สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการยกระดับการขับเคลื่อนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ ปี 2564 เขต 12

อบรมจัดทำแผนกิจกรรมทางกาย จังหวัดสตูล

อบรมจัดทำแผนกิจกรรมทางกาย จังหวัดสตูล

5 กุมภาพันธ์ 2565
Panuddapo2536Panuddapo2536
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 • แนวทางวิธีการปฏิบัติการจัดทำแผนสุขภาพกองทุน ประเด็น ส่งเสริมกิจกรรมทางกาย(PA)
 • วางแผนการการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนกิจกรรมทางกาย  เพื่อการหนุนเสริมกองทุนตำบล 16 กองทุน ปี 65
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

แผนการการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนกิจกรรมทางกาย  เพื่อการหนุนเสริมกองทุนตำบล 16 กองทุน ปี 65 และกำหนดวันจัดกิจกรรมในการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบการพัฒนาโครงการ Online ผ่านทาง Website กองทุน จังหวัดสตูลต่อไป

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
9,100.00 0.00 14,250.00 0.00 0.00 11,504.00 34,854.00 lock_open