สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

ประชุมคณะทำงานพี่เลี้ยงครั้งที่ 4

กิจกรรม : ประชุมคณะทำงานพี่เลี้ยงครั้งที่ 4
วันที่ 08/04/2022 - 08/04/2022
งบประมาณที่ตั้งไว้ 6,500.00 บาท
กลุ่มเป้าหมาย 13 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย - พี่เลี้ยงกองทุน
รายละเอียดกิจกรรม :
- สรุปผลการจัดกิจกรรมและวางแผนในการจัดกิจกรรมประเมินคุณค่า สรุปโครงการและผลการปฏิบัติงาน