สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

โครงการยกระดับการขับเคลื่อนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ ปี 2564 เขต 12

ประชุมพัฒนากลไกการทำงานของกองทุนตำบลนำร่อง จังหวัดปัตตานี22 ธันวาคม 2564
22
ธันวาคม 2564รายงานจากพื้นที่ โดย marokee vohleng
  • ผู้รับทุนฝึกลงข้อมูลผ่านเวปไซท์
  • ผู้รับการอบรมฟังอย่างตั้งใจ
  • เพิ่มเติมข้อมูลจากพี่เลี้ยงกลุ่ม
  • วิทยากรอธิบายรายละเอียด
  • วิทยากรสร้างความเข้าใจ
  • ผู้รับการอบรมฟังอย่างตั้งใจ
  • ผู้รับทุนฝึกลงข้อมูลผ่านเวปไซท์
  • พี่เลี้ยงชี้แจ้งการอบรม
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

พัฒนากลไกการทำงานของกองทุนตำบลนำร่อง จำนวน 12 กองทุน
1. ประชุมชี้แจงการดำเนินงานพี่เลี้ยง 2. พัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยง พัฒนาโครงการ และติดตามประเมิน 3. ฝึกปฏิบัติการระบบการพัฒนาโครงการ Online ผ่านทาง Website ประกอบด้วย- เจ้าหน้าที่/ผู้รับผิดชอบกองทุนฯ อำเภอหนองจิก /อำเภอเมือง/อำเภอยะหริ่ง
- ผู้รับงบจากกองทุนตำบล ๆ ละ 3 คน - พี่เลี้ยงกองทุนตำบลจำนวน 12 คน - จนท.คีย์ข้อมูล 12 คน

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

สามารถพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยง ผู้รับงบประมาณ ให้ลงข้อมูลผ่านทาง Website เกี่ยวกับแผนงานกิจกรรมทางกาย  การเขียนโครงการเพื่อขอรับงบประมาณจากกองทุนในพื้นที่ตัวเองได้ เวลา 9.00  นายมะรอกี  เวาะเลง พี่เลี้ยงจังหวัดปัตตานี ได้กล่าวต้อนรับและชี้แจงรายละเอียดที่มาของแผนงานกิจกรรมทางกาย ของจังหวัดปัตตานี           เวลา 9.15 น.นายอับดุลรอซัค กุลตามาและนายฮาริส  กาซอ พี่เลี้ยงระดับจังหวัด สอนวิธีการลงแผนงาน PA ผ่านเว็บไซต์แต่ช่วงเวลา 9:15  น. จนถึงเวลา 12:00 น

  เวลา 13.30  ช่วงภาคบ่ายวิทยากรให้ผู้รับการอบรมและฝึกการเขียนโครงการแผนงาน PA และให้สามารถลงเว็บไซต์ได้ โดยมีวิทยากรคอยให้คำปรึกษาและแนะนำ สุดท้ายก่อนจะปิดการประชุมได้ให้ทุกกองทุนสามารถลงแผนงาน PA และเขียนโครงการ ของบประมาณในกองทุนตัวเองให้แล้วเสร็จภาย ในวันที่ 31 มกราคม 2565 โดยมีพี่เลี้ยงช่วยตรวจสอบและเช็คความเรียบร้อย

          เวลา 16.00 นายมะรอกี  เวาะเลง พี่เลี้ยงจังหวัดปัตตานี กล่าวขอบคุณและปิดการประชุม