สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

โครงการยกระดับการขับเคลื่อนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ ปี 2564 เขต 12

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมทางกายเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา21 มีนาคม 2565
21
มีนาคม 2565รายงานจากพื้นที่ โดย ธนพนธ์ จรสุวรรณ
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมทางกายกองทุนต้นแบบกับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต (พชอ.)

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผู้เข้าร่วมประชุมจาก พชอ. 21 คน
ผู้เข้าร่วมประชุมจาก กองทุนตำบล 29 คน.
ผู้เข้าร่วมประชุมจากผู้ขอรับทุน 15 คน
โครงการกิจกรรมต้นแบบเพื่อทำสารคดีเรื่องเล่า 12 โครงการ