สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

ก.1 สร้างความเข้าใจโครงการยกระดับการขับเคลื่อนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ จ.พัทลุง

กิจกรรม : ก.1 สร้างความเข้าใจโครงการยกระดับการขับเคลื่อนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ จ.พัทลุง
วันที่ 27/10/2021 - 27/10/2021
งบประมาณที่ตั้งไว้ 42,020.00 บาท
กลุ่มเป้าหมาย 52 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย พี่เลี้ยงโครงการ+ผู้ประสาน 8คน
เลขา/ผู้แทน พชอ 10 คน
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบกองทุน 32คน
เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยเหลืองานธุรการ 3 คน
รายละเอียดกิจกรรม :
สร้างความเข้าใจชี้แจงรายละเอียดโครงการ 1 ชม.
สร้างความเข้าใจความรู้เรื่องการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย 1 ชม.
สร้างความเข้าใจการพัฒนาแผนงาน 2 ชม.
สร้างความเข้าใจการพัฒนาโครงการ 2 ชม.