สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

โครงการยกระดับการขับเคลื่อนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ ปี 2564 เขต 12

ประชุมคณะทำงานพี่เลี้ยงระดับพื้นที่ อำเภอบางกล่ำครั้งที่ 24 มีนาคม 2565
4
มีนาคม 2565รายงานจากพื้นที่ โดย ดวงดาว อุปสิทธิ์
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

เวลา กิจกรรม 13.00- 13.30 น. ชี้แจงวัตถุประสงค์การประชุมติดตามและการวางแผนการดำเนินงาน คณะทำงานพี่เลี้ยงกิจกรรมทางกาย เขต 12 จังหวัดสงขลา
13.30-15.30 น. ชี้แจงแนวทางการทำแผนและพัฒนาแผนในระดับพื้นที่ สร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงการมีกิจกรรมทางกาย
15.30-16.30 น. วางแผนการลงพื้นที่และพัฒนาแผนให้สมบูรณ์ตามแนวคิดของ สนส. มอ

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

บันทึกประชุมกิจกรรมประชุมพี่เลี้ยงระดับพื้นที่กิจกรรมทางกาย อำเภอบางกล่ำ
กองทุนหลักประกันสุขภาพเขต 12 สงขลา
วันศุกร์ 4 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 -16.30 น. ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (https://localfund.happynetwork.org/zoom)

เวลา กิจกรรม 13.00- 13.30 น. ชี้แจงวัตถุประสงค์การประชุมติดตามและการวางแผนการดำเนินงาน คณะทำงานพี่เลี้ยงกิจกรรมทางกาย เขต 12 จังหวัดสงขลา
13.30-15.30 น. ชี้แจงแนวทางการทำแผนและพัฒนาแผนในระดับพื้นที่ สร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงการมีกิจกรรมทางกาย
15.30-16.30 น. วางแผนการลงพื้นที่และพัฒนาแผนให้สมบูรณ์ตามแนวคิดของ สนส. มอ

วาระที่ 1 ชี้แจงวัตถุประสงค์การประชุมติดตามและการวางแผนการดำเนินงาน คณะทำงานพี่เลี้ยงกิจกรรมทางกาย เขต 12 จังหวัดสงขลา คณะทำงานพี่เลี้ยงกิจกรรมทางกายอำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลาระดับพื้นที่ จำนวน 4 คน ประกอบด้วย
1) น.ส.กฤษณพร ไพบูลย์เกษมสุทธิ อบต. บางกล่ำ 2) นางธัญชนก สุขยะฤกษ์  อบต. แม่ทอม
3) นางสาวสุลียพร ศรีประไพ เทศบาลตำบลบ้านหาร 4) นางสาวสุพรรษา อุไรพันธ์ เทศบาลตำบลท่าช้าง
การจัดกิจกรรมประชุมในครั้งนี้เป็นการสรุปการทำงานลงพื้นที่ทำแผนงานกิจกรรมทางกาย วางแผนการดำเนินการติดตามแผนกิจกรรมทางกายและการคัดเลือกกองทุนแม่ในระดับพื้นที่

วาระที่ 2 ชี้แจงแนวทางการทำแผนและพัฒนาแผนในระดับพื้นที่ สร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงการมีกิจกรรมทางกาย การจัดประชุม ชี้แจงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยงฯและสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงการมีกิจกรรมทางกาย มีวัตถุประสงค์ดังนี้
1. พี่เลี้ยงระดับพื้นที่ให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย 2. พี่เลี้ยงให้มีทักษะการติดตามแผน การเขียนข้อเสนอโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายที่มีคุณภาพ และติดตามประเมินผลโครงการ เรามาทำความเข้าใจการทำกิจกรรมทางกาย คืออะไร เพื่อให้ตัวแทนกองทุนที่เข้าร่วมมีความเข้าใจกิจกรรมทางกายมีอะไรบ้าง เช่น การเดิน การทำงาน การประกอบอาชีพ การเล่นกีฬา กิจกรรมเรลลี่ กิจกรรมอาสาฯ ตลอดจนการบูรณาการการชับเคลื่อนงานของโครงการที่มีอยู่แล้วในพื้นที่ เช่น โครงการในส่วนของเทศบาล ในส่วนของกองต่างๆ เช่น โครงการส่วนของกองสาธารณสุข กองสวัสดิการ หรือ การทำโครงการโควิดที่ส่งเสริมให้มีกิจกรรมออกกำลังกายในพื้นที่การกักตัว ของผู้ป่วย เพื่อลดภาวะซึมเศร้า และมีการออกกำลัง เคลื่อนไหว ให้ร่างกายแข็งแรง สามารถต่อสู้กับโรค
แนวคิดในการติดตามแผนเราต้องศึกษาทุกมิติทั้งแผนงานกองทุนฯ และแผนของหน่วยงานอื่นๆ ในพื้นที่ ที่มีรูปแบบกิจกรรมสามารถนำมาใส่ในแผนกิจกรรมทางกายได้ หากกองทุนฯไหนทำระดับ พชอ. สามาระเอาแผนอำเภอและแผนในพื้นที่มาเชื่อมโยงกันได้โดยไม่ใช้งบประมาณของกองทุนฯ เช่นปี นี้ในระดับ พชอ. เอาจะเลือก อำเภอจะนะ และอำเภอบางกล่ำ เช่นในตัวอย่างที่อาจารย์นำเสนอในเวทีประชุม การทำกิจกรรมทางกายระดับประเทส เช่นเด็กเพชร อ่านเมือง เพื่อให้เด็กเรียนรู้วางแผน เป็นแผนภาพที่ชัดเจน การสร้างเมืองสุขภาพด้วยตัวเรา ในประสู่กระบวนการสร้างพื้นที่ที่เอื้อต่อการทำกิจกรรมทางกาย การสร้างรูปแบบกิจกรรมทางกายในพื้นที่ โดยสอดคล้องกับศิลปะและวัฒนธรรมของพื้นที่ การค้นหาต้นทุน ในพื้นที่ และการเสริมของทุกหน่วยงาน เพื่อให้มีกิจกรรมทางกายทุกมิติ
ขอให้พี่เลี้ยงระดับพื้นที่อำเภอบางกล่ำ ทุกท่านส่งเสริมกิจกรรมทางกายระดับพื้นที่ ทั้ง 3 กลุ่มวัย คือ 1) วัยผู้สูงอายุ 2) วัยทำงาน 3) วัยเด็กและเยาวชน เราสามารถเริ่มต้นจาก การดูโครงสร้างของ อปท. ว่ามีหน่วยงานอะไรบ้าง มีกลุ่มเครือข่ายอะไรบ้าง และไปสอบถามว่าปี งบประมาณ 2565 เขามีกิจกรรมทางกายของแต่ละกลุ่มวัย อะไรบ้างเพื่อใส่เข้าไปในแผนงานด้านกิจกรรมทางกาย ซึ่งหาเป็นเรื่องการก่อสร้าง หาเราใส่ชื่อกิจกรรมเข้าไป อาจจะวงเล็บว่าไม่ใช้งบกองทุนฯ เพื่อให้คนนอกรู้ หรือจะใช้รูปแบบที่น้องดาว ทำคือให้แต่ละกองทุนฯ ไปวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาในพื้นที่ โดยแบ่งกลุ่มโครงการตามช่วงวัย ต่อไป

วาระที่ 3 สรุปทีมการทำงานกองทุนฯ ด้านกิจกรรมทางกายเขต 12 สงขลา
การจัดทำแผนกิจกรรมทางกายจังหวัดสงขลา มีทีมพี่เลี้ยงทั้งหมด 4 ทีมด้วยกัน ลำดับที่ 1 กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลท่าช้าง ตอนนี้มีการทำแผนกิจกรรมทางกายแล้ว รอคนของบกองทุนฯ นำโครงการมาเสนอเพื่อเข้ากรรมการ
ลำดับที่ 2 กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านหาร ตอนนี้มีแผนและโครงการด้านกิจกรรมทางกายหลายโครงการ ลำดับที่ 3 กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต. แม่ทอม ตอนนี้มีแผนและโครงการด้านกิจกรรมทางกายหลายโครงการ ลำดับที่ 4 กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต. บางกล่ำ อยู่ในขั้นจัดทำแผนและพัฒนาแผนงานกิจกรรมทางกาย ในปี นี้มีคนของบกองทุนฯเกี่ยวกับกิจกรรมทางกายน้อย ส่วนใหญ่เป็นในส่วนโรคระบาด โควิด-19

วาระที่ 4 วางแผนการลงพื้นที่พัฒนาแผนให้สมบูรณ์ พี่เลี้ยงต้องลงพื้นที่ให้เกิดแผนกิจกรรมทางกาย 1 แผน มีโครงการกองทุนฯ อนุมัติอย่างน้อย 2 โครงการ และเกิดกองทุนฯแม่ และการติดตามโรงการในกองทุนฯแม่อย่างน้อย 1 โครงการ แผนการลงพื้นที่ติดตามแผน กองทุนฯ สงขลา เขต 12
ลำดับที่ รายชื่อกองทุนฯ พี่เลี้ยง 1 ทต.ท่าช้าง นางสาวสุพรรษา อุไรพันธ 2 ทต.บ้านหาร นางสาวสุลียพร ศรีประไพ 3 อบต.แม่ทอม นางธัญชนก สุขยะฤกษ์ 4 อบต.บางกล่ำ นางสาวกฤษณพร ไพบูลย์เกษมสิทธิ์