สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

โครงการยกระดับการขับเคลื่อนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ ปี 2564 เขต 12

การพัฒนาโครงการกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ อบต.ป่าชิง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา16 ธันวาคม 2021
16
ธันวาคม 2021รายงานจากพื้นที่ โดย ธนพนธ์ จรสุวรรณ
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

พี่เลี้ยงลงพื้นที่เพื่อประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาโครงการส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกาย(PA) ร่วมกับเจ้าหน้าที่กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล ตัวแทนผู้จัดทำโครงการขอรับทุนสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล โดยได้ร่วมกัน
  1 การเขียนชื่อโครงการ/กิจกรรมกิจกรรมทางกาย
  2. ชื่อองค์กร/หน่วยงานเสนอโครงการ
  3. ชื่อกลุ่มคน (5 คน)/เบอร์โทรศัพท์
  4. พื้นที่ดำเนินการ
  5. ความสอดคล้องกับแผนงาน
  6. สถานการณ์
  7. วัตถุประสงค์และตัวชี้วัด
  8. กลุ่มเป้าหมาย
  9. ระยะเวลาดำเนินงาน
  10. วิธีการดำเนินงาน/การออกแบบกิจกรรม
  11. งบประมาณโครงการ
  12. ผลการดำเนินงานที่คาดหวัง

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถเขียนโครงการ/กิจกรรมทางกาย

ออกแบบกิจกรรมได้สอดคล้องกับประเด็นปัญหา

การกำหนดรายละเอียดต่าง ๆ ของโครงการ ถูกต้องเหมาะสม