สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

ประชุมติดตามแผนกิจกรรมทางกายและแผนโครงการ กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองคลองแห

กิจกรรม : ประชุมติดตามแผนกิจกรรมทางกายและแผนโครงการ กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองคลองแห
วันที่ 23/03/2022 - 23/03/2022
งบประมาณที่ตั้งไว้ 3,800.00 บาท
กลุ่มเป้าหมาย 0 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย
รายละเอียดกิจกรรม :