สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

ก.2 สร้างความเข้าใจแก่คณะกรรมการกองทุน ภาคีผู้รับทุน และกระบวนการจัดทำแผนงาน PA (เมืองพัทลุง) จ.พัทลุง

กิจกรรม : ก.2 สร้างความเข้าใจแก่คณะกรรมการกองทุน ภาคีผู้รับทุน และกระบวนการจัดทำแผนงาน PA (เมืองพัทลุง) จ.พัทลุง
วันที่ 08/12/2021 - 08/12/2021
งบประมาณที่ตั้งไว้ 4,075.00 บาท
กลุ่มเป้าหมาย 23 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการกองทุน
เจ้าหน้าผู้รับผิดชอบงานกองทุน
ผู้ขอรับทุน
คณะทำงาน
รายละเอียดกิจกรรม :
ประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยวิทยากรกระบวนการ ชี้แจงรายละเอียดโครงการให้ความรู้เรื่องการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย และปฏิบัติการทำแผนงาน