สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียนโ๕รงการด้านกิจกรรมทางกายระดับจังหวัดสงขลา

กิจกรรม : กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียนโ๕รงการด้านกิจกรรมทางกายระดับจังหวัดสงขลา
วันที่ 20/05/2022 - 20/05/2022
งบประมาณที่ตั้งไว้ 34,980.00 บาท
กลุ่มเป้าหมาย 50 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย
รายละเอียดกิจกรรม :