สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินกิจกรรมทางกายและกำหนดพื้นที่เรียนรู้ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

กิจกรรม : ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินกิจกรรมทางกายและกำหนดพื้นที่เรียนรู้ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
วันที่ 15/03/2022 - 15/03/2022
งบประมาณที่ตั้งไว้ 8,580.00 บาท
กลุ่มเป้าหมาย 32 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย
รายละเอียดกิจกรรม :