สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการยกระดับการขับเคลื่อนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ ปี 2564 เขต 12

ก.2 สร้างความเข้าใจแก่คณะกรรมการกองทุน ภาคีผู้รับทุน และกระบวนการจัดทำแผนงาน PA (หารเทา) จ.พัทลุง

ก.2 สร้างความเข้าใจแก่คณะกรรมการกองทุน ภาคีผู้รับทุน และกระบวนการจัดทำแผนงาน PA (หารเทา) จ.พัทลุง

14 ธันวาคม 2564
tweettweet
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 1. เวลา 13.00 น. กลุ่มเป้าหมายลงทะเบียนเข้าประชุม ตามกำหนดการดังนี้
 2. ชี้แจงสร้างความเข้าใจโครงการยกระดับการขับเคลื่อนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ โดยนายสมนึก นุ่นด้วง
  2.1 ที่มาของโครงการเพื่อส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกายแก้ไขปัญหาภาวะเนือยนิ่งในภาวะโรคโควิดระบาด เพื่อยกระดับการทำแผนที่มีคุณภาพที่ส่วนประกอบของ สถานการณ์ เป้าหมาย แนวทาง งบประมาณ โครงการที่ควรดำเนินการ และกลุ่ม องค์กร หน่วยงานที่จะดำเนินการ และพัฒนาโครงการมุ่งเน้นผลลัพธ์
  2.2 กิจกรรมโครงการ กิจกรรมที่1 ประชุมสร้างความเข้าใจโครงการยกระดับการขับเคลื่อนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ กลุ่มเป้าหมาย เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบกองทุน 32 คน/กองทุน เลขา/ผู้แทน พชอ 4 อำเภอ
  กิจกรมที่ 2 ประชุมสร้างความเข้าใจแก่กรรมการกองทุน ภาคีผู้ขอรับทุนในพื้นที่ และปฏิบัติการจัดทำแผน กลุ่มเป้าหมายคณะกรรมการกองทุน เจ้าหน้าผู้รับผิดชอบงานกองทุน ผู้ขอรับทุน ทั้ง 32 กองทุน
  กิจกรมที่ 3 อบรมเชิงปฏิบัติการ กระบวนการพัฒนาโครงการ PA ระดับแม่ข่าย 4 กองทุน จำนวน 8 ครั้ง (รวม 32 กองทุน) การปฏิบัติการพัฒนาโครงการ 4 ชั่วโมง เรียนรู้การลงรายงายการติดตามโครงการ 2 ชั่วโมง กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับทุนโครงการ PA เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบกองทุน เป็น Fa กลุ่ม
  กิจกรมที่ 4 อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานติดตามโครงการ 4 ชั่วโมง เรียนรู้การประเมินผล 2 ชั่วโมง กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับทุนโครงการ PA เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบกองทุน เป็น Fa กลุ่ม
  กิจกรมที่ 5 ประชุมพี่เลี้ยงโครงการสรุปผลการดำเนินงานคัดเลือกกองทุนต้นแบบ โครงการต้นแบบ
  กิจกรมที่ 6 ประชุมถอดบทเรียน เขียนข้อเสนอเชิงนโยบาย กลุ่มเป้าหมาย พี่เลี้ยงโครงการ 8 คน ผู้รับทุนโครงการ PA ต้นแบบจาก 8เครือข่าย เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบกองทุนต้นแบบ 8เครือข่าย ผู้แทนกรรมการ พชอ. 4 อำเภอ(ควนขนุน/เขาชัยสน/กงหรา/ศรีนครินทร์)
  2.3 ผลลัพธ์โครงการ
  ระดับ กรรมการกองทุน ผู้รับผิดชอบ และผู้ขอรับทุน

- รู้และเข้าใจการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย
- การจัดทำแผนงาน - การพัฒนาโครงการ
- การติดตาม(การรายงานผลโครงการ)
- การประเมินผลโครงการ วิเคราะห์สรุปผล /สังเคราะห์บทเรียน/ ทบทวนปรับแผน /พัฒนางาน
ระดับกองทุน 1. มีแผนกิจกรรมทางกาย (สถานการณ์-เป้าหมาย-โครงการที่ควรจะทำ)
2. มีโครงการเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางกาย(เพิ่มความรู้-เพิ่มการเคลื่อนไหว-เพิ่มการทำงาน-เพิ่มนันทนาการ)
3. มีการติดตามประเมินผล (ในกลุ่มอายุ /โครงการต้นแบบ/นวัตกรรม)
4. มีการพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายระดับตำบล/อำเภอ
ระดับอำเภอนำร่อง
1. มีนโยบายส่งเสริมกิจกรรมทางกาย
2. มีแผนงานส่งเสริมกิจกรรมทางกายมีโครงการเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางกาย( พชอ.มอบนโยบายให้หน่วยงานเขียนโครงการของบกองทุน)
3. มีการติดตามประเมินผล(ในกลุ่มอายุ /โครงการต้นแบบ/นวัตกรรม)
4. มีการติดตามประเมินผล วิเคราะห์แนวโน้มจากสถานการณ์ จากรายงานผลโครงการใน website
2.4 นวัตกรรม มีโครงการต้นแบบ มีกองทุนต้นแบบ
3. ให้ความรู้เรื่องการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย โดยนายเสงี่ยม ศรีทวี
3.1 เกณฑ์กิจกรรมทางกายเพียงพอ ใน 4 กลุ่มอายุ
3.2 สถานการณ์กิจกรรมทางกายของคนไทย
3.3 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่อการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย
3.4 แนวทางการวิเคราะห์ข้อมูลสภานะการกิจกรรมทางกาย

4. ปฏิบัติการทำแผนส่งเสริมกิจกรรมทางกาย วิทยากรโดยคณะทำงาน 3 คน >ได้แผนกิจกรรมทางกาย ที่ใช้เป็นต้นแบบในการทำแผนงานอื่นๆ โดย นายประเทือง อมรวิริยะชัย ด้วยกระบวนการดังนี้
4.1 แนะนำเว็บไซต์กองทุน แถบเมนูที่ควรรู้
4.2 การกำหนดข้อมูลสถานการณ์ในแผนงานกิจกรรมทางกาย ทั้ง 8 ประเด็นในแผนงาน
4.3 การได้มาซึ่งข้อมูลสถานการณ์ในแต่ละประเด็น (ข้อมูลจากผู้เข้าร่วมกิจกรรม/ข้อมูลจาก รพสต. /ข้อมูลจากสถานการณ์ระดับอำเภอหรือจังหวัด )โดยมีพี่เลี้ยงวิทยากรร่วม ช่วยกระตุ้นให้ได้ข้อมูล
4.4 การกำหนดเป้าหมาย ที่ประชุมร่วมกันกำหนดเป้าหมาย
4.5 การกำหนดวงเงิน
4.6 การกำหนดองค์กร หน่วยงาน กลุ่มคน ผู้ทำโครงการ
4.7 การกำหนดโครงการที่ควรดำเนินการ เพื่อการสื่อสารถึงผู้ที่จะเขียนโครงการได้ตรงไปตรงมา ให้สามารถเข้าใจเป้าหมาย วัตถุประสงได้ชัดก่อนตัดสินใจเขียนโครงการ จึงให้ใช้วัตถุประสงค์ในแต่ละประเด็นกำหนดเป็นโครงการ และใช้ระยะห่างระหว่างสถานดการณ์และเป้าหมายเก็นเกณฑ์หลักในการเลือกประเด็นไหน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต
กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม 17 คน
ผลลัพธ์
กลุ่มเป้าหมายเข้าใจและให้ความร่วมปฏิบัติการจัดทำแผนงานจนเสร็จ(สถานการณ์ /เป้าหมาย /งบประมาณ /โครงการที่ควรทำ)

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
3,500.00 0.00 575.00 0.00 0.00 0.00 4,075.00 lock_open