สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

พัฒนาโครงการส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกาย อบต.ปลักหนู

กิจกรรม : พัฒนาโครงการส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกาย อบต.ปลักหนู
วันที่ 29/04/2022 - 29/04/2022
งบประมาณที่ตั้งไว้ 5,500.00 บาท
กลุ่มเป้าหมาย 10 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย เจ้าหน้าที่กองทุน 1 คน
ผู้เสนอโครงการขอรับงบประมาณ จำนวน 9 คน
รายละเอียดกิจกรรม :
พัฒนาข้อเสนอโครงการส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกายเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนสุขภาพตำบลปลักหนู