สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

โครงการยกระดับการขับเคลื่อนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ ปี 2564 เขต 12

อบรมจัดทำแผนกิจกรรมทางกาย จังหวัดสตูล5 กุมภาพันธ์ 2565
5
กุมภาพันธ์ 2565รายงานจากพื้นที่ โดย Panuddapo2536
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง
  • แนวทางวิธีการปฏิบัติการจัดทำแผนสุขภาพกองทุน ประเด็น ส่งเสริมกิจกรรมทางกาย(PA)
  • วางแผนการการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนกิจกรรมทางกาย  เพื่อการหนุนเสริมกองทุนตำบล 16 กองทุน ปี 65
circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

แผนการการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนกิจกรรมทางกาย  เพื่อการหนุนเสริมกองทุนตำบล 16 กองทุน ปี 65 และกำหนดวันจัดกิจกรรมในการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบการพัฒนาโครงการ Online ผ่านทาง Website กองทุน จังหวัดสตูลต่อไป