทางกายระดับ พชอ.
12.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 นายไพทูรย์ ทองสม และนายสมนึก นุ่นด้วง เป็น Facilitator อำนวยการให้ที่ประชุมร่วมกันาการงานส่งเสริมกิจกรรมทางกายระดับ พชอ.
14.30 พักรับประทานอาหารว่าง
14.50 อภิปราย/ซักถาม ตอบคำถามโดยคณะทำงานพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ จังหวัดพัทลุง/ปิดการประชุมโดย ประธานที่ประชุม

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
  1. ผู้เข้าร่วมประชุม 23 คน
  2. ผู้เข้าร่วมประชุมได้รู้และเข้าใจกระบวนการ และร่วมจัดทำแผน
  3. ได้ ยกร่างแผนบูรณาการงานส่งเสริมกิจกรรมทางกายระดับ พชอ. ศรีนครินทร์ (อ้างอิงแผนอำเภอศรีครีนทร์ในเว็บกองทุน)https://localfund.happynetwork.org/project/planning/129795