สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

โครงการยกระดับการขับเคลื่อนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ ปี 2564 เขต 12

กส.2 ประชุมทีมคณะทำงาน จังหวัดพัทลุง22 กุมภาพันธ์ 2022
22
กุมภาพันธ์ 2022รายงานจากพื้นที่ โดย tweet
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ทบทวนแนวทางการปรับแผน 9.00-12.00 น.
แนวทางการปรับแก้โครงการเพื่อเน้นผลลัพธ์ 13.00-15.00 น.
วางแผนกิจกรรมเพื่อทำแผน พชอ 15.00-16.00 น.

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

เวลา 09.00 น. คณะทำงานลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมร้านทิวทัศน์ไฮเวย์ โดยมีนายสมนึก นุ่นด้วง ประธานคณะทำงานดำเนินการประชุมตามวาระดังนี้
1. ทบทวนแนวทางการปรับแผนงาน PA เวลา 09.30-12.00 น. โดยเน้นความสมบูรณ์ของข้อมูล โดยเฉพาะข้อมูลที่มีการเก็บอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ เช่นข้อมูลประชากร จำแนกเพศและกลุ่มอายุที่สามารถเปิดดูได้ใน DHC on Cloud เว็บไซต์สำนักงานสาธารณะสุขจังหวัด https://plg.hdc.moph.go.th/hdc/main/index.php
ที่สามารถกรองข้อมูลได้ตั้งแต่ระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล จนถึงหมู่บ้าน และสามารถดาวน์โหลดเป็น file xls. ซึ่งสามารถ Summary ข้อมูลภายไต้ไฟล์ xls. ผู้ดำเนินการประชุมได้สาธิตให้คณะทำงานทำซ้ำจนสามารถเข้าไปใช้งานได้ และต้องสามารถนำไปสอนแก่ผู้รับผิดชอบงานกองทุนได้ด้วย

การใส่รายละเอียดข้อมูลในสถานการณ์ ต้องสอนให้ทุกกองทุนเพิ่มรายละเอียด ข้อมูลทั้งหมด (N)  ข้อมูลปัญหา (n) และร้อยละของปัญหา ให้มีความสัมพันธ์ต่อกัน

ทั้งนี้ คณะทำงานต้องสามารถลงไปสร้างควงามเข้าใจ และสอนให้เจ้าหน้าที่กองทุนสามารถปรับปรุงแผนได้ตามแนวทางนี้

  1. แนวทางการปรับแก้โครงการเพื่อเน้นผลลัพธ์ 13.00-15.00 น. การปรับแก้โครงการที่ยังไม่อนุมัติ คณะทำงานจะต้องสอนให้พี่เลี้ยงกองทุน และผู้ขอรับทุน เข้าใจกรอบแนวคิดในการออกแบบกิจกรรมเพื่อให้ถึงผลลัพธ์ ตั้งแต่การจำแนกกลุ่มเป้าหมายออกเป็น 3 กลุ่มอายุ และ 3 แบบการสร้างกิจกรรมทางกาย  และออกแบบกิจกรรมให้เป็นกระบวนการสู่ผลลัพธ์ได้
    เป้าหมาย 3 กลุ่มเป้าหมาย PA 3แบบ (ดังภาพข้างบน)
    แนวทางการดำเนินงาน ที่ประชุมเห้นชอบที่จะให้พี่เลี้ยงลงไปสร้างความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบกองทุนและผู้รับทุนที่ยังไม่ผ่านการอนุมัติ เป็นรายกองทุน และต้องได้ผลใน 3 ข้อต่อไปนี้
    ผลที่ได้    ทุกกองทุนมีการปรับแผนตามแนวทางที่กำหนด         โครงการได้รับการตรวจปรับแก้ให้เรียบร้อย พัฒนากิจกรรมให้ถึงผลลัพธ์         กำหนดวันประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติ

  2. วางแผนกิจกรรมเพื่อทำแผน พชอ. 15.00-16.00น กระบวนการทำแผนบุรณาการกองทุนตำบลกับแผน พชอ. ในประเด็นกิจกรรมทางกาย ซึ่งไม่ได้เป้นนโยบายของกลไกสุขภาพใด ในจังหวัด จึงมีความจำเป้นที่กองทุนจะต้องจัดการข้อมูลให้มีความน่าเชื่อถือ ครบถ้วน สมบูรณ์ เพื่อยกระดับเป็นแผน พชอ.ในระบบเว็บไซต์กองทุนตำบลก่อนที่จำได้นำเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ https://localfund.happynetwork.org/

ผลผลิต (Output) คณะทำงานทุกคนเข้าร่วมประชุม
ผลลัพธ์ (Outcome) ทุกคนสาธิตการปรับแผนได้ และเข้าใจการสร้างกิจกรรมที่เป็นกระบวนการสู่ผลลัพธ์ได้