สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

ประชุมประเมินคุณค่าโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองควนลังผ่าน ZOOM

กิจกรรม : ประชุมประเมินคุณค่าโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองควนลังผ่าน ZOOM
วันที่ 04/05/2022 - 04/05/2022
งบประมาณที่ตั้งไว้ 3,800.00 บาท
กลุ่มเป้าหมาย 5 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย
รายละเอียดกิจกรรม :