สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

ถอดบทเรียนผลการดำเนินงานโครงการ

กิจกรรม : ถอดบทเรียนผลการดำเนินงานโครงการ
วันที่ 28/05/2022 - 29/05/2022
งบประมาณที่ตั้งไว้ 61,560.00 บาท
กลุ่มเป้าหมาย 45 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย - พี่เลี้ยงกองทุน
- ผู้รับผิดชอบงานกองทุน
- ผู้ขอรับทุน
รายละเอียดกิจกรรม :
ถอดบทเรียนผลการดำเนินงานโครงการ